Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

Follicum: BioStock-artikel: Kan Follicums peptider bli ett vinnarrecept mot diabetes?

BioStock publicerade den 2 september 2019 en artikel om Follicum, som
återges nedan i sin helhet.

Follicums huvudprojekt FOL-005 mot håravfall fortskrider enligt plan.
Parallellt följer även bolagets projekt inom diabetes en tydligt
utstakad väg. Med dokumenterad effekt i in vitro och in
vivo-modeller, samt en lägre risk för diabeteskomplikationer, pågår
nu prekliniska studier med kandidaten. BioStock har kikat närmare på
Follicums diabetesprojekt.

Follicum utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och
diabetes. Inom det sistnämnda området är fokus inriktat på att göra
behandlingen mer stabil på lång sikt och därigenom undvika att
komplikationer uppstår.

Det är inte så att det saknas diabetesläkemedel på marknaden idag,
vilket alla diabetiker kan vittna om. Problemet är att de befintliga
preparatens effekt oftast avtar med tiden eller att alla patienter
inte svarar på alla typer av behandling. Denna avtagande
behandlingseffekt resulterar i fluktuerande blodsockernivåer som i
sin tur kan leda till allvarliga komplikationer, såsom
hjärt-kärlsjukdomar som blodpropp och hjärtinfarkt, leverförfettning
samt försämrad njurfunktion. Det är här Follicums nya peptider kommer
in.

Ett nytt verksamhetsområde
Fram till maj 2017 var Follicums verksamhet helt fokuserad på
forskning och utveckling av läkemedelskandidater inom det medicinska
området för oönskat håravfall, alopecia. Detta skulle sedermera komma
att ändras och snart låg två lovande läkemedelskandidater i pipeline,
där det nytillkomna området alltså var diabetes.

Vid prekliniska studier av verkningsmekanismen för bolagets befintliga
substanser hade bolaget i samarbete med forskare vid Lunds
universitet nämligen upptäckt en oväntad effekt på frisättning av
insulin. Bolaget hade precis rapporterat positiva resultat för
stimulans av hårväxt i en klinisk studie, och nu visade nya data att
en peptid liknande läkemedelskandidaten även hade en potentiell roll
vid behandling av diabetes.

Ett par månader senare tog projektet fart på allvar när forskargruppen
ledd av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds
Universitet erhöll 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation
för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Helt nya drug targets identifierades
Nästa milstolpe kom i början på 2018 när Follicum kunde meddela att
man, i samarbete med den schweiziska proteomics-specialisten
Dualsystems Biotech, lyckats kartlägga receptorer i
insulinproducerande celler dit bolagets peptider binder. Här öppnades
således en möjlighet att de identifierade receptorerna kunde utgöra
potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och därmed
minskning av diabeteskomplikationer.

Anslag från Novo Nordisk Foundation och breddad patentansökan
Vid det här laget kunde Follicum konstatera att den identifierade nya
klassen inducerar en förbättrad insulinfrisättning och att
insulinfrisättningen dessutom potentieras med ökande
glukoskoncentration i in vitro-försök.

Peptiderna befanns ha en glukossänkande effekt hos försöksdjur och de
fördröjde även insjuknandet i en djurmodell för Typ 1-diabetes. Nästa
milstolpe inom Follicums gryende diabetesprojektet var att välja en
läkemedelskandidat för kommande kliniska prövningar. På vägen dit
fick projektet dock först ytterligare finansiellt understöd, även
denna gång från Novo Nordisk Foundation med ett anslag på 1 miljon
DKK.

I slutet på 2018 breddade bolaget sin patentansökan för
diabetesprojektet efter att nya experimentella studier visat att de
optimerade peptiderna har en skyddande och bevarande effekt på
?-celler som utsatts för långvarig exponering av höga
glukoskoncentrationer.

