Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Fiskars Corporation: Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
13.3.2019 kl 18.30 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 13.3.2019 i
Helsingfors Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde
bokslutet för år 2018 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens
ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH
DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2018 utbetalas
enligt följande:

a) Kontantdividend

En kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalas till aktieägare.
Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutbetalningen den 15.3.2019 är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.
Utbetalningsdagen för dividenden är den 22.3.2019.

Därutöver beslöt den ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att
efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare
kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en dividend om totalt
högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen är bemyndigad att
besluta om samtliga övriga villkor beträffande den ytterligare
kontantdividenden. Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets
nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden
om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019. Med
antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är
avstämningsdagen den 9.9.2019 och utbetalningsdagen den 16.9.2019.

b) Bemyndigande att dela ut en extra dividend i form av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier

Utöver kontantdividenden enligt ovanstående beslut, beslöt den
ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter sitt omdöme
besluta om utdelning av en aktiedividend såsom anges nedan. Wärtsiläs
aktie är föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy.

· Styrelsen bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av bolagets
aktier i Wärtsilä Oyj Abp ("Wärtsilä"), vilket motsvarar det totala
antalet Wärtsilä aktier som bolaget äger för närvarande.

· Aktieägare får 2 Wärtsilä-aktier för varje 5 aktier som innehas i
bolaget.

· Bråkdelar till Wärtsilä-aktier som uppstår till följd av
utdelningsförhållandet utdelas inte i form av aktier, utan ett
motsvarande kontantbelopp kompenseras till aktieägare. Styrelsen är
bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor och praktiska
frågor som hänför sig till verkställandet av kontantkompensationen
för aktiebråkdelar.

· Aktiedividendens värde kommer att motsvara utdelningstidpunktens
marknadsvärde på bolagets Wärtsilä-aktier, på Nasdaq Helsinki Oy, som
utdelas. Kontantkompensationens storlek, som motsvarar värdet på de
aktiebråkdelar en aktieägare är berättigad till, kommer att basera
sig på aktiedividendens beskattningsvärde som förväntas beräknas på
basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq
Helsinki Oy på det datum då aktiedividenden är utdragbar.

· Därtill betalar bolaget överlåtelseskatten till följd av
aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten
uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.

· Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga frågor som hänför
sig till aktiedividendutdelningen, inklusive men inte begränsat till
tekniska justeringar och ändringar som kan vara nödvändiga för
verkställandet av aktiedividendutdelningen.

· Bemyndigandet är i kraft till bolagets nästa ordinarie
bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om
aktiedividendutdelningen i sitt möte som planeras hållas den
6.6.2019.

Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är
avstämningsdagen den 10.6.2019 och utbetalningsdagen den 11.6.2019.
Utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som betalas kontant är den
17.6.2019. Eventuella ändringar till den för närvarande förväntade
tidtabellen eller strukturen skulle meddelas separat av bolaget.

c) Sammanfattning på lossnings-, avstämnings- och utbetalningsdagar enligt nuvarande förväntning

Lossningsdag Avstämningsdag Utbetalningsdag
Kontantdividend, första delen om 14.03.2019 15.03.2019 22.03.2019
0,27 euro (bestämd)
Aktiedividend på basis av 07.06.2019 10.06.2019 11.06.2019
bemyndigande (nuvarande
förväntning)
Kontanta bråkdelar till 07.06.2019 10.06.2019 17.06.2019
Wärtsiläaktier (nuvarande
förväntning)
Kontantdividend, andra delen om 06.09.2019 09.09.2019 16.09.2019
0,27 euro (nuvarande
förväntning)

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN

Styrelseledamöternas antal fastställdes till åtta (8). Till
styrelseledamöter omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise
Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander
och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2020.

I sitt konstituerande möte 13.03.2019 har styrelsen valt Paul
Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande.
Styrelsen beslöt att tillsätta en granskningskommitté, en personal-
och kompensationskommitté och ytterligare en nomineringskommitté.
Styrelsen valde till ledamöter för granskningskommittén Jyri
Luomakoski (ordförande), Albert Ehrnrooth, Louise Fromond och Ritva
Sotamaa. Till ledamöter för personal- och kompensationskommittén
valdes Paul Ehrnrooth (ordförande), Inka Mero och Peter Sjölander.
Till ledamöter för nomineringskommittén valde styrelsen Paul
Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén,
samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av
nomineringskommittén.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro,
styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och
styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för
styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten ett
mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i
Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de
styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro
per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers
ordförande. För granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode
om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland,
ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som
bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till
granskningskommitténs ordförande.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra
kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets
ärenden.

VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor valdes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för
mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2020.
Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som
huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode
skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta
om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en
eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan
förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets
kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets
incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i
bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna
aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna
aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas
aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det av
ordinarie bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet
till styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
(AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta
om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier
(aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot
vederlag eller vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla
bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna
aktier. Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det av
ordinarie bolagsstämman den 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet
till styrelsen.

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen
Mer information:
- Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
- Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

Fiskars - Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av
internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal
Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att
skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att
påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på
vår webbplats www.fiskarsgroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fiskars-corporation/r/beslut-vid-fiskars-oyj-...
https://mb.cision.com/Main/17472/2762863/1006940.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.