Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-21

Fodboldalliancen AC Horsens A/S: Generalforsamlingsprotokollat 2015

-----------------------
| Advokat |
| |
|Ole Møller Jespersen |
|omj@lr-p.dk |
| |
| |
| |
| |
|Adresse: |
| |
|Løvenørnsgade 17 |
|8700 Horsens |
|Tlf. 79 25 30 00 |
|mail@lr-p.dk |
|www.lr-p.dk |
| |
| |
| |
|Journalnr.: |
| |
|168030-OMJ/LB |
| |
| |
| |
|Dato: |
| |
|20.04.2015 |
-----------------------

År 2015, den 21. april kl. 17.00., afholdes ordinær generalforsamling i
Fodboldalliancen AC Horsens A/S, Langmarksvej 59, 8700 Horsens, CVR-nr.
89943728.

Generalforsamlingen afholdtes i Hansen/Nissen Lounge, CASA Arena, Langmarksvej
59, 2. sal, 8700 Horsens.

Aktionærer med i alt 1.343.145 stemmer ud af i alt 3.076.594 stemmer, var
repræsenteret, heraf 260.137 stemmer med fuldmagt til bestyrelsen ved dennes
formand, Ole Simonsen.

Ole Simonsen bød som formand for bestyrelsen de fremmødte kapitalejere
velkommen til den ordinære generalforsamling.

Advokat Ole Møller Jespersen, Ladegaard, Rasmussen&Partnere, Løvenørnsgade 17,
8700 Horsens, udpegedes som dirigent, jævnfør vedtægternes punkt 4.3.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
i overensstemmelse med selskabsloven og selskabets vedtægter, og at
generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Herefter overgik generalforsamlingen til behandling af dagsordenens punkter.

Der forelå følgende
dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for 2014.4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer, som følger:4.1. Bemyndigelse til kapitaludvidelse med forslag om ændring af selskabets vedtægters punkt 3.8 til:
"Bestyrelsen er indtil den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2015
bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med nom.
10.000.000 kr. med mulighed for tillæg for op til yderligere 10.000.000 kr.,
eller i alt 20.000.000 kr. Forhøjelsen skal ske dels ved udbud af de første
nom. 10.000.000 kr. nye kapitalandele med fortegningsret for kapitalejerne,
og dels ved udbud af de næste nom. 10.000.000 nye kapitalandele uden
fortegningsret for kapitalejerne.
"4.2. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier med forslag om tilføjelse af et nyt punkt 3.9 i selskabets vedtægter til:

"Bestyrelsen er derudover indtil den ordinære generalforsamling for
regnskabsåret 2015 bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne
kapitalandele med indtil 10% af selskabets til enhver tid værende nominelle
selskabskapital. Selskabet må erlægge et vederlag på den til enhver tid
gældende børskurs +/- et udsving på 10% og efter en evt. afnotering må der
erlægges den kurs, som køber og sælger kan opnå enighed om.
"4.3. Selskabets bestyrelse bemyndiges til at indlede forhandlinger om og gennemføre afnotering af selskabets aktier fra GXG Markets i perioden fra den ordinære generalforsamlings afholdelse og frem til den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2015.
Ovenstående bestemmelse indsættes som et nyt punkt 3.14. i selskabets vedtægter.

Benytter selskabets bestyrelse sig af denne bemyndigelse i bemyndigelsesperioden, sker der følgende konsekvensændringer af selskabets vedtægter:
Vedtægternes punkt 3.4. får følgende ordlyd:
"Selskabets kapitalandele kan udstedes til ihændehaver."

Vedtægternes punkt 3.10., 1. punktum, får følgende ordlyd:

"De nye kapitalandele udstedt i medfør af foranstående bestemmelser skal være
omsætningspapirer."
Vedtagelsen af ovennævnte vedtægtsændringer kræver det i henhold til selskabsloven foreskrevne flertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede selskabskapital.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.6. Valg af revisor.7. Eventuelt.Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand, Ole Simonsen, aflagde beretning, der vedhæftes dette
referat.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 2-3:

Statsautoriseret revisor Kaj Blom orienterede om selskabets økonomiske
udvikling i den forløbne periode, herunder om indholdet af årsrapporten for
perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, der af bestyrelsen
indstilledes til generalforsamlingens indkaldelse.

