Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-28

Folkligt, festligt och (nästan) fullsatt när SBB höll årsstämma

Den 27 april höll Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, årsstämma i Annexet vid Globen. Stämman lockade över 200 aktieägare och innehöll såväl affärsbeslut som panelsamtal och liveunderhållning.

För det unga och snabbväxande bolaget med ca 200 000 aktieägare var detta den första riktigt stora stämman. Eftersom bolaget grundades för knappa 6 år sedan och en stor del av aktieägartillväxten sedan kom under pandemin så var detta första gången som det krävdes större lokaler för att hålla stämma. Och bolaget hade verkligen gått in för att göra det till en informativ fest för aktieägarna. Det började med lunch och sedan följde paneler och diskussioner innan själva stämman tog fart kl 16.

Vd och huvudägare, Ilija Batjlan, fick efter formaliapunkterna ordet för det sedvanliga anförandet. Och det var en märkbart stolt och nöjd Vd som presenterade det gångna året men även den Q1-rapport som presenterats under morgonen. Efter det följde frågor från aktieägarna.

Aktiespararnas första fråga rörde en senare fråga på dagordningen, nämligen det tänkta förvärvet av Rocklunda i Västerås, där bolaget stött på patrull genom att den tidigare ägaren, Västerås Stad, försöker stoppa affären genom att åberopa en klausul i avtalet med den nuvarande ägaren, AB Arvid Svensson (som även är storägare i SBB och innehar en styrelsepost genom Fredrik Svensson). De nära kopplingarna mellan säljaren AB Arvid Svensson och köparen SBB gör också att affären utgör en så kallad närståendetransaktion, vilken därför behöver godkännas av stämman.

Aktiespararnas fråga var helt enkelt hur orolig Vd var för att affären skulle stoppas. Som svar fick Aktiespararna att frågan nu först skulle klubbas av stämman, ifall aktieägarna gillar affären, och sedan skulle han få i uppdrag av styrelsen att ro hem affären och ”han brukar lyckas” antydde han med gott självförtroende. Han vågade dock inte lova att man skulle lyckas hålla tidsplanen om att slutföra under första halvåret 2022.

Aktiespararnas andra fråga den kritik för sin rapportering och fastighetsvärdering som bolaget fått genom bla. en omskriven blankarrapport och i media i samband med årsredovisningen. Bolaget har kraftfullt slagit ifrån sig anklagelserna men Aktiespararna undrade ändå ifall man ändrat något i sin rapportering och kommunikation för att undvika dylika diskussioner i framtiden? Vd svarade att man var trygg i sin rapportering och hade såväl många oberiende analytiker som följer aktien och kommenterar värderingar som att man har fem oberoende värderare som värderar beståndet på kvartalsbasis, vilket han hävdar är unikt.Han välkomnade dock all kritisk granskning och anser att bolaget står väl pall för sådana.

Därefter betades stämman av i rask takt. De två beslutspunkter som väckte mest uppmärksamhet var dels styrelsearvodena som höjdes kraftigt och nu hamnar bland toppskiktet bland fastighetsbolagen. Aktiespararna kan anse att arvodet måhända blir väl högt och framförallt att det hade varit klokare att höja den i flera steg över ett antal år istället för genom en chockhöjning. Det särdeles intensiva styrelsearbetet (över 50 möten 2021) talar dock för ett högre arvode och därtill kom utfästelser från valberedningens ordförande om att det nu inte var aktuellt med några ytterligare höjningar de närmaste åren, åtminstone inga större sådana. Aktiespararna röstade därför till slut för arvodena till styrelsen.

En annan fråga som väckte kanske oväntat mycket uppmärksamhet var beslut om att skänka femtio miljoner kronor till UNHCR:s arbete i Ukraina. En aktieägare begärde ordet och hävdade att förslaget var i strid med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Det var det naturligtvis inte, utan sådana beslut om donationer till välgörande ändamål kan fattas med stöd av 17:5 ABL, vilket Aktiespararna övervägde att upplysa stämman om men avstod. I ett bolag av SBB:s storlek hade frågan troligen inte ens behövt tas upp vid stämman. Aktiespararna tycker dock att det var bra att så skedde. Efter att Vd försvarat förslaget röstades det igenom utan större krumbukter.

Styrelsen erhöll även godkännande för att gå vidare med den tänkta affären avseende Rocklunda.

Efter knappt två timmar klubbades stämman av och deltagarna skyndade mot den väntande mingeltallriken samtidigt som livebandet slog an de första ackorden. Det är tydligt att SBB vill göra sig populära bland sina ägare på fler sätt än genom god avkastning, och det verkade inte närvarande aktieägare ha någonting emot.

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen