Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-19

Fodelia Oyj -konsernin puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2020 (tilintarkastamaton) - Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia haastavassa markkinassa

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 19.8.2020 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fodelian puolivuosikatsauksesta 1.1. - 30.6.2020. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.fodelia.fi/sijoittajille.

Konsernin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia markkinan laskiessa voimakkaasti COVID-19-rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Markkinamuutos vaikutti negatiivisesti konsernin tammi-kesäkuun avainlukuihin, mutta pidemmän aikavälin näkymät säilyvät vahvoina.

Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Tässä katsauksessa esitetään konsernin 1-6/2020 lukujen lisäksi pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja kuvaamaan konsernin liiketoimintojen kehitystä. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAMMI-KESÄKUUN 2020 YHTEENVETO 

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 15,0 prosenttia ja oli 10 560 tuhatta euroa (pro forma 1-6/2019: 9 184 t €)
  • Katsauskauden käyttökate oli 723 tuhatta euroa ja 6,8 prosenttia liikevaihdosta (pro forma 1-6/2019: 1 159 t € ja 12,6 %)
  • Katsauskauden liikevoitto oli 283 tuhatta euroa ja 2,7 prosenttia liikevaihdosta (pro forma 1-6/2019: 899 t € ja 9,8 %)

ENNUSTE VUODELLE 2020

Yhtiö pitää aikaisemmin julkistetun ennusteen ennallaan ja arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan 20-30 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1-12/2019. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 7-10 prosenttia liikevaihdosta. Ennusteeseen tuo kuitenkin epävarmuutta koronapandemian mahdollinen pitkittyminen ja toinen aalto sekä niihin liittyvien rajoitustoimenpiteiden ja muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen vaikutus liiketoimintaan.

AVAINLUVUT

Konserni Fodelia Oyj Pro forma Muutos-% Pro forma
1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 10 560 9 184 14,98 19 661
Käyttökate 723 1 159 -37,65 2 383
    % liikevaihdosta 6,8 12,6 12,1
Liikevoitto 283 899 -68,55 1 811
    % liikevaihdosta 2,7 9,8 9,2
Tilikauden tulos 185 669 -72,40 464
    % liikevaihdosta 1,7 7,3 2,4
Osakekohtainen tulos, € 0,03 - -
Omavaraisuusaste % 46,1 29,2 48,0
Nettovelkaantumisaste % 28,7 117,2 8,2
Oman pääoman tuotto % 5,7 47,3 6,8
Sijoitetun pääoman tuotto % 5,0 25,4 15,6
Taseen loppusumma 14 135 9 687 45,92 14 323
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 79 62 27,40 63

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO TAHKOLA:

Katsauskautta väritti COVID-19-viruksen leviämistä hillitsevien toimenpiteiden voimakas vaikutus foodservice-markkinaan. Foodservice-tukkukaupan liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 19 prosenttia ja pahimpina kuukausina huhti-toukokuussa jopa yli 45 prosenttia (Päivittäistavarakauppa ry:n tilasto). 

Markkinamuutos vaikutti negatiivisesti myös Fodelia-konsernin tammi-kesäkuun avainlukuihin. Pandemian rajoitustoimenpiteiden takia Fodelia-konsernille tärkeiden lounas- ja kouluruokailun kysyntä käytännössä pysähtyi ja poisjääneet yleisötapahtumat laskivat osaltaan kokonaiskysyntää. Kysyntätilanne huomioiden tammi-kesäkuun liikevaihdon 15 prosentin kasvua voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Liikevaihdon kasvutavoitteista kuitenkin jäätiin ja poikkeustilanne laski konsernin kannattavuutta. 

Valmisruokapuolella tiettyjen yhtiölle tärkeiden tuoteryhmien myynti laski voimakkaasti. Lisäksi nopea kysynnän pysähtyminen aiheutti kertaluontoisia alaskirjauksia yhtiön varaston arvoon. Yhtiö reagoi markkinamuutokseen panostamalla entistä voimakkaammin verkkokauppamyyntiin, mikä kasvoi katsauskaudella voimakkaasti. Verkkokaupan kautta myytävien pienempien kuluttajapakkausten myynnin erittäin vahva kasvu yllätti positiivisesti, mutta samalla nosti tilapäisesti kustannustasoa yhtiön tuotanto- ja toimitusprosesseissa sekä aiheutti panostuksiin tarvittavia lisäkustannuksia. Pidemmällä aikavälillä verkkokauppa nähdään erittäin hyvänä mahdollisuutena. Valmisruokapuolella tehdään aktiivista tuotekehitystyötä ja yhdistetään parhaillaan Feelian ja Beofoodin tuoteportfoliota vastaamaan asiakastarpeita.

Snacks-liiketoiminnassa markkinamuutos jäi foodservice-tukkukaupan laskua pienemmäksi, mutta koronapandemian tuoma poikkeustilanne vaikutti kuitenkin negatiivisesti tammi-kesäkuun liiketoimintaan. Juhlien ja tapahtumien poisjäänti, poikkeustilanteen tuomat muutokset ja priorisoinnit vähittäiskaupan ketjujen logistiikassa ja omien tuotteiden muissa jakelukanavissa sekä vientipanostusten lykkääntyminen laskivat omien brändituotteiden myyntiä. Yhtiön snacks-liiketoiminnan kokonaisliikevaihto pystyttiin kuitenkin kasvattamaan muun muassa uusien merkittävien private label -sopimusten kautta. Kysynnän painopisteen siirtyminen normaalitilannetta voimakkaammin private label -tuotteisiin laski yhtiön kannattavuustasoa katsauskaudella. Private label -asiakkuudet takaavat yhtiölle tärkeää volyymia tuotantoon ja varmistavat liikevaihdon ja rahavirran hyvää kehitystä. Yhtiö jatkaa myös vahvaa panostusta omiin Oikia ja Oatis -brändeihin. 

