Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-10

FinnvedenBulten AB: Kallelse till extra bolagsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

Aktieägarna i FinnvedenBulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas
till extra bolagsstämma tisdagen den 19 augusti 2014 kl. 10.00 på
bolagets huvudkontor, August Barks gata 6B i Västra Frölunda.

Inregistrering till stämman börjar kl.09.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 13 augusti
2014, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 13 augusti
2014.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

· via bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se,
· per post till FinnvedenBulten AB (publ), "Extra Bolagsstämma", Box
7835, 103 98 Stockholm, eller

· per telefon 031-734 60 50
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på
bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av
anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som
angetts ovan för anmälan till stämman. Anmälan per telefon kan
genomföras på vardagar mellan kl. 09.00 - 12.00. Observera att sista
tidpunkt för anmälan per telefon är den 13 augusti 2014, kl. 12.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid stämman om anmälan om
det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet
med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till
stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 13 augusti 2014
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 13 augusti 2014.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som
angetts för anmälan till stämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 13 augusti 2014.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
samt röstkontrollanter

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen
7. Stämmans avslutande
Beslutsförslag punkten 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets firma
från FinnvedenBulten AB till Bulten AB genom ändring av bolagets
bolagsordning § 1. Bolaget är publikt (publ).

Ändringen föranleds av att koncernen, sedan division Finnveden Metal
Structures avyttrades till Shiloh Industries Inc. den 30 juni 2014,
helt fokuserar på fästelement för fordonsindustrin, dvs. verksamheten
inom division Bulten. Firman Bulten AB innehas idag av dotterbolaget
Bulten AB, org. nr. 556010-8861, som i samband med FinnvedenBulten
ABs byte av firma kommer att ändra firma till Bulten Fasteners AB.

FinnvedenBulten ABs aktier handlas idag under kortnamnet FBAB. Om
stämman beslutar om ändring av bolagets firma i enlighet med
styrelsens förslag kommer aktien istället att handlas under
kortnamnet BULTEN.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt för aktieägarna hos
bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida,
www.finnvedenbulten.se.

Ovanstående handling kommer att skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen
(2005:551) att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

___________________________

Göteborg i juli 2014

FinnvedenBulten AB (publ)

Styrelsen

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 juli 2014, kl.20:00.

Bulten är en del av FinnvedenBulten som är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm. Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement
till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig
från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Läs mer
www.bulten.se och www.finnvedenbulten.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finnvedenbulten-ab/r/kallelse-till-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/405/9615398/265968.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.