Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

FlexQube: FlexQubes delårsrapport för andra kvartalet 2019

Pressmeddelande 2019-08-09, kl. 08:00

· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 17,7 MSEK (16,8).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen minskat med 2 procent.

· Orderingången minskade med 25 procent till 16,6 MSEK (22,1).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
orderingången minskat med 30 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0
MSEK (-2,9) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -5,2 MSEK (-3,1).

· Resultat före skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,1).
· Kassaflödet uppgick till -11,9 MSEK (0,3), varav -9,0 MSEK (0,0)
från den löpande verksamheten, -3,4 MSEK (-0,9) från
investeringsverksamheten och 0,5 MSEK (1,2) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 38,3 MSEK (20,6) vid periodens utgång.
· Bolaget har deltagit på flera mässor och branschkonferenser, bland
annat på ProMat i Chicago och Intra-Logistics Latin America i Mexiko.
Mässan på ProMat var bolagets största satsning någonsin. Intresset
var stort där eQarten väckte stor uppmärksamhet.

· Bolaget lanserade en ny hemsida som förväntas generera ännu fler
leads och kvalitativt intresse. Hemsidan är även e-handelsanpassad
för att kunna sälja direkt via den i framtiden.

· Trots att bolaget lanserade en ny hemsida, som innebar att den
tidigare hemsidan inte uppdaterades de sista månaderna och att
väldigt begränsad e-marknadsföring gjordes, blev andra kvartalet
bolagets näst bästa sett till antalet RFQ:er ("Request for Quote" -
innebärande projektinflöde från kunder) under en tremånadersperiod.
Bolaget förväntar sig att den nya hemsidan ska generera betydligt
fler kvalificerade projekt.

· Mikael Lindbäck anställdes som CFO med start 16 september. Mikael
kommer som CFO från Centiro Solutions AB och ersätter Christian Thiel
som kommer ta en strategisk roll i bolaget. I övrigt har
organisationen förstärkts inom marknadsföring i Sverige och
försäljning i Mexiko.

1 JANUARI - 30 JUNI 2019

· Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 30,7 MSEK (33,2).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen minskat med 15 procent.

· Orderingången minskade med 8 procent till 33,3 MSEK (36,2). Rensat
för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången
minskat med 16 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,3
MSEK (-4,1) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -9,8 MSEK (-4,4).

· Resultat före skatt uppgick till -9,8 MSEK (-4,5).
· Kassaflödet uppgick till -21,8 MSEK (-13,5), varav -16,3 MSEK
(-13,1) från den löpande verksamheten, -5,9 MSEK (-1,4) från
investeringsverksamheten och 0,4 MSEK (1,0) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 38,3 MSEK (20,6) vid periodens utgång.
HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· Bolaget anställde en global säljchef, Mattias Kindgren, den 5
augusti. Mattias kommer från en liknande roll på Touchtech AB och har
mer än 15 års erfarenhet från försäljning i olika branscher.

· Bolaget erhöll den första ordern för en eQart® från Daimler i
Tyskland. Denna eQart® kommer testas hos ett Mercedes-Benz
servicecenter och det finns potential för full utrullning till alla
servicecentra världen över senare.

Länk till delårsrapporten för andra kvartalet 2019:
https://www.flexqube.com/uploads/9/30/flexqube-q2-2019.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

INVESTERING I FRAMTIDEN - Vi har en väldigt hög projektaktivitet men
för få stora ordrar under kvartalet

Under det första halvåret i år har investeringstakten varit hög vad
gäller eQart® men också i marknadsnärvaro med branschmässor samt
utvecklingen av en ny hemsida. Därtill har vi utökat organisationen
med 25% vilket gör att resultatet för andra kvartalet landar på ca
-5,2 MSEK. Detta är något bättre än vad vi budgeterat för, trots att
vi kommer in lägre försäljningsmässigt än vad vi utgått från att vi
skulle nå under årets första sex månader. Vår marginal förbättrades
under det andra kvartalet. Jämfört med andra kvartalet 2018 så
minskar kostnaden för handelsvaror med nästan 7 procentenheter i
relation till försäljningen i årets andra kvartal. Det visar på att
vi successivt drar nytta av ökade volymer samt kontinuerligt
förbättringsarbete i produktion och logistik.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Intresset och kundbehovet för FlexQubes lösningar är starkt. Antalet
förfrågningar och kunder fortsätter att öka. Samtidigt medför den
ökade marknadsoron internationellt att säljprocessen tar längre tid.

Samtidigt som antalet kunder och ordrar ökat har vi hittills under
2019 inte stängt någon enskild affär värd mer än 3 miljoner kronor
utan istället haft många prototypordrar eller uppföljningsordrar av
mindre karaktär. Våra säljcykler är som jag tidigare indikerat långa
och det tar olika lång tid för nya säljare att nå ut i sitt
marknadsområde för att kunna stänga större projekt. Vi har fullt
fokus på att identifiera och vara delaktiga i fler och större projekt
framöver. Förhoppningen är också att under andra halvåret kunna
stänga flera av de större projekt vi arbetat med under det senaste
året.

