Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-27

Folksam: Folksamgruppen: Delårsöversikt januari - juni 2018

Fortsatt fokus på kunderbjudandet

Vi fortsätter med vårt intensiva arbete för att utveckla vårt
kunderbjudande ytterligare. Arbetet med de nya regelverken
fortskrider som planerat.

Folksamgruppens totala premievolym uppgick under halvåret till 34 641
(33 211) miljoner kronor. Den huvudsakliga tillväxten fortsätter att
komma från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt
dotterföretaget KPA Pension. Inom sakförsäkringsverksamheten låg
premieintäkterna i nivå med förra året. Totalavkastningen för våra
bolag blev något högre än nivåerna året innan, främst till följd av
högre avkastning från aktieportföljerna. Under perioden gjorde vi
flera investeringar som sticker ut. I februari gjorde vi vår tredje
obligationsinvestering på 350 miljoner amerikanska dollar av ett
organ inom Världsbanken. Den här gången gällde det dock inte gröna
obligationer, utan genom förvärvet vill vi lyfta fram FN:s 17 globala
utvecklingsmål och rikta fokus mot fem av dem. Den andra
investeringen gjorde vi i april. Till ett värde av 400 miljoner
amerikanska dollar, eller drygt tre miljarder kronor, köpte vi gröna
obligationer som Europeiska investeringsbanken gav ut. Det är
Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv. Det innebär att vi
passerat 20 miljarder kronor i tillgångsslaget och närmar oss målet
om att före utgången av 2018 äga minst 25 miljarder kronor i det. Det
känns bra.

Den världsekonomiska utvecklingen är stark och den internationella
valutafonden IMF:s BNP-prognoser på närmare fyra procent i tillväxt
både 2018 och 2019 står kvar. De utvecklade länderna i Europa och
Asien, liksom USA, utvecklas stabilt, även om världen fortsatt står
inför många politiskt svåra utmaningar.

Inom Folksamgruppen har vi haft fortsatt fokus på utveckling. Inte
minst när det gäller hur vi möter våra kunder, men också på
effektivisering. Även om mycket sker löpande, har vi höjt växeln
ytterligare inför de närmsta åren. För att skapa tydligare
resultatansvar har vi renodlat organisationen till att endast omfatta
affärsområdena Liv och Sak från och med den första april 2018. På det
här sättet ökar vi trycket på effektivisering, som i slutänden gör
det möjligt för oss att sätta lägre premier och bättre villkor för
våra kunder och ägare. Vi har också fokus på försäljningen, som vi
inte är fullt tillfreds med inom alla områden. Vi vill uppnå en mer
stabil försäljning över tid och fler kunder som söker sig till oss
för att vi kan erbjuda det de behöver - trygghet. Lanseringen av den
nya produkten Privatpension är en del av det arbetet. Det är en
traditionell försäkring som främst riktar sig mot våra drygt en
miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

Allt detta sker parallellt med införandet av de genomgripande och
välkända regelverken GDPR, PRIIP, IDD, MIFID och POG och IORP. I
början av juli kom promemorian om en ny tjänstepensionsreglering.
Förslaget innebär att försäkringsföretag som bedriver
tjänstepensionsverksamhet kan välja att lämna försäkringsregleringen
och omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Då huvuddelen av
Folksam Liv med dotterbolags verksamhet är inom
tjänstepensionsområdet kommer valet av bolagsform vara av stor
strategisk betydelse för Folksam. Vi kommer att analysera förslaget
och följa regleringsutvecklingen under hösten för att kunna fatta
kloka beslut om inriktningen framöver.

Vi har fortfarande mycket framför oss. I grunden handlar det om att
öka tryggheten för våra kunder. Och i alla de utmaningar som ligger
framför oss kan vi hitta kraft i det faktum att kunderna är nöjda med
oss och stannar allt längre. Det är vi stolta över. Och det ger oss
en tydlig målbild om vad vi ska fortsätta att jobba mot.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Översikt Folksamgruppen

jan-jun 2018 jan-jun 2017 Helår 2017 Helår 2016
Folksam kundindex (FKI) % 73 (7) 79 78 79
Premier, Mkr (1) 34 641 33 211 49 939 47 023
Förvaltat kapital, Mkr 416 441 389 341 394 125 375 794
(2,3,4)
Fondförsäkringstillgångar, 150 229 135 552 139 632 124 042
Mkr (3,4,5)
Antal heltidstjänster (6 ) 3 720 3 706 3 716 3 731

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i
livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i
samtliga tio försäkringsbolag.

2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för
bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av
dotterföretag.

5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.
7) Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för perioden
januari till juni 2018 är likvärdigt med utfallet för helåret 2017. I
det nya FKI-mätetalet ingår inte partner och företag, utan bara
privat- och individmarknad.

Väsentliga händelser under perioden (jan-juni)

·
Folksam lanserade den nya produkten Privatpension. Det är en
traditionell försäkring som riktar sig främst mot Folksams drygt en
miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

·
Folksamgruppen förvärvade i ett exklusivt förfarande obligationer som
Världsbanken (IBRD) gav ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska
dollar eller knappt 2,8 miljarder kronor.

·
Folksam lanserade den nya digitala tjänsten "Hitta vårdgivare
utomlands" för att hjälpa kunderna att hitta kvalitetssäkrade
läkarmottagningar. KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan
över pensionsbranschens mest hållbara varumärken och Folksam placerar
sig på en andraplats i försäkringsbranschen i Sustainable Brand Index
stora undersökning.

·
KPA Pensionsförsäkring anpassade från och med den 29 mars 2018 den
garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från
0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter. Garantin
beräknas på 85 procent på det belopp som betalas in.

·
Folksamgruppen köpte gröna obligationer till ett värde av drygt tre
miljarder kronor (400 miljoner amerikanska dollar) som Europeiska
investeringsbanken gav ut. Det är Folksamgruppens hittills största
enskilda förvärv. Folksamgruppen lanserade tillsammans med Aberdeen
Standard Investment en fond-i-fond för fastighetsinvesteringar och
som bara är öppen för bolag i Folksamgruppen. Avsikten är att
investera 300 miljoner Euro på den europeiska marknaden under de
kommande tre till fyra åren.

·
Finansinspektionen godkände överlåtelsen av Förenade Livs
försäkringsbestånd till Folksam Sak och Folksam Liv. Överlåtelsen
genomfördes per den 1 juni.

Se Folksamgruppens vd Jens Henriksson kommentera första halvåret 2018:

https://youtu.be/f6suLbWidXk

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen 0724-68 70 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och
pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och
vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra
kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på
www.folksam.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/folksam/r/folksamgruppen--delarsoversikt-janua...
http://mb.cision.com/Main/1524/2581821/883464.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.