Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

FINT AB: Kallelse till extra bolagsstämma i FINT AB (publ)

Aktieägarna i FINT AB (publ), org.nr. 556802-6891, kallas till extra
bolagsstämma fredagen den 15 januari 2016 kl. 10:30 att avhållas på
Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8
januari 2016 (avstämningsdag är lördagen den 9 januari 2016); samt

(ii) senast den 13 januari 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt
biträde till bolaget; antingen skriftligen till FINT AB, Box 10, 351 06 Växjö
eller via e-post till info@fintab.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande
fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd
för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före fredagen den 8 januari 2016 (avstämningsdag är lördagen den 9 januari
2016), då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan
handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
fintab.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Beslut om ändring av bolagsordningen
8 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
9 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av § 1 samt § 4.

Styrelsens förslag till ny firma är vid tidpunkten för kallelsen ännu inte
fastställt varmed förslag till ny firma kommer senast framgå av styrelsens
fullständiga förslag till ny bolagsordningen som kommer att hållas
tillgänglig hos bolaget senast två veckor innan stämman.

Styrelsens förslag innebär vidare att den nya lydelsen av § 4 ska vara
följande: ”. Aktiekapitalet utgör lägst 5 940 000 kronor och högst 23 760 000
kronor. Antalet aktier ska vara lägst 540 000 000 stycken och högst 2 160 000
000 stycken.”

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman fattat beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor;

Rätt att teckna nya aktier

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till
deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara onsdagen den 10
februari 2016. Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya
aktierna varvid fyra (4) gamla aktier berättigar till teckning av tre (3) nya
aktier.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga
aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som
tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som
utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd
av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som
var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

- I tredje och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått
garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum
under perioden från och med måndagen den 15 februari 2016 till och med
måndagen den 29 februari 2016. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske
genom samtidig betalning av emissionslikviden till ett av bolaget anvisat
konto.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild
anmälningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt
ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter
besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst cirka 4 643
099,4067 kronor genom emission av högst 422 097 219 nya aktier.

Emissionskurs

Emissionskursen ska vara 0,05 kronor per aktie.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen
för den utdelning som beslutas närmast efter det att nyemissionen har blivit
registrerad.

Villkor

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls
tillgängliga hos bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt
att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering härav.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar, m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 samt
handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget, adress enligt ovan, och på bolagets webbplats, www.fintab.se.
Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och
uppger sin adress. . Samtliga ovanstående handlingar kommer även att
framläggas på stämman.

Växjö i december 2015

FINT AB (publ)

Styrelsen

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.