Vaikka koronapandemia on hidastanut konsernin kasvutavoitteiden saavuttamista ja vaikuttanut negatiivisesti alkuvuoden kannattavuuteen, näemme yhtiön tulevan kehityksen valoisana. Konserni on valmistautunut vahvan kasvun jatkumiseen ja panostanut henkilöstön riittävyyteen sekä markkinointiin. Nämä panostukset nostivat katsauskauden kustannustasoa tilanteessa, jossa liikevaihdon kehitys jäi tavoitteita alhaisemmaksi, mutta tukevat yhtiön kasvua tulevaisuudessa.

Pandemiatilanteen kehitys ja mahdolliset rajoitustoimenpiteet vaikuttavat lyhyen aikavälin kysyntään, mutta pidemmällä aikavälillä muun muassa kuntien säästöpaineiden arvioidaan avaavan uutta kysyntää ruokapalveluiden hoitamisessa. Tähän markkinamahdollisuuteen konserni vastaa uuden yhteisyrityksen Fodbar Oy:n kautta, jossa yhdistyvät Fodelian tytäryhtiön Feelia Oy:n ja Bravedo-konserniin kuuluvan Barona HoReCa Oy:n osaaminen: Valmisruokavalmistaja Feelia vastaa ravintosisällöltään monipuolisten, vakuumissa kypsennettyjen tasalaatuisten tuotteiden valmistuksesta ja tuo mukanaan osaamista foodservice-markkinasta ja ruokatuotteista. Valtakunnallisena toimijana Barona HoReCa puolestaan vastaa henkilöstöpalvelusta ja varmistaa henkilöstön saatavuuden ja osaamisen sekä kustannustehokkaat ja toimivat henkilöstöprosessit.

Fodelia-konserni investoi vahvasti kasvun mahdollistavaan tuotantokapasiteetin nostoon ja tuotantotoiminnan automatisointiin ja on käynnistänyt yhteensä noin kuuden miljoonan euron investoinnit Feelian ja Real Snacksin tehtaille. Feelian Pyhännän tehtaan yhteyteen rakennetaan laajennus, jonka myötä tuotantomäärä pystytään lähivuosina kolminkertaistamaan. Samalla yhtiön on mahdollista panostaa entistä voimakkaammin erikoisruokavaliotuotteisiin ja valmistaa pienemmät pakkauskoot kustannustehokkaasti. Investointiprojektissa merkittävässä roolissa on tuotantotoiminnan automaatiotason noston lisäksi kiertotalous- ja muut ympäristönäkökannat. Real Snacksin tehtaalla käynnistetään pakkaustoiminnan automatisointiin liittyvä investointiprojekti, joka tuo lisää kustannustehokkuutta tuotantoprosessiin. 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Konsernin liikevaihto kasvoi 1 376 tuhatta euroa ja noin 15 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Konsernin liikevoitto laski edellisvuoden tasosta ja oli 283 tuhatta euroa (1-6/2019: 899 t €). Vertailukausien konsernin avainluvut ovat pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja. Konsernin liikevoiton vuosien 2020 ja 2019 välistä vertailtavuutta heikentää se, että vertailukauden 1-6/2019 pro forma lukuihin ei sisälly 2.8.2019 rekisteröidyn konsernin emoyhtiön Fodelia Oyj:n tulosta.

Feelia Oy:n ja Beofood Oy:n luvut esitetään yhtiökohtaisissa tiedoissa yhteenlaskettuna, sillä Beofoodin liiketoiminta tullaan integroimaan Feelian toimintaan vuoden 2020 aikana. Yhtiöiden välillä on käynnissä fuusioprosessi, fuusion arvioidaan toteutuvan syksyn 2020 aikana. Beofood Oy:n luvut sisältyvät Fodelia-konsernin lukuihin yhtiön hankintahetkestä 31.12.2019 alkaen.

 
Liikevaihto yksiköittäin/ 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-% 1-12/2019
liiketoiminta-alueittain
Real Snacks Oy 3 492 3 271 6,76 6 789
Feelia Oy + Beofood Oy 7 369 5 924 24,40 12 882
Fodelia Oyj 103 0 100 48
eliminoinnit -405 -10 - -58
Fodelia-konserni 10 560 9 185 14,98 19 661
yhteensä 
 
Liikevoitto yksiköittäin/ 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-% 1-12/2019
liiketoiminta-alueittain
Real Snacks Oy 139 229 -39,16 430
Feelia Oy + Beofood Oy 426 705 -39,64 1 593
Fodelia Oyj  -209 0 - 7
eliminoinnit -72 -35 77,14 -69
Listautumisen ja - - - -150
konsernirakenteen
muodostamisen kulut
Fodelia-konserni yhteensä  283 899 -68,55 1 811

YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyritysten holdingyhtiönä. Fodelian strategiana on omistaa elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. Fodelia tukee omistamiensa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, minkä lisäksi se pyrkii tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia. Fodelia erottautuu alalla uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla.

Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Keskimäärin noin 25 % vuotuinen liikevaihdon kasvu

  • Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 %
  • Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 yli 60 miljoonaa euroa

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen.

Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 19.8.2020 klo 12 Hotel Kämpissä, Jean-kabinetissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikko Tahkola. Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen sähköpostitse: kati.kokkonen@fodelia.fi

Tiedotustilaisuus on katsottavissa webcastina osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/2020-h1-tulokset.

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.fodelia.fi/sijoittajille.

19.8.2020

HALLITUS

Fodelia Oyj

Lisätietoja 

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä men...

Författare Fodelia Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.