Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

FINT AB: Välkommen till årsstämma i FINT AB (publ) den 16 maj 2014

(För fullständig kallelse till årsstämma se bifogad fil)

Styrelsen i FINT AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till
årsstämma fredagen den 16 maj 2014 klockan 15.00 hos Citykonferensen
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till
stämman påbörjas klockan 14.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014 (avstämningsdag
är lördagen den 10 maj 2014); samt senast måndagen den 12 maj 2014 ha anmält
sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen
till FINT AB, ”Årsstämma”, c/o Videum Science Park, 351 96 Växjö eller via
e-post till info@fintab.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får
högst vara två.

Förslag till dagordning vid årsstämman

1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
13 Val av styrelse och revisor
14 Beslut om principer för tillsättande av valberedning
15 Beslut om emissionsbemyndigande
16 Avslutande av stämman

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på
bolagets hemsida www.fintab.se under sektionen Pressmeddelanden samt kungöras
i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2014. Att kallelse har skett
annonseras i Svenska Dagbladet den 17 februari 2014.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till
publicering kl. 15.00 tisdag den 15 april 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Mobil: +46 763 454 114

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

Om FINT

FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa
och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och
medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i Finland,
Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig
molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som
helst. Aktierna i FINT är listade på Nordic MTF, en alternativ marknadsplats
(dvs. icke-reglerad marknad) som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB. För
ytterligare information besök vår hemsida www.fintab.se.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.