Selskabet har i 2014 realiseret en omsætning på t/kr. 28.188, mod en omsætning
i 2013 på t/kr. 35.240, hvorved der i år 2014 er genereret et underskud som
følge af årets resultat på t/kr.
-10.361, mod et resultat i 2013 på t/kr. -8.439.

Årets resultat foreslås af bestyrelsen overført til næste regnskabsår.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Dirigenten satte herefter regnskabsaflæggelsen i form af det foreliggende
udkast til årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering til afstemning.

Årsrapporten og den foreslåede resultatdisponering godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsens formand, Ole Simonsen, beskrev baggrunden for de ønskede
bemyndigelser vedrørende udvidelse af selskabets selskabskapital, opkøb af
egne aktier samt bemyndigelse til at indlede forhandlinger om og gennemføre
afnotering af selskabets aktier fra GXG Markets, ligesom Ole Simonsen beskrev
perspektiverne hermed.

Dirigenten opgjorde, hvor mange stemmer der var til stede og ligeledes, hvor
mange stemmer der var nødvendige til at udgøre 2/3 flertal.

Dirigenten forespurgte indledningsvist forsamlingen, hvorvidt der i
forsamlingen var kapitalejere, der var negativt stemt overfor bestyrelsens
forslag. Der var ingen, der markerede i forhold hertil.

Herefter besluttede dirigenten at gennemføre afstemningen vedrørende de
fremsatte forslag ved håndsoprækning og forespurgte generalforsamlingen, om
der var indvendinger herimod. Der var ingen indvendinger.

Vedrørende forslag til kapitaludvidelse, jævnfør dagsordenens punkt 4.1.,
anmodede dirigenten de, der stemte for, om at markere dette ved
håndsoprækning. Samtlige kapitalejere markerede dette. Herefter forespurgte
dirigenten, om der var stemmer imod eller blanke stemmer, hvilket ikke var
tilfældet. Herefter konstaterede dirigenten, at forslaget var enstemmigt
vedtaget.

Vedrørende forslag til opkøb af egne aktier, jævnfør dagsordenens punkt 4.2.,
anmodede dirigenten de, der stemte for, om at markere dette ved
håndsoprækning. Samtlige kapitalejere markerede dette. Herefter forespurgte
dirigenten, om der var stemmer imod eller blanke stemmer, hvilket ikke var
tilfældet. Herefter konstaterede dirigenten, at forslaget var enstemmigt
vedtaget.

Vedrørende forslag til at indlede forhandlinger om og gennemføre afnotering af
selskabets aktier fra GXG Markets, jævnfør dagsordenens punkt 4.3., anmodede
dirigenten de, der stemte for, om at markere dette ved håndsoprækning.
Samtlige kapitalejere markerede dette med undtagelse af 1 aktionær
repræsenterede kr. 10.000. Herefter forespurgte dirigenten, om der var
stemmer imod eller blanke stemmer, hvilket var tilfældet for kr. 10.000.
Herefter konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget, med det fornødne
flertal.

De nye vedtægter for Fodboldalliancen AC Horsens A/S godkendtes enstemmigt og
kan ses vedhæftet.

Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad dagsordenens punkt 5:

Der forelå forslag til genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

* Ole Simonsen (formand)
* Bo Pinholt
* Franka Abrahamsen
* Anders Juel Sørensen

Michael Mortensen (næstformand), Søren Birn og Esben Karstensen ønskede ikke
genvalg.

Endvidere indstillede bestyrelsen følgende kandidater til valg til
bestyrelsen:

* Marianne Jeppesen
* Morten Plovst
* Martin Schjøth
* Ole Møller Jespersen

De foreslåede kandidater blev enstemmigt valg til bestyrelsen.

Ole Simonsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og redegjorde derefter
for de nye kandidaters deltagelse i ledelsen af selskaber m.v. i
overensstemmelse med selskabslovens § 120.

Ad dagsordenens punkt 6:

Ernst&Young P/S, Holmboes Alle 12, 8700 Horsens, CVR-nr. 30700228, genvalgtes
som revisor.

Ad dagsordenens punkt 7:

Bestyrelse og ledelse besvarede spørgsmål fra salen.

---o0o---

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til
bestyrelsesformand, Ole Simonsen, der takkede kapitalejerne for fremmødet.

Generalforsamlingen herefter hævet.

Som dirigent:

Ole Møller Jespersen
Advokat

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fodboldalliancen AC Horsens A/S via Globenewswire

HUG#1913073

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.