Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-08

FINT AB: KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FINT AB (PUBL)

Vid årsstämma i FINT AB (publ) den 8 maj 2015 fattades huvudsakligen följande
beslut:

* Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2014. Beslutades att årets negativa resultat, uppgående till -20 477 285
kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske
någon utdelning för räkenskapsåret 2014.
* Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 i enlighet med revisorns
tillstyrkande.
* Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med totalt 525 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens
ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.
* Beslutades att omvälja Lars Karlsson, Peter Lainevool, och Joakim Lorentzon
samt nyvälja Johan Rutgersson till styrelseledamöter. Lars Karlsson
omvaldes till styrelsens ordförande. Noterades att Hasso Wien avböjt omval.
Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor, med
auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
* Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med
stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en
utspädning om 15 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till
publicering kl. 17 den 8 maj 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Mobil: +46 763 454 114

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och
sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och
medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland,
Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig
molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som
helst.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.