Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-11-04

FINT AB: STYRELSEN BESLUTAR OM GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE OM CIRKA 22,5 MSEK OCH KALL

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion
där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även
avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Sammanfattning

* Styrelsen för FINT AB (publ) har beslutat att genomföra en
företrädesemission om cirka 22,5 MSEK.
* Företrädesemissionen är till 80 % säkerställd genom teckningsförbindelser
och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett
garantikonsortium.
* De som på avstämningsdagen är aktieägare har företrädesrätt att teckna nya
aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
till teckningskursen 12 öre per aktie.
* Emissionen sker i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta
internationella expansion.
* Ett genombrottsavtal har tecknats i Tyskland med Open-Xchange, en ledande
leverantör av onlinebaserade programvaror med cirka 10 miljoner kunder i
Tyskland. Open-Xchange kompletterar sin befintliga ”App-Suite” med en
integrerad version av FINTs programvara och erbjuder denna till cirka en
miljon kunder inom FINTs målgrupp. Denna kompletterande försäljningskanal
förväntas bidra till ett signifikant snabbare genomslag på den tyska
marknaden.

”I konkurrens med flera parter har vi tecknat avtal med Open-Xchange, en av
Europas ledande leverantörer av onlinebaserad programvara, som bara i
Tyskland har 10 miljoner kunder varav en miljon i vår målgrupp. Denna kanal
ger oss en direkt access till kunden, gör att vi snabbare etablerar oss på
marknaden och kompletterar våra andra säljkanaler som går via
bokföringsbyråer, revisionsbyråer och direkt mot företag. Genom att nu säkra
vårt kapitalbehov kan vi fullt ut ta tillvara på denna betydande
tillväxtpotential på våra marknader” säger Lars Karlsson, styrelseordförande
i FINT.

Växjö, 2014-11-04 kl. 10.00 CET (GLOBE NEWSWIRE) - Styrelsen i FINT AB (publ),
org.nr 556802-6891, har idag beslutat om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans
efterföljande godkännande. Bolaget har mottagit garantiavtal,
teckningsförbindelser samt avsiktförklaringar uppgående till 80 % av
företrädesemissionens högsta belopp.

Med anledning härav har styrelsen beslutat om att utfärda kallelse till extra
bolagsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 20 november kl. 16.00 att
avhållas på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Bakgrund och motiv till nyemission

Bolaget har, genom avtal med Fortnox AB, exklusiva licensrättigheter för att
marknadsföra och sälja det internetbaserade affärssystemet Fortnox i
Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. FINT har vidareutvecklat den
befintliga programvaran för att anpassa produkterna för de lokala regelverken
på respektive marknad.

FINT AB´s dotterbolag Fortnox GmbH tecknade under Q2 2014 ett samarbetsavtal
med Open-Xchange, en världsledande leverantör av onlinebaserade verktyg,
program, samarbete och produktivitet. Avtalet avser initialt den tyska
marknaden och innebär att Open-Xchange integrerar FINTs programvara i sin
befintliga programportfölj: OX App Suite. Open-Xchange har idag 10 miljoner
kunder i Tyskland varav cirka 1 miljon är presumtiva kunder till FINT.
Lansering via Open-Xchange beräknas ske kring årsskiftet 2014/2015.

Styrelsen i FINT AB har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission
om 22,5 MSEK i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta
expansion i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

Open-Xchange i korthet

OX grundades 2005 med huvudkontor i Nürnberg, Tyskland. OX levererar ”Cloud-
och hostingtjänster” som white-labellösningar, vilket ger
tjänsteleverantörerna flexibiliteten att driva sitt eget varumärke och skapa
attraktiva produktpaket. OX-portalen används idag av över 100 miljoner
användare via 80 partners över hela världen. Internet AG äger 25 % av
Open-Xchange. United Internet är en av Tysklands största internetbolag med
ett marknadsvärde om cirka € 6,5 miljarder. United Internet äger, utöver
Open-Xchange, även andelar i Open-Xchange partnern 1&1 (100 %), Versatel GmbH
(100%) samt Rocket Internet (8,2 %).

Huvudsakliga villkor samt information om teckningsförbindelser, garantier och
avsiktsförklaringar avseende företrädesemission

De som på avstämningsdagen är aktieägare har företrädesrätt att teckna nya
aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Genom företrädesemissionen ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 2
063 586 kronor och 40 öre genom emission av högst 187 598 764 nya aktier.
Teckningskursen är 12 öre per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med
den 27 november 2014 till och med den 11 december 2014, med rätt för
styrelsen att förlänga teckningsperioden.

I företrädesemissionen har erhållits teckningsförbindelser och
avsiktsförklaringar från bolagets större aktieägare samt garantiutfästelser
från externa investerare och befintliga aktieägare motsvarande 80 % av
företrädesemissionen.

Aktiestruktur och aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 4 127 172 kronor och 82 öre, fördelat
på 375 197 529 aktier. Nyemissionen medför en utspädning om maximalt cirka 33
% av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har
beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med
det totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Preliminär tidplan avseende företrädesemission

6 november 2014 – Kallelse till extra bolagsstämma

20 november 2014 – Extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna styrelsens
beslut om företrädesemissionen

21 november 2014 – Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i
företrädesemissionen med företrädesrätt

24 november 2014 – Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i
företrädesemissionen med företrädesrätt

25 november 2014 – Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt
till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

27 november 2014 – Teckningsperiod och handel med teckningsrätter startar

9 december 2014 - Handel med teckningsrätter avslutas

11 december 2014 – Teckningsperiod avslutas

16 december 2014 – Offentliggörande av utfall av företrädesemission

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Delphi KB är legal rådgivare.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 14
november 2014, samt (ii) senast samma dag (fredagen den 14 november 2014) ha
anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen
skriftligen till FINT AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Videum Science
park, 351 96 Växjö eller per e-post till: info@fintab.se. Vid anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Framläggande och godkännande av dagordning.
4 Val av en eller två justeringsmän.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans
efterföljande godkännande.
7 Stämmans avslutande.

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer att kungöras i
Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 6 november 2014 och även publiceras
på bolagets hemsida www.fintab.se. Annonsering om att kallelse har skett görs
i Svenska Dagbladet den 6 november 2014.

Denna information lämnades till publicering kl. 10.00, tisdagen den 4 november
2014.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: 0763-454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Om
FINT AB

FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa
och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och
medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i, Tyskland,
Storbritannien, Finland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig
molnlösning och nås från vilken internetuppkopplad dator eller enhet som
helst. FINTs aktier är listade på NGM Nordic MTF.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som
erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning,
ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade
och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv
svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40
M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance
är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.
www.stockholmcorp.se

VIKTIGT MEDDELANDE

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller
del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att
sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske
någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller
försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan
erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller
tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan
jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande
eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet
med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act
eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte
till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs in...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.