Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

Follicum: BioStock-artikel: 2019 - ett år av goda nyheter för Follicum

BioStock publicerade den 15 juli 2019 en artikel om Follicum, som
återges nedan i sin helhet.

Första halvan av 2019 har inneburit en strid ström av goda nyheter
från Lundabolaget Follicum som har avancerat inom sina två projekt,
hårtillväxt och diabetes. Bolagets nyhetsflöde har innehållit allt
från val av läkemedelskandidat för diabetes till parallella
emissioner. BioStock fick en pratstund med Follicums vd Jan Alenfall
för att höra hur han summerar året som gått och vad han förväntar sig
av resten av 2019.

Follicum utvecklar läkemedel som baseras på peptider, d.v.s. kortare
sekvenser av mänskliga proteiner. Follicums rötter återfinns i
forskning bedriven vid Lunds Universitet där bolagets grundare, i
samband med forskning inom åderförkalkning, upptäckte att en
modifierad variant av det kroppsegna proteinet osteopontin ökade
hårväxten på möss. Denna upptäckten ledde till bolagets
hårväxtstimulerande kandidat FOL-005.

I tillägg till hårtillväxt har Follicum ytterligare en sträng på sin
lyra, nämligen en behandling mot diabetes. I samband med forskning
gällande verkningsmekanismen för FOL-005 upptäckte man att peptiden
stimulerar insulinfrisättning, en viktig parameter i
diabetesbehandling, och bolaget utvecklar nu en peptidklass mot
diabetes.

Flera framsteg inom hårtillväxt
Follicum inledde året med en att presentera viktiga resultat från en
in vivo-studie med den nya topikala formuleringen av FOL-005. Den
krämliknande formuleringen, som färdigställdes förra sommaren, kan
administreras av patienten själv och kräver alltså inte vårdbesök, en
betydande fördel för patienterna. I februari kunde Follicum meddela
att in-vivo-studien visade att FOL-005 stimulerar hårtillväxt.
Dessutom visade en jämförelse mellan FOL-005 och minioxidil 5% att de
två behandlingarna gav likvärdig effekt.

2019 har också inneburit ett allt starkare patentskydd för FOL-005. I
maj erhöll bolaget ett officiellt patentgodkännande från Europeiska
Patentverket (EPO) gällande en breddad patentansökan för FOL-005 och
relaterade substanser. Godkännandet betyder att Follicums peptider nu
har ett brett skydd på den viktiga europeiska marknaden där de är
skyddade både generellt som produkt och specifikt för stimulering av
hårväxt. Så sent som förra veckan kom ännu ett patentbesked då
gällande Korea där Follicum nu har patentskydd till och med 2032. I
samband med patentbeskedet från Korea underströk
(http://follicum.se/follicum-erhaller-godkannande-av-patent-i-korea/)vd
Jan Alenfall att Follicums peptider nu har ett starkt skydd på flera
viktiga marknader (USA, Europa, Kina, Australien, Ryssland, Hong Kong
och Japan).

Follicum har också tagit viktiga steg mot en topikal fas II-studie av
FOL-005. Studien ska genomföras i Tyskland, där Follicum sedan
tidigare har god kontakt med två kliniker med erfarenhet av
hårstudier. I juni meddelade bolaget att man haft ett lyckat möte med
tyska läkemedelsverket angående detta och man räknar med att kunna
påbörja den kommande kliniska studien under slutet av 2019/början av
2020.

Follicum tar stora steg mot en kandidat mot diabetes
Framstegen inom hårtillväxt har matchats av avancemang inom Follicums
diabetesprojekt. Bara ett par dagar efter att man rapporterat
resultaten från in-vivo-studien med FOL-005 kom beskedet att man valt
en läkemedelskandidat för behandling av diabetes och skyddande av
beta-celler. Valet av läkemedelskandidat var resultatet av ett
omfattande urvalsarbete för att identifiera den mest lovande
kandidaten att ta vidare i utvecklingen och man planerar att inleda
en klinisk studie under 2020.

Som ett led i utvecklingen av diabetesprojektet inrättade Follicum i
juni ett s.k. Scientific Advisory Board inom diabetesområdet. Rådet
består av sex välmeriterade forskare som ska stärka bolagets
kompetens och kliniska expertis inom diabetesprojektet samt förstärka
kunskapsöverföringen från akademisk forskning till klinisk
tillämpning och kommersialisering. I en ytterligare förstärkning av
diabetesprojektet kunde Follicum i juni även meddela att dr.
Chrysostomi Gialeli har rekryterats för en heltids postdoc-tjänst
under 2 år för att undersöka funktionen och verkningsmekanism hos
Follicums olika peptider. Dr Gialelis tjänst finansieras av
LUDC-IRC-konsortiet, det stora diabeteskonsortium som Follicum är en
del av.

Läs även Erfaret vetenskapligt råd stärker Follicum inom diabetes
(http://Läs även Erfaret vetenskapligt råd stärker Follicum inom
diabetes)

Stärkt kassa genom dubbla emissioner
Första halvan av 2019 har också betytt stärkta finanser för Follicum.
I början av juli stängde bolagets två parallella emissioner på totalt
56 Mkr. Kapitalresningarna, som ska göra det möjligt för bolaget att
ingå strategiska avtal för sina två läkemedelsprojekt, fördelades på
två emissioner. En företrädesemission om 31 Mkr där bland annat
bolagets huvudägare Swedish Growth Fund samt delar av bolagets
styrelse och ledande befattningshavare deltog, samt en riktad
emission om cirka 25 Mkr där bl.a. Recipharm Venture Fund och Mats
Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande
deltog. Förra veckan meddelade Follicum att kapitaliseringen
fulltecknats.

