Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Fingerprint Cards AB: Årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) 2016

Fastställelse
På Fingerprint Cards AB (publ)årsstämma den 4 maj 2016 fastställdes framlagda
räkenskapshandlingar för 2015.

Utdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning skall ske.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Ändrad Bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att styrelsen skall bestå av 4
till 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Stämman beslutade om ändring av
bolagsordningen så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och
högst 24 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och
högst 600 000 000. Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med
tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan
utges till ett antal av maximalt 45 000 000 och B-aktier till ett antal av
högst 555 000 000.

Antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 9.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Stämman beslutade att omvälja Urban Fagerstedt, Lars Söderfjell, Carl-Johan
von Plomgren, Jan Wäreby och Katarina Bonde till ordinarie styrelseledamot
samt att nyvälja Peter Carlsson, Michael Hallén, Åsa Hedin och Tomas
Mikaelsson. Till styrelseordförande nyvaldes Jan Wäreby.
Alexander Kotsinas hade avböjt omval och Urban Fagerstedt hade avböjt omval
som styrelseordförande.
Ledamöterna presenteras på bolagets hemsidawww.fingerprints.com.

Av styrelseledamöterna är Urban Fagerstedt och Lars Söderfjell ej oberoende i
förhållande till bolagets ägare. Vidare är styrelseledamoten Tomas Mikaelsson
ej oberoende i förhållande till bolaget. KPMG AB omvaldes till revisor fram
till årsstämman 2017, KPMG AB har utsett Johan Krantz som huvudansvarig
revisor.

Styrelsearvode
Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett sammanlagt fast
styrelsearvode om 4 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000
kronor och till övriga ledamöter 400 000 kronor per ledamot.
Arvode för kommittéarbete skall utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt
följande:
Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor till
annan ledamot.
Ersättningsutskott: 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till
annan ledamot.
Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att
fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Val av valberedning
Stämman beslutade att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2017
genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september
2016 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den
röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter
förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade
eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2016. Har dessa
ingen invändning skall den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla.
Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte överenskomma om
valberedningens sammansättning skall dessa i stället utse en ledamot vardera.
Valberedningen utgörs av de på ovan angivet sätt utsedda ledamöterna. För det
fall en aktieägare, som utsett en av valberedningens ledamöter inte längre
skulle tillhöra de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för
det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar
valberedningen före årsstämman 2017, skall valberedningens ledamöter i samråd
med de då tre röstmässigt största aktieägarna ha rätt att utse en annan
representant för de tre röstmässigt största aktieägarna att ersätta sådan
ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är
valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före
årsstämman 2017. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken inte
får vara styrelsens ordförande.
Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2017 för
beslut avseende stämmoordföranden, styrelse, styrelseordföranden, revisor,
styrelsearvoden, revisorsarvode samt förslag rörande valberedning inför 2018
års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för
tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall
bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga
styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön
och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande
direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande
befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören
utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara
marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning
beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt
finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast
lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens
ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 % av den
fasta årslönen. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar.
Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under
uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och
anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida skall avgångsvederlag
kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Beslut om aktie-
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen
skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta.

Beslut om aktiesplit
Stämman beslutade att genomföra en uppdelning av Bolagets samtliga aktier av
serie A och serie B, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie av serie B i
Bolaget delas i fem aktier av samma serie (aktiesplit 5:1). Stämman
bemyndigade styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken
dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registrerats hos
Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter genomförd
aktiesplit att uppgå till 322 695 675, varav antalet A-aktier kommer att vara
6 000 000 och antalet B-aktier 316 695 675. Aktiespliten innebär att aktiens
kvotvärde ändras från 0,20 kronor till 0,04 kronor.

Beslut om återköp av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många
aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i
Bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs. Vidare beslutade stämman att styrelsen bemyndigas att,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse
av Bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet
till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet
att överlåta egna aktier är begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta
om överlåtelse av fler än 32 269 567 aktier av serie B med beaktande av den
beslutade aktiespliten.
Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
arbetet med Bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i Bolagets
möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande
årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier med
beaktande av genomförd aktiesplit, dock inom ramen för bolagsordningens
gränser, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna,
i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av
Bolaget, dess marknad och produkter.

För mer information kontakta:
Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78
20,investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som
utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys
och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga
identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan
behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande
fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg
strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i
kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras
i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på
dessa egenskaper är extremt höga. FPCs teknik är sedan tidigare väl beprövad
inom ett antal applikationsområden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2016, klockan 08.00.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/132202/R/2010241/744031.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

HUG#2010241

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.