Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Fiskars Corporation: Kallelse till Fiskars ordinarie bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
7.2.2019 kl. 8.45 EET

Kallelse till Fiskars ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som
hålls onsdagen den 13.3.2019 kl.15.00 i Konferenscentrum i
Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av
personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar
börjar kl. 14.00.

A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

På ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av
röstlängden

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2018

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar,
kontantdividendutdelning och bemyndigande av styrelsen att besluta om
en ytterligare kontantdividend samt extra dividendutdelning i form av
aktier

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman att för räkenskapsåret
som utgick den 31.12.2018 utbetalas dividend enligt följande.

a) Kontantdividend

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman att en kontantdividend
på 0,27 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Lossningsdagen är
den 14.3.2019. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2019 är antecknad
i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. Styrelsen föreslår att utbetalningsdagen för dividenden är den
22.3.2019.

Därutöver föreslår styrelsen att ordinarie bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en
ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en
dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen
skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor
beträffande den ytterligare kontantdividenden. Bemyndigandet skulle
vara i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden
om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019, förutsatt
att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om den
ytterligare kontantdividenden. Med antagandet att styrelsen fattar
beslutet denna dag är lossningsdagen för den ytterligare
kontantdividenden den 6.9.2019, avstämningsdagen den 9.9.2019 och
utbetalningsdagen den 16.9.2019.

b) Bemyndigande att dela ut en extra dividend i form av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier

Utöver kontantdividenden enligt ovanstående föreslår styrelsen att
ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter sitt omdöme
besluta om utdelning av en aktiedividend såsom anges nedan.

· Styrelsen skulle bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av
bolagets aktier i Wärtsilä Oyj Abp ("Wärtsilä"), vilket motsvarar det
totala antalet Wärtsilä aktier som bolaget äger för närvarande.
Wärtsiläs aktie är föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy.

· Aktieägare skulle få 2 Wärtsilä aktier för varje 5 aktier som
innehas i bolaget.

· Bråkdelar till Wärtsiläaktier som uppstår till följd av
utdelningsförhållandet skulle inte utdelas i form av aktier, utan ett
motsvarande kontantbelopp skulle kompenseras till aktieägare.
Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga övriga
villkor och praktiska frågor som hänför sig till verkställandet av
kontantkompensationen för aktiebråkdelar.

· Aktiedividendens värde kommer att motsvara utdelningstidpunktens
marknadsvärde på bolagets Wärtsiläaktier, på Nasdaq Helsinki Oy, som
utdelas. Kontantkompensationens storlek, som motsvarar värdet på de
aktiebråkdelar en aktieägare är berättigad till, kommer att basera
sig på aktiedividendens beskattningsvärde som förväntas beräknas på
basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq
Helsinki Oy på det datum då aktiedividenden är utdragbar. I
referenssyfte (beaktande att marknadsvärdet på aktier ändrar
konstant) beräknat på basis av Wärtsiläs akties volymvägda
genomsnittskurs den 5.2.2019 på Nasdaq Helsinki Oy och med antagandet
att samtliga 32 645 343 Wärtsiläaktier utdelas, skulle det totala
värdet på aktiedividenden uppgå till ca. 473,4 million euro (dvs.
5,80 euro per aktie). Ytterligare information om Wärtsilä finns på
Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com/sv/hem.

· Därtill skulle Bolaget betala överlåtelseskatten till följd av
aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten
uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.

· Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga frågor
som hänför sig till aktiedividendutdelningen, inklusive men inte
begränsat till tekniska justeringar och ändringar som kan vara
nödvändiga för verkställandet av aktiedividendutdelningen.

· Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets nästa ordinarie
bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om
aktiedividendutdelningen i sitt möte som planeras hållas den
6.6.2019, förutsatt att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att besluta om aktiedividenden. Bemyndigandestrukturen och
utdelningstidtabellen som föreslås baserar sig på rådgivning från
Euroclear Finland varvid det inte vore tekniskt tryggt att genomföra
en aktiedividendutdelning tidigare än så.

Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är
lossningsdagen för aktiedividenden den 7.6.2019, avstämningsdagen den
10.6.2019 och utbetalningsdagen den 11.6.2019. Utbetalningsdagen för
aktiebråkdelarna som betalas kontant skulle vara den 17.6.2019.
Eventuella ändringar till den för närvarande förväntade tidtabellen
eller strukturen skulle meddelas separat av bolaget.

c) Sammanfattning på lossnings-, avstämnings- och utbetalningsdagar enligt nuvarande förväntning

Lossningsdag Avstämningsdag Utbetalningsdag
Kontantdividend, första delen 14.3.2019 15.3.2019 22.3.2019
om 0,27 euro (bestämd)
Aktiedividend på basis av 7.6.2019 10.6.2019 11.6.2019
bemyndigande (nuvarande
förväntning)
Kontanta bråkdelar till 7.6.2019 10.6.2019 17.6.2019
Wärtsiläaktier (nuvarande
förväntning)
Kontantdividend, andra delen om 6.9.2019 9.9.2019 16.9.2019
0,27 euro (nuvarande förväntning)

Bolagets utdelningsbara medel enligt moderbolagets balansräkning per
den 31.12.2018 uppgår till cirka 895 miljoner euro.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas
årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60
000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill
föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom
revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per
möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett
mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/
kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro
per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers
ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas
ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/
kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro
per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och
ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs
ordförande.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och
andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets
ärenden ersätts till styrelseledamöter.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman
att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta.

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman
att följande personer återväljs till styrelsen: Albert Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian
Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Ingrid Jonasson Blank och
Gustaf Gripenberg har meddelat att de inte står till förfogande för
omval till styrelsen.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att
avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som
styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande.
Ytterligare har alla ovannämnda personer meddelat att avsikten, ifall
de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och välja Paul
Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén,
samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén
och vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en
personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen
väljer bland sig.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning
som är godkänd av styrelsen.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman, i enlighet med
styrelsens revisionskommittés rekommendation, att revisionssamfundet
Ernst & Young Ab väljs till bolagets revisor.

Revisionskommittén har utarbetat sin rekommendation i enlighet med
EU:s revisionsförordning (537/2014) och anordnat ett
urvalsförfarande. Revisionskommittén har i en omfattande utsträckning
bedömt de anbud som inkommit mot i förhand fastställda
urvalskriterier. I sin bedömning har revisionskommittén beaktat den
revisionserfarenhet som innehas av ett globalt koncern med
huvudkontor i Finland, prissättning, kvalité samt kostandsrisken som
hänför sig till byte av revisor och revisorns oberoende ställning.

Revisionskommittén bekräftar att dess rekommendation inte är föremål
för påverkan från en tredje part och är inte bunden av några
avtalsvillkor av den sort som avses i punkt 6, artikel 16 i EU:s
revisionsförordning (537/2014) som skulle begränsa bolagsstämmans
valfrihet vad gäller utnämning av revisor.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna
aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy
till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets
kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets
incentiv...

Författare Cision