Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Firefly: Fortsatt stabil utveckling men tillfällig avsaknad av större order

FORTSATT STABIL UTVECKLING MEN TILLFÄLLIG AVSAKNAD AV STÖRRE ORDER

Finansiell utveckling juli - september 2016

Orderingången minskade med 40 % till 30,6 mkr (50,7 mkr)

Orderstocken minskade med 19 % under kvartalet till 26,9 mkr (33,2 mkr)

Omsättningen minskade med 30 % till 36,3 mkr (51,9 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 mkr (10,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,12 kr (1,33 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2016

Orderingången minskade med 17 % till 118,3 mkr (141,7 mkr)

Orderstocken minskade med 47 % till 26,9 mkr (50,3 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 125,6 mkr (128,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 6,0 mkr (19,2 mkr)

Resultat per aktie blev 0,85 kr (2,51 kr)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

En valberedning har utsetts bestående av Magnus Vahlquist, Erik Mitteregger och Lars Höglund.

VD har ordet

Årets tredje kvartal inleddes med en avvaktande inställning på många marknader. Osäkerhet inför framtiden samt de fortsatt låga energi-priserna har lett till att större inköpsbeslut fördröjts. Under slutet av kvartalet har en viss förbättring kunnat skönjas men den svaga inledningen, avsaknaden av större order samt en relativt ofördelaktig försäljningsmix har resulterat i väsentligt sämre orderingång och resultat än föregående år.

Affärsområdet Industriapplikationers orderingång minskade med 40 %. Noteras bör dock att motsvarande kvartal 2015 gynnades av att order på ett antal större projekt sammanföll i tiden vilket resulterade i en osedvanligt hög orderingång för perioden. Jämför vi istället med tredje kvartalet 2014 så innebär årets orderingång en ökning med närmare 10 %. Det faktum att vi kan upprätthålla en sådan försäljningsnivå i en svårbearbetad marknad och utan att ha erhållit några större order bekräftar att våra satsningar är riktiga.

Den asiatiska försäljningen utvecklas fortsatt väl vilket främst beror på en stabil efterfrågan från boardindustrin. Vi märker nu ett allt större intresse från kinesisk industri i takt med att nya inhemska säkerhetskrav introduceras. Sydamerika är fortsatt stabilt och vi har under slutet av kvartalet också kunnat skönja en något bättre efterfrågan på den nordamerikanska marknaden.

Glädjande är att intäkterna från service och reservdelar växte med 12 % under årets första nio månader och utgjorde 30 % av omsättningen. Vi har under det senaste året medvetet satsat på att stärka vårt serviceerbjudande och vi ser på längre sikt en potential i att successivt öka segmentets andel av den totala försäljningen. Med detta uppnår vi en större stabilitet både vad gäller bolagets försäljning och resultat. Vår komponentförsäljning, främst flamdetektorer som säljs under varumärket Omniguard(r), har utvecklats väl under innevarande år med en försäljningsökning på närmare 50 %. Produktsegmentet utgör knappt en tiondel av Fireflys totala försäljning och bör kunna växa relativt snabbt även i framtiden. Vi ser goda förutsättningar att ta marknadsandelar och addera fler produkter till vårt erbjudande.

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter det långsiktiga arbetet och nya provningar har genomförts med goda resultat. När i tiden upphandlingar kommer att ske är fortfarande osäkert då dessa beslut påverkas av beslut gällande trafikstyrning och investeringsbudgetar. Positivt är att aktiviteter som hänför sig till ett större tunnelprojekt har lett till spin-off-effekter. Firefly har därigenom fått förfrågningar om några mindre projekt inom andra områden som ligger för upphandling och installation under 2017-2018. I övrigt fortsätter Storstockholms Lokaltrafik, SL, att successivt uppgradera och komplettera sina existerande installationer. Flera andra upphandlingar är också i process men tidpunkterna för inköpsbeslut är mycket svåra att prognostisera.

Trots ett till synes svagt tredje kvartal ser jag framtiden an med tillförsikt. Vi har under kvartalet erhållit några mindre order från strategiskt viktiga kunder som kan komma att påverka oss positivt under kommande år. Kortsiktigt har vi noterat en förbättrad efterfrågan under den första halvan av innevarande kvartal och på längre sikt kommer vi att fortsätta dra nytta av de satsningar vi gör för att kunna uppfylla målen i vår plan för 2020.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommunik, 15 februari 2017
Delårsrapport kvartal 1, 10 maj 2017

Årsstämma, 10 maj 2017 kl. 16.00

Stockholm den 11 november 2016

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Pressrelease 2016-11-11.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18977
Firefly Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18978

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 8.30.

Om Firefly AB
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium AB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.