Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

FinnvedenBulten AB: Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 29 april 2014

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 29 april
2014. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid
stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en utdelning
om 2,00 kronor per aktie, totalt 42 080 414 kronor. Avstämningsdag
fastställdes till den 5 maj 2014 och utdelningen beräknas utsändas av
Euroclear Sweden AB den 8 maj 2013.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Årsstämman beslutade att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot.
Styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan
suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna
Roger Holtback, Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Arne Karlsson,
Johan Lundsgård och Adam Samuelsson samt beslutade om nyval av
Ann-Sofie Danielsson. Ann-Sofie Danielsson är civilekonom och innehar
nu befattningen som CFO i NCC-koncernen. Hon har tidigare haft
ledande befattningar inom NCC och Nynäs samt verkat som auktoriserad
revisor i Tönnerviksgruppen och KPMG. Ann-Sofie Danielsson är vidare
styrelseledamot i RNB AB.

Roger Holtback omvaldes till styrelsens ordförande.

Omval av revisor
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden intill slutet
av årsstämman 2014. PricewaterhouseCoopers har meddelat att den
auktoriserade revisorn Fredrik Göransson alltjämt kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade om fastställande av ersättning till styrelsens
ledamöter i enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket
innebär att ett fast arvode om sammanlagt 2 850 kronor ska utgå till
styrelsens ledamöter, varav 700 000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga stämmovalda
ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Vidare
ska ett fast arvode om 50 000 kronor utgå till revisionsutskottets
ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i
revisionsutskottet eller ledamöterna i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt
godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till beslut vilka
är i princip oförändrade i relation till de som gällt under 2013. Den
grundläggande principen för ersättning till ledande befattningshavare
är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att
koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningen
till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är
marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar,
kompetens och prestation. Utöver fast lön kan, från tid till annan,
rörlig lön förekomma att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt
avser den verkställande direktören uppgå till högst 60 procent av den
årliga fasta lönen och såvitt avser övriga ledande befattningshavare
uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta lönen. Den rörliga
ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Vidare ska de ledande
befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner,
såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och
företagshälsovård. Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige
får erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis
uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen, (därutöver
tillkommer de pensionsförmåner som ledande befattningshavare har rätt
till enligt ITP plan). För ledande befattningshavare som är bosatta i
Sverige gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan
maximalt tillsammans med fast lön under uppsägning uppgå till
maximalt 18 månadslöner. I den mån stämmovalda styrelseledamöter
utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas
för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska
godkännas av styrelsen. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från
riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för
avvikelsen. De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga
www.finnvedenbulten.se.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade vidare bland annat att fastställa principerna för
valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i
enlighet med framlagt förslag till beslut. Bolaget ska ha en
valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största
aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse
en ledamot i valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande
vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till
valberedningens ledamöter.

De antagna principerna och instruktionerna i sin helhet finns
tillgängliga på www.finnvedenbulten.se.

Göteborg den 29 april 2014
FinnvedenBulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef

Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 april 2014 kl.19:00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka
erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material.
Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder
inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten
bedrivs i två divisioner - Bulten och Finnveden Metal Structures -
båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment.
FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på
www.finnvedenbulten.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finnvedenbulten-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.