Jan Alenfall, vd på Follicum, vad skulle du säga är den viktigaste
händelsen för Follicum hittills under 2019?

- Det är svårt att välja en enskild händelse eftersom vi redan har
haft så många positiva nyheter under året. Valet av
läkemedelskandidat för diabetes är naturligtvis mycket viktigt för
vår fortsatta utveckling och för vårt hårprojekt är de positiva
resultaten från den djurstudie med den topikala formuleringen vi
nyligen genomförde väldigt viktiga. Resultaten visade att en dos
FOL-005 per dag ger likvärdig effekt som minoxidil 2 gånger per dag,
vilket är mycket lovande!

Vad betyder det här för Follicums framtida utveckling?
- För diabetes kan vi nu arbeta vidare med ett mindre antal peptider
vilket gör att vi kan fokusera och prioritera de pre-kliniska
försöken bättre för att på så sätt snabbare kunna visa effekt på
diabetes-komplikationer.

- För hårprojektet betyder resultaten från den topikala djurstudien
att dosvalet för den kommande fas II studien på hår som startar i
slutet av året underlättas.

Vilka är de största utmaningarna som Follicum står inför inom
överskådlig framtid?

- Det finns alltid utmaningar i ett biotechföretag och att starta en
större fas II-studie som den hårstudie vi planerar kräver stora
insatser från oss på Follicum men även från våra samarbetspartners i
Tyskland. Kontakter med myndigheter tar tid, planering av studien och
produktion av den topikala formuleringen ska vara klar i god tid
inför studiestart.

- För diabetesprojektet har vi genererat massor med spännande data och
vi måste nu prioritera hårt för att välja inom vilka komplikationer
vi bedömer att vi kan generera de mest intressanta resultaten, vilket
i sin tur gör att vi kommer närmare ett samarbete med ett större
läkemedelsföretag.

Hur ska ni bemöta dessa utmaningar?
- Vi står väl rustade för att ta hand om de här utmaningarna eftersom
vi redan har gjort två kliniska studier på hår, tillsammans med
kliniker i Tyskland. Målsättningen är att vi med den kommande studien
i princip kommer att upprepa den föregående studien fast med den
topikala formuleringen istället för injektion. Vi är optimistiska och
tror på ett positivt resultat eftersom patienterna i den nya studien
kommer att behandlas mer kontinuerligt än tidigare, då de ska få den
topikala formuleringen dagligen istället för en injektion 3 gånger
per vecka. Dessutom kommer vi att ha fler patienter med i studien
vilket gör det enklare att få statistiskt säkerställda resultat.

- Det nyligen etablerade välmeriterade vetenskapliga rådet för
diabetes kommer att vara mycket viktigt för att välja rätt
utvecklingsspår samtidigt som den fullfinansierade Post-doc som nu
fokuserar på "Mode of Action"-studier för våra peptider kommer att
generera information som gör det lättare för oss att välja vilka
experiment vi ska fokusera på.

Ni har nyligen genomfört en kapitalresningsrunda med en riktad
emission samt en företrädesemission genom vilka ni erhöll totalt 56
Mkr. Vad har du för kommentar till utfallet av dessa emissioner?

- Vi är mycket glada att emissionen blev fulltecknad särskilt med
tanke på att det är många bolag som har sökt finansiering under våren
och att nuvarande ägare har fortsatt förtroende för oss. Dessutom är
det viktigt att vi fått in nya strategiska ägare vilket ger
ytterligare styrka till verksamheten. Nu kan vi fortsätta vår
satsning och med full kraft utveckla båda projekten.
Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att genomföra den första studien
med den topikala formuleringen i hårprojektet. I diabetesprojektet
kan vi nu fortsätta den prekliniska utvecklingen med målet att visa
ytterligare styrkor för vår peptidklass, en viktig milstolpe för
projektet.

» Vi har etablerat bra kontakter med relevanta partners för både hår
och diabetes i USA, Europa och Japan som vi fortlöpande uppdaterar om
våra framsteg. Startsträckan för partnerdiskussioner är kort eftersom
vi konsekvent under lång tid har arbetat med att bygga starka
partner-relationer. « - Jan Alenfall, vd Follicum

Syftet med emissionerna var att finansiera de kommande
utvecklingsstegen för både ert hår- och ert diabetesprojekt.
Därigenom närmar ni er de punkter där ni tidigare kommunicerat att
utlicensiering kan bli aktuellt. Hur ser du på att ni närmar er
skarpt förhandlingsläge?

- Jag tycker att det är mycket spännande och ser fram emot både de
kliniska resultaten av hårstudien under hösten 2020 såväl som de
prekliniska resultaten inom diabetes som vi får löpande under det
kommande året. Vi har etablerat bra kontakter med relevanta partners
för både hår och diabetes i USA, Europa och Japan som vi fortlöpande
uppdaterar om våra framsteg. Startsträckan för partnerdiskussioner är
kort eftersom vi konsekvent under lång tid har arbetat med att bygga
starka partner-relationer.

I slutet av juni meddelade ni att Carl-Johan Spak, senior vice
president på Recipharm, kommer att ansluta till Follicums styrelse.
Recipharm var dessutom en av deltagarna i den riktade emissionen. Er
styrelseordförande Gun-Britt Fransson framhöll i ett pressmeddelande
att utnämnandet av Spak stärker banden mellan Follicum och Recipharm,
vilket hon menar har stor betydelse för den fortsatta
kommersialiseringen av Follicums projekt. Kan du utveckla detta
resonemang?

- Recipharm är en intressant industriell partner för Follicum när vi
närmar oss kommersialisering eftersom de är en väletablerad och
välrenommerad tillverkare...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.