Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Fiskars Corporation: FISKARS GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019: Jämförbara EBITA och kassaflödet utvecklades positiv...

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
26.4.2019 kl. 8.30 (EEST)

FISKARS GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019: Jämförbara EBITA och
kassaflödet utvecklades positivt, jämförbara omsättningen minskade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport
januari-mars 2019 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet
med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en
pdf-fil. Den finns även tillgänglig på
http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/...
och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar
investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra
finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin
helhet med tillhörande tabeller.

Första kvartalet 2019 i korthet:

· Omsättningen ökade med 1,0 % till 268,6 milj. euro (1-3/2018:
266,1)

· Den jämförbara omsättningen1) minskade med 1,4 % till 268,6 milj.
euro (272,5)

· EBITA minskade med 8,6 % till 20,1 milj. euro (22,0)
· Jämförbara2) EBITA ökade med 9,9 % till 25,9 milj. euro (23,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster
och skatt var -25,8 milj. euro (-39,2)

· Resultatet per aktie (EPS) var 0,21 euro (0,20)
Utsikterna för år 2019 oförändrade:

Fiskars Group förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) och
jämförbara2) EBITA år 2019 är på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ,
vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns
det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit
och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en
betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA.
Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på
jämförbara EBITA.

Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen:

En solid utveckling i omsättningen inom segmentet Functional i Europa
var motorn bakom vårt första kvartal år 2019. Jag var också nöjd med
att omsättningen ökade i Asien inom segmentet Living. Ogynnsamma
väderförhållanden och en långsam start på trädgårdssäsongen i USA
påverkade vår omsättning negativt.

Vi gör framsteg inom omstruktureringsprogrammet i Living-verksamheten
enligt plan. Jag är övertygad om att vi genom programmet kan stärka
våra varumärken, öka effektiviteten och trappa upp vår långsiktiga
strategiska utveckling. I enlighet med vår strategi fortsätter vi att
fokusera på varumärkesbaserade konsumentprodukter och tillkännagav
avyttringen av Leborgne-verksamheten, som inte ingick i vår
kärnverksamhet.

Som vi har sagt tidigare investerar vi i tillväxtinitiativ som väntas
tillföra hållbart värde på lång sikt. Omsättningen i den egna
e-handelskanalen har ökat under tidigare kvartal och tillväxten
fortsatte också under årets första kvartal. E-handel är ett område
där vi ska förbättra vår konkurrenskraft både i fråga om vår egen
e-handel och genom att stöda våra partners.

Vi har bra momentum på väg in i de kommande viktiga kvartalen år 2019.
Jag förväntar mig att vår försäljning förbättras när vi utnyttjar de
tillväxtmöjligheter som finns i våra marknader. Våra starka
varumärken, partners samt vår närvaro på olika håll i världen stöder
vår strävan att växa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Koncernens nyckeltal

Milj. euro 1-3 2019 1-3 2018 Förändr. 1-12 2018
Omsättning 268,6 266,1 1,0 % 1 118,5
Jämförbar omsättning1) 268,6 272,5 -1,4 % 1 142,5
EBITA 20,1 22,0 -8,6 % 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -5,8 -1,6 -9,2
Jämförbart EBITA 25,9 23,6 9,9 % 121,7
Rörelseresultat (EBIT) 16,9 19,0 -11,0 % 91,6
Resultat före skatt 22,7 25,1 103,0
Periodens resultat 17,6 16,5 81,7
Nettoförändring av verkligt värde på -1,3 13,6 -118,8
investeringsportfölj
Resultat/aktie, euro 0,21 0,20 1,00
Eget kapital/aktie, euro 14,96 15,14 -1,2 % 14,80
Kassaflöde från löpande verksamhet -25,8 -39,2 34,0 % 136,8
före finansiella poster och
skatter3)
Soliditet, %3) 65 % 68 % 70 %
Nettogearing, %3) 26 % 18 % 11 %
Investeringar 8,0 8,9 -10,0 % 46,2
Personal (FTE), i genomsnitt 7 029 7 410 -5,1 % 7 304

1) Omräknat i jämförbara valutakurser
2) Under första kvartalet 2019 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till Living-transformationsprogrammet
3) Talen påverkades av ibruktagandet av IFRS 16 -redovisningsstandarden. Utan inverkan från IFRS 16 skulle soliditeten i slutet av första kvartalet 2019 ha varit 70 % och nettogearingen 19 %. Förändringen hade även en 6 milj. euros positiv inverkan på kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2019

Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. Leasetagarens
samtliga leasingavtal bokförs som tillgångar med nyttjanderätt och
skulder i balansräkningen. Undantag är kortfristiga avtal med en
varaktighet på under 12 månader och leasingavtal där den
underliggande tillgången har ett lågt värde. Koncernen tog i bruk
standarden med ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder
räknas om.

För helåret 2019 kommer den positiva inverkan på EBITA och
rörelseresultatet att vara ca 1 milj. euro, som resulterar från
minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på
anläggningstillgångar. Därtill påverkas EBITDA av ändringar i
avskrivningar, vilka ökar med ca 23 milj. euro.
Finansieringskostnaderna ökar med ca 2 milj. euro. Den förväntade
totala nettoinverkan på periodens resultat är -1 milj. euro.

Mer information om ändringen ges i avsnittet om redovisningsprinciper
i den här delårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör

Mer information:

· Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
· Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
· Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031,
communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En kombinerad webcast samt presskonferens för analytiker och
journalister angående resultatet för årets första kvartal ordnas den
26.4.2019 kl. 11.00. Presskonferensen äger rum på bolagets
huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors.
Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på:
https://fiskars.videosync.fi/2019-q1-results

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets
webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen
används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com
Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken,
så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och
Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart
sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har
ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats
www.fiskarsgroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fiskars-corporation/r/fiskars-group-delarsrap...
https://mb.cision.com/Main/17472/2797420/1032504.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.