Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Firefly: Kallelse till årsstämma i Firefly

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FIREFLY

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till
årsstämma den 18 april 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Textilgatan 31, 1
tr., Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den
12 april 2016.
dels göra anmälan till bolaget under adress Textilgatan 31, 120 30
Stockholm, eller via e-post info@firefly.se ,
eller per telefon 08-449 25 00, senast den 12 april 2016. Vid anmälan ska
namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt
omregistrera dem i eget namn i god tid före den 12 april 2016. Ombud samt
företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge
behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets
hemsida,

Ärenden:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
9. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor
samt val av styrelsens ordförande.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
14. Beslut om ordning för valberedningens arbete.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordning.
16. Stämmans avslutande.

Ad. 9 Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,20 kr per aktie.
Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 20
april 2016 och att utdelningen, om så beslutas, beräknas utsändas till
aktieägarna den 25 april 2016.

Ad. 10 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Valberedningen förslås att styrelsen oförändrat består av fem ledamöter och
inga suppleanter. Vidare förslår valberedningen att en ansvarig revisor
väljs.

Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 247 500 kr
(föregående år 397 500 kr). Valberedningen föreslår att ordföranden skall
erhålla 0 kr (föregående år 150 000 kr) och övriga ledamöter 82 500 kr
(föregående år 82 500 kr). Till ledamot, som är anställd i bolaget,
föreslås ingen särskild ersättning. Valberedningen föreslår att revisorn
ersätts enligt räkning.

Ad. 12 Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Erik
Mitteregger, Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg
och Lennart Jansson.

Valberedningen föreslår vidare att Erik Mitteregger väljs till styrelsens
ordförande.

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Beata
Lihammar som huvudansvarig revisor.

Ad. 13 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår, att nuvarande principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare bibehålls. Rörlig ersättning till verkställande
direktören i form av tantiem kan uppgå till högst en årslön och är inte
pensionsgrundande. Tantiem utgår med 4 % exklusive arbetsgivaravgift av
bolagets resultat efter avräkning av vinstdelning. Under 2015 uppgick
tantiemet till 1 055 tkr (340 tkr).

För övriga anställda utgår vinstdelning med 20 % av den del av resultatet
efter finansiella poster som generas efter det att vinstmarginalen
överstiger 7 %. Vinstdelningen är begränsad till maximalt 15 % av
årslönesumman och är inte pensionsgrundande. Under 2015 utgick
vinstdelningen på 2 631 tkr (0 tkr).

Bolaget betalar årligen pensionspremier för verkställande direktören i
enlighet med ITP-norm plus 240 tkr. Övriga ledande befattningshavare
innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen för ITP.

Ad. 14 Ordning för valberedningens arbete
Valberedningen inför 2016 års årsstämma har bestått av ledamöterna Magnus
Vahlquist, Lars Höglund och Erik Mitteregger, med Magnus Vahlquist som
ordförande. Förslaget för valberedningen innebär att årsstämman beslutar
att en ny valberedning inför 2017 års årsstämma skall bestå av
representanter för tre av de större aktieägarna.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna
i bolaget vid det tredje kvartalets utgång, vilka sedan äger rätt att utse
en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras
senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska
alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i
nomineringsfrågor.

Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens
konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet
med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras
omedelbart.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i
bolaget senast vid tredje kvartalets utgång.
Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

* Ordförande vid årsstämma.
* Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse.
* Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
* Val av revisor samt arvode till dessa.
* Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha
rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som
erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Handlingar
Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga
handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på
från den 23 mars 2016. Handlingarna kommer vidare
kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i mars 2016

Firefly AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Kallelse till arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.