Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-14

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 14.9.2016 kello 11.30

Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä FIT Biotech Oy:n tammi-kesäkuun 2016
puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän
pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

FIT BIOTECH OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016
(tiintarkastamaton)

Yhtiö jatkoi strategian mukaista siirtymistä g
eenipohjaisiin hoitomuotoihin, tutkimusyhteistyöhön liittyvät hankkeet
etenivät

Tammi-kesäkuun 2016 pääkohdat (vertailukausi 1-6/2015):

* GTU®-teknologia valittiin European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortion
(EHVA) kliinisiin tutkimuksiin tammikuussa
* Yhtiö heikensi tulosennustettaan tilikaudelle 2016 maaliskuussa
* Icor Medical Systems Incin kanssa aloitettiin yhteistyö elektroporaation
hyödyntämiseksi geenipohjaisissa hoidoissa huhtikuussa
* Lääketieteen lisensiaatti, MBA James Kuo nimitettiin yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi toukokuussa
* Uusi johto ja hallitus päivittivät yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa
toukokuussa
* Yhtiön DNA-pohjainen HIV-rokote todettiin kesäkuussa turvalliseksi ja hyvin
siedetyksi kahdessa uudessa kliinisessä kokeessa
* Katsauskauden jälkeen FIT Biotech tiedotti sopineensa 12 480 000 euron
rahoitusjärjestelystä Bracknor Investmentin kanssa ja aikovansa toteuttaa
500 000 euron rahoitusjärjestelyn Sitran kanssa. Bracknorin kanssa sovittu
rahoitusjärjestely, jonka tavoitteena on varmistaa FIT Biotechin
liiketoiminnan jatkuvuus ja käyttöpääoman riittävyys, edellyttää
toteutuakseen yhtiön 15.9.2016 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen
hyväksyntää.

Tammi-kesäkuun 2016 keskeiset tunnusluvut (vertailukausi 1-6/2015):

* Liikevaihto oli 10 (20) tuhatta euroa.
* Katsauskauden tulos oli -1 475 (4 160) tuhatta euroa.
* Osakekohtainen tulos oli -0,05 (-0,04) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2016

Lääkekehitykselle on leimallista pitkäjänteisyys. FIT Biotechin tavoitteena on
lisensioida lääkeaihiotaan liikekumppaneille, jotka kykenevät vastaamaan
aihioiden kliinisistä jatkotutkimuksista sekä mahdollisesta
kaupallistamisesta tulevaisuudessa. Yhtiön ansaintamalli perustuu
tavoiteltujen lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä
rojalteihin.

Maaliskuussa 2016 yhtiö arvioi vuoden 2016 liiketuloksen jäävän
tappiolliseksi. Tämä arvio on edelleen voimassa.

Näkymät vuodelle 2016

FIT Biotech jatkaa strategiansa toteuttamista tavoitteenaan patentoidun
GTU®-teknologian lisenointi eri yhteistyökumppaneille lääketieteellisiin
sovelluksiin. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa
hyödyntävien lääkeaihioidensa prekliinisen tehon (proof-of-concept eli
periaatteellinen toimivuus).

FIT Biotechin kehityshankkeiden tilanne katsauskauden päättyessä on 20.5.2016
tiedotetun mukainen. Poikkeuksena on Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2)
-hankkeeseen liittynyt tutkimusrahoitushakemus, joka ei johtanut myönteiseen
päätökseen 10.6.2016 tiedotetun mukaisesti. Lisäksi katsauskauden päättymisen
jälkeen 5.9.2016 yhtiö tiedotti geenipohjaiseen hoitoon tähtäävän
periaatteellista toimivuutta osoittavan prekliinisen tutkimuksensa
viivästyvän. Tutkimusraportin arvioidaan valmistuvan vuoden 2017
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

---------------------------------------------------------------------------
| Keskeiset tunnusluvut |
| 1000 EUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. |
| |
| |
| 2016 2015 2015 |
| |
| Liikevaihto 10 20 20 |
| Liikevoitto/liiketappio -1 475 -5 388 -3 843 |
| Oikaistu liikevoitto/liiketappio -1 475 (* -1 097 (* -2 642 |
| Katsauskauden tulos -1 475 4,160 2 616 |
| Oikaistu katsauskauden tulos -1 475 (**-1 084 (**-2 629 |
| Liiketoiminnan rahavirta -1 300 -917 -2 432 |
| Rahavarat 521 3 400 1 845 |
| Oma pääoma -10 750 -7 730 -9 275 |
| Avustukset 0 6 539 6 539 |
| Taseen loppusumma 1 358 4 611 2 694 |
| |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % negat. (***negat. (***negat. |
| Omavaraisuusaste, % (*** 86 % 423 % 93 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % negat. (***negat. (***negat. |
---------------------------------------------------------------------------
(* oikaistu Tekesin perimättäjättämällä pääomalainalla 6 485 213,20 eur

