Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-04

FirstFarms A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S,
CVR 28 31 25 04.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. april 2016 kl. 15.00 på:

Jysk Landbrugsrådgivning, Majsmarken 1, DK-7190 Billund

Dagsorden:

1 Beretning om selskabets virksomhed
2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og
meddelelse af decharge til bestyrelsen
3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport
4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
5 Valg af revisor
6 Forslag fra bestyrelsen 1 Ændring af Selskabets vedtægter - forlængelse af
bemyndigelser 2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 3 Bemyndigelse
til dirigenten
7 Eventuelt

Ad 3
Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige underskud i koncernen på tkr.
21.977 samt det regnskabsmæssige underskud i moderselskabet på tkr. 3.959
overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

Ad 4
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår, at
Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen, John Christian Aasted
og Asbjørn Børsting genvælges. Ledelseshverv fremgår af årsrapporten for
2015.

Ad 5
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst&Young P/S som selskabets revisor.

Ad
6.a

Bestyrelsen foreslår at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes hhv. pkt.
5.3.1 og 5.3.2 forlænges med 5 år.

I vedtægternes pkt. 5.3.1 ændres den nuværende ordlyd derfor til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 26. april 2021 ad en eller
flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000, jf.
selskabslovens § 155, ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre
værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller
som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser skal ske til markedskurs og skal
være uden fortegningsret for selskabets aktionærer."

I vedtægternes pkt. 5.3.2 ændres den nuværende ordlyd derfor til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 26. april 2021 ad en eller
flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000, jf.
selskabslovens § 155, ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre
værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller
som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser kan ske til en kurs under
markedskursen og skal være med fortegningsret for selskabets aktionærer."

Vedtægternes ordlyd i pkt. 5.3.3"Den samlede forhøjelse af selskabets
aktiekapital i medfør af bemyndigelserne
i 5.3.1 og 5.3.2 kan ikke overstige kr. 15.000.000."
forbliver uændret.

Ad
6.b
Bemyndigelse
til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i perioden frem til næste
ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for
en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital til en
kurs, der ikke må afvige mere end 10% af den på erhvervelsestidspunktet
noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Ad
6.c
Bemyndigelse
til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at
anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som
Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille
foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1 - 5 samt 6.b og 6.c kræver
simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.a
kræver, at de tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet,
som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på
registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Registreringsdatoen er tirsdag den 19. april 2016.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har
anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge
ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen. For aktionærer, der
ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en
depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som
dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på
betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i
generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en
skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.

En aktionær eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når det i
forvejen anmeldes som ovenfor nævnt.

Tilmeldinger og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen skal ske
senesttorsdag den 21. april 2016 kl. 23:59
:

* via aktionærportalen påwww.firstfarms.dk
* ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til
Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, pr. fax 45 46 09 98 eller
pr. mail:gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S
indenfor fristen
* på telefonnummer +45 45 46 09 99

Såfremt aktionæren vælger at møde ved fuldmægtig, bedes fuldmagt afgivetsenest
torsdag den 21. april 2016 kl. 23:59
via aktionærportalen påwww.firstfarms.dkeller ved at returnere
fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S,
Kongevejen 418, DK-2840 Holte, pr. fax 45 46 09 98 eller pr.
mail:gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor
fristen.

Stemmeretten kan tillige udøves ved afgivelse af skriftlig brevstemme til
bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af
bestyrelsen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer skal ligeledes være afgivet senesttorsdag den 21. april 2016 kl.
23:59
via aktionærportalen påwww.firstfarms.dkeller ved at returnere
brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S,
Kongevejen 418, DK-2840 Holte, pr. fax 45 46 09 98 eller pr.
mail:gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor
fristen.

Dokumenter

Indkaldelsen med dagsordenen og det samlede antal aktier og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen i FirstFarms A/S, blanket
til bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt
årsrapport med revisorpåtegning er tilgængelige på selskabets
hjemmesidewww.firstfarms.dk. Dokumenterne udsendes tillige elektronisk til
enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr.
47.122.410 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt
kr. 10 giver 1 stemme.

Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.

April 2016

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling
http://hugin.info/137806/R/2000056/737670.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: FirstFarms A/S via Globenewswire

HUG#2000056

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.