Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Fingerprint Cards AB: Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020, kl.
15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 maj 2020, och dels
senast den 19 maj 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget, antingen
elektroniskt via www.fingerprints.com/stamma2020

, per telefon 0771-246 400 eller per post: Computershare AB, "Fingerprint
Cards AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om
aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats
www.fingerprints.com

/stamma2020. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. För att underlätta inpasseringen, bör fullmakt och
registreringsbevis, i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget
på ovan angivna adress. En fullmakt måste företes i original. Den gäller i
högst ett år från utfärdandet såvida inte längre giltighet angivits i
fullmakten, dock längst i fem år från utfärdandet.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta
vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 19 maj 2020 och
förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
Deltagarkort för de aktieägare som anmält sig till årsstämman kommer att
skickas ut med början den 19 maj 2020. Deltagarkortet ska visas upp vid
entrén till stämmolokalen.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand,
s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som utövar sin rösträtt
genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman, utan
det ifyllda formuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste
vara Bolaget tillhanda den 19 maj 2020 och ska skickas till Computershare
AB, "Fingerprint Cards AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt
formulär kan även inges elektroniskt via en länk som kommer att
tillgängliggöras på Bolagets webbplats (www.fingerprints.com/stamma2020

). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse
förhandsröster med särskilda instruktioner eller villkor och om så sker är
rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av den fortsätta smittspridningen av coronaviruset, vidtas
försiktighetsåtgärder för att begränsa antalet personer som deltar vid
årsstämman. Medlemmar av styrelsen och bolagsledningen kommer att delta i
begränsat antal. Endast personer som är aktieägare, fullmaktstagare för
aktieägare eller biträde till aktieägare kommer tillåtas att delta vid
stämman. Ingen dryck eller förtäring kommer heller att serveras.

Bolaget uppmanar aktieägarna att använda möjligheten till förhandsröstning
i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman
och därmed bidra till minskad risk för smittspridning av coronaviruset.

Aktieägarna kommer att kunna följa årsstämman via webcast. En länk till
denna kommer att distribueras via e-post till aktieägare som förhandsröstat
eller som anmält sig till stämman. Aktieägare som följer stämman via
webcast kommer inte att kunna utöva sin rösträtt under pågående stämma. För
att kunna utöva sin rösträtt måste aktieägare förhandsrösta eller använda
sig av ombud.

För de aktieägare som inte deltar på stämman men som önskar ställa frågor
kan dessa skickas in till Bolaget i förväg per e-post till adressen
investrel@fingerprints.com

. Aktieägare som följer stämman via Bolagets webbplats kommer inte att
kunna ställa frågor eller följdfrågor under stämman.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att vidta
ytterligare försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande och ber samtliga
som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via Bolagets
webbplats www.fingerprints.com

/stamma2020.

Följ gärna Folkhälsomyndighetens uppdateringar om coronaviruset för aktuell
information och rekommendationer, folkhalsomyndigheten.se.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
1. fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning
2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelse
12. Fastställande av arvode till revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedningen
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
19. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre
justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering
hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10 ? 15 på dagordningen

Valberedning har bildats enligt beslut på årsstämman 2019 och består av
Dimitrij Titov (valberedningens ordförande), Johan Carlström och Elisabet
Jamal Bergström.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Axel Calissendorff utses till
ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot lämnas oförändrat
jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen
föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 245 000 kronor, varav till
styrelsens ordförande 625 000 kronor och till övriga ledamöter 270 000
kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå med 370
000 kronor att fördelas enligt följande.

Revisionsutskott: 115 000 kronor till ordföranden samt 60 000 kronor till
annan ledamot.
Ersättningsutskott: 65 000 kronor till ordföranden samt 35 000 kronor till
annan ledamot.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Sofia Bertling, Johan Carlström, Ted
Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan
Vallejo. Urban Fagerstedt har avböjt omval. Till styrelseordförande
föreslås Johan Carlström.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets
webbplats, www.fingerprints.com

.

Punkt 14 ? Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor samt att revisionsbolaget MOORE KLN AB, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisor för en
mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2021. MOORE
KLN AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska
utses till huvudansvarig revisor. Information om MOORE KLN AB och Ulf
Lindesson återfinns på www.mooresweden.se

.

Punkt 15 - Beslut om valberedningen

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens
ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största
aktieägarna i Bolaget att utse en ledamot vardera, att jämte
styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av
de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot
i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även
besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en ledamot för en
grupp s...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.