(** ilman Tekesin perimättäjättämisen tuottovaikutusta ja ilman taloudellisen
neuvonantajan palkkion kuluvaikutusta
(*** tunnusluvut on laskettu käyttäen oikaistua liikevoittoa / tilikauden
tulosta

Toimitusjohtaja James Kuo kommentoi:

"Lääkemarkkinoita leimaa siirtyminen perinteisten biologisten lääkkeiden
kehittämisestä DNA-pohjaisiin biologisiin hoitomuotoihin. Muutos on niin
suuri, että sitä voi verrata tietoliikennealan siirtymiseen kuparikaapeleista
optisiin kuitukaapeleihin, ja se tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia
vaikeiden sairauksien parantamiseksi pienemmillä sivuvaikutuksilla ja
huomattavasti edullisemmin. Kehittämämme ja testaamamme teknologia on tämän
kehityksen ytimessä. Uusi hallituksemme ja johtomme on vakuuttunut siitä,
että yhtiömme strategia on oikea.

Aloitin FIT Biotechin toimitusjohtajana toukokuussa 2016 yhtiön toiminnan
ollessa erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Geenipohjaisissa
hoitomuodoissa käytettävä innovatiivinen GTU®-teknologiamme etenee
lupaavasti, ja hoitava HIV-rokoteaihiomme valittiin testattavaksi
eurooppalaisista alan tunnustetuista asiantuntijoista koostuvan konsortion
kliinisiin tutkimuksiin.

Saavutimme kevään aikana myönteisiä tuloksia prekliinisissä tutkimuksissa
GTU®-teknologiamme soveltuvuudesta geenipohjaisiin hoitomuotoihin, ja olemme
nyt siirtyneet laajennettuihin prekliinisiin tutkimuksiin, joiden
tarkoituksena on todentaa teknologian periaatteellinen toimivuus. Näitä
tutkimustuloksia odotamme vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

FIT Biotechilla on meneillään kansainvälisten lääkeyhtiöiden ja
tutkimuslaitosten kanssa useita tutkimusyhteistyöhankkeita, joissa tutkitaan
GTU®-teknologiamme soveltuvuutta useisiin geenipohjaisiin hoitomuotoihin.
Esimerkiksi tammikuussa 2016 FIT Biotech aloitti tutkimusyhteistyön European
HIV Vaccine Alliancen (EHVA) kanssa, ja huhtikuussa 2016 teimme
yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen Ichor Medical Systems Inc:n kanssa.

Tavoitteenamme on todentaa kehittämiemme lääkeaihioiden prekliininen teho
(proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus), ja tämän jälkeen
lisensioida lääkeaihion jatkotutkimukset tuotekehityksen osalta suurille
lääkeyhtiöille sekä vakiintuneille biolääkeyhtiöille.

Katsauskauden jälkeen 25.8.2016 julkaisemamme tiedotteen mukaisesti olemme
tehneet merkittävän rahoitussopimuksen Bracknor Investmentin kanssa
varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja käyttöpääomamme riittävyyden.

Olemme erittäin innostuneita Bracknorin kanssa tekemästämme
rahoitussopimuksesta, joka tukee geeninsiirtovektoriin liittyvää
tutkimusohjelmaamme ja kokeellisten DNA-pohjaisten lääkkeiden ja rokotteiden
valmistusta tulevia kliinisiä kokeita varten sekä vastaa
käyttöpääomatarpeeseemme. Odotamme innolla Bracknorin tarjoaman rahoituksen
hyödyntämistä uusien lääkekehitystavoitteidemme saavuttamiseksi. Suhtaudun
tulevaisuudennäkymiimme luottavaisesti."

Vuoden 2016 tilinpäätöksen julkaiseminen

FIT Biotechin tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 julkaistaan 10.3.2017.

Yleislauseke

Tämän katsauksen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon
näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä
taloudellisessa tai toimialan tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha Vapaavuori
Sähköposti: juha.vapaavuori@fitbiotech.com
Puhelin: +358 50 372 0824

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 5877000

FIT Biotech Oy lyhyesti

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja
lisensioi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit)-vektoriteknologiaa uuden
sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee
merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden
käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan,
jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä
sovellusalueista voidaan mainita syöpä (geeniterapia), tartuntataudit, kuten
HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä
First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

FIT Biotech Puolivuosikatsaus 2016
http://hugin.info/169311/R/2042034/762123.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: FIT Biotech Oy via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.