Ambitionen är att arbeta med en större spridning av kunderna inom en
variation av branscher. Det är därför glädjande att se hur vi
fortsätter att addera nya kunder till vår kundbas och får större
spridning på vår orderingång under kvartalet. Under 2019 har vi bland
annat gjort våra första försäljningar direkt till bolag som Alstom,
DHL, Kawasaki, Adidas, John Deere, Boeing och Atlas Copco.
Ytterligare ett intressant projekt just nu är att vi under det tredje
kvartalet kommer leverera ett hundratal vagnar till norska Kolonial
som är Norges största matvarukedja på internet. Vår förmåga att skapa
de mest optimala materialhanteringsvagnarna för internlogistik ökar
konstant. Det är av stor vikt att vi fortsätter utvecklas och lär oss
ännu mer kring behoven i branscher som förväntas ha stark tillväxt
framöver.

I Europa mer än dubblar vi orderingången i det andra kvartalet jämfört
med det första kvartalet i år. Även om vi självklart hade velat se en
än mer gynnsam utveckling i Nordamerika så är vår långsiktiga
målsättning att Europa ska växa ikapp den amerikanska marknaden. Vi
är fortsatt på förhållandevis låga nivåer i Tyskland men vi ser att
antalet projekt och förfrågningar ökar och vår satsning är
långsiktig. Det är här vi ska öka volymerna avsevärt under de
kommande åren. Ett steg i riktningen mot ökade volymer är ett starkt
lokalt team. Första juli startade Leif Jacobsen sin anställning hos
oss och blev därmed vår andra person anställd av FlexQube GmbH. Det
är möjligt att vi ser ytterligare behov av anställningar i Tyskland
under andra halvåret för att vidare förstärka vår närvaro.

I England har vi precis tagit steget till egen direkt närvaro med vår
första säljare, som under kvartalet gjort de första försäljningarna
till nya kunder i UK. Här är diskussionerna kring Brexit och
framförallt osäkerheten inom bilindustrin högst påtaglig men vi
bedömer att marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Arbetskraft som
redan är en bristvara bedöms bli ännu värre vid Brexit, därför är vår
eQart®, som vi kommer att ställa ut på IHMX i Birmingham i september,
mycket intressant för denna marknad.

UTMANINGAR

Vår mest utmanande marknad under 2019 har varit Mexiko där vi fått
känna på motvind genom handelsmotsättningar samt stora osäkerheter i
bilindustrin. Just i bilindustrin sker stora förändringar för
tillfället och jag själv tror att vi bara sett början av det som
kommer bli ett enormt skifte de kommande decennierna. Vi kommer att
se många företagsaffärer, stora nedskärningar i sektorn samtidigt som
helt nya företag växer fram med fokus på självkörande teknik och
fossilfria drivmedel. Den här osäkerheten innebär att företagen har
en kortare tidshorisont för investeringsbeslut, investeringskalkyler
behöver löna sig på allt kortare tid. Här finns möjligheter för
FlexQube genom uthyrning av vagnar och andra betalningsmodeller, där
internlogistiken kan gå från att vara en fast kostnad för kunderna
till en mer rörlig sådan. Vi är fortfarande på mycket blygsamma
nivåer jämfört med marknadsstorleken och antalet projekt för oss är
många. Därtill bedömer vi att vi tar marknadsandel, men det tar helt
enkelt längre tid att stänga projekt.

UTVECKLING

I början av juni lanserade vi vår nya webbplattform via vilken vi får
en helt annan möjlighet att skala upp vår marknadsnärvaro och
försäljning via internet. Vi strävar efter att göra vårt unika
bibliotek med redan designade internlogistiklösningar till den mest
inspirerande platsen på internet för produktionstekniker och
logistiker.

I det tredje kvartalet räknar vi med att slutföra certifieringen av
vår eQart® och kan således påbörja försäljningen av våra första
elektrifierade och mjukvarubaserade lösningar. eQart® är FlexQubes
största utvecklingssatsning hittills och den första produkten som
kommer lanseras från det interna utvecklingsprojektet "FlexQube 4.0".
Vi har investerat stora resurser under de två senaste åren för att
möta den snabbt växande efterfrågan av digitala produkter. Vi bedömer
att tillväxten för autonoma och digitaliserade produkter kommer att
vara tongivande för FlexQube de kommande åren och vi kommer att ha
ett tydligt fokus på detta segment. Det sker och kommer att fortsätta
ske stora förändringar bland leverantörer för internlogistikvagnar
framöver och det är viktigt att positionera sig rätt i marknaden när
den nu transformeras in i automationseran. Här har vi ett unikt
erbjudande med vårt modulära och flexibla koncept som kan kombineras
med digitala byggblock. Allt för att kunna hantera en mycket
föränderlig både samtid och framtid.

Vår framgångsrika utvecklingsmodell med projektstyrning och seniora
ingenjörer på huvudkontoret i Göteborg kombinerat med
utvecklingsingenjörer, både för hårdvara och mjukvara, hos vår
partner i Ahmedabad i Indien är något vi kommer att bygga vidare på.
Vi tittar också på möjligheterna att utveckla våra mekaniska
byggblock för att göra dem än mer optimala för framtidens
internlogistik avseende form och materialval. Om inga oförutsedda
händelser inträffar kring produkten så är jag övertygad om att en
stor del av försäljningen under 2020 kommer att vara hänförlig till
eQart®. Bruttomarginalen för denna produkt är högre än våra nuvarande
produkter varvid den blir en viktig pusselbit för att förbättra våra
marginaler framöver.

Författare Cision News