Namnkunniga aktörer i gemensamt diabeteskonsortium
Follicum ingår sedan 2017 i ett omfattande diabetesprojekt som leds
från Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC) och vars arbete
finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning - LUDC-IRC
(https://www.ludc.lu.se/about-us/ludc-irc). Projektet genomförs i
samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Novo Nordisk
Foundation, Johnson & Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region
Skåne/Skånes Universitetssjukhus samt världens tredje största
läkemedelsbolag Pfizer i projektet.

Innan 2018 tog slut hade Follicum också hunnit belönas av LUDC-IRC med
en till 100 procent finansierad postdoc-tjänst på två år inom
diabetesprojektet. I juni 2019 anlitades så diabetesforskaren
Chrysostomi Gialeli för att utföra avancerade experiment som
ytterligare ska genomlysa funktionen hos Follicums olika
peptidklasser.

»Vi är mycket glada över att välkomna Chrysostomi Gialeli till
LUDC-IRC-konsortiet. Att få tillgång till hennes stora expertis inom
studier av biologiska verkningsmekanismer kommer att vara särskilt
värdefullt och vi förväntar oss att hennes forskning kommer att bidra
till att utveckla och påskynda diabetesprojektet ytterligare. Arbetet
förväntas slutföras under 2021.« - Jan Alenfall, vd Follicum

Milstolpe uppnådd med val av läkemedelskandidat
I februari 2019 valde Follicum ut en peptid inom diabetesprojektet som
läkemedelskandidat att genomgå ett prekliniskt program rörande
säkerhet och effekt. Data som det pågående programmet genererar
kommer att utgöra basen för en kommande klinisk fas I-studie som
bolaget ämnar inleda under 2020.

Förutom den valda läkemedelskandidaten valdes tre
uppföljningskandidater ut med individuella effektprofiler som skiljer
sig från huvudkandidaten och dessa kommer att utvärderas parallellt
med läkemedelskandidaten, men som förebyggande insats mot andra
diabetesrelaterade komplikationer.

I syfte att ytterligare stärka bolagets kompetens och kliniska
expertis inom diabetesprojektet har Follicum nyligen också inrättat
ett vetenskapligt råd
(https://www.biostock.se/2019/06/erfaret-vetenskapligt-rad-starker-follic...)bestående
av sex internationellt välmeriterade forskare.

Läs med om det vetenskapliga rådet och dess medlemmar här
(https://www.biostock.se/2019/06/erfaret-vetenskapligt-rad-starker-follic...).

Diabetesmarknaden växer snabbt
Cirka 415 miljoner människor lider av diabetes idag och antalet
insjuknade förväntas växa med cirka tio procent på årsbasis. Den
globala diabetesvården kostar cirka 673 miljarder USD varje år,
motsvarande cirka tolv procent av världens totala sjukvårdskostnader.

Den övervägande delen, omkring 610 miljarder USD, utgörs av kostnader
för behandling av diabetesrelaterade komplikationer såsom njurskador,
nervskador och hjärt- och kärlproblem. Det finns därmed ett betydande
utrymme för effektiva läkemedel som minskar biverkningsfrekvensen.
Här har Follicums peptider, givet dess behandlingsegenskaper och
gynnsamma biverkningsprofil, potential att på sikt fylla ett
medicinskt vakuum.

Ett vinnande recept?
Är då Follicums peptider ett vinnande recept? Det enkla svaret är att
mycket hittills talar för det. Ett mer välavvägt svar är dock att
läkemedelsutveckling är ett område kantat av många potentiella
fallgropar, men bilden lär klarna succesivt i takt med att bolagets
pågående studier levererar ytterligare data. Follicums kliniska
utveckling inom diabetesområdet blir under alla omständigheter en
spännande resa att följa. Värt att notera är dock att bolagets
huvudspår alltjämt är FOL-005 och stimulering av hårväxt. Vi får
säkert anledning att återkomma även till detta.

Läs artikeln på BioStocks webbsida
(https://www.biostock.se/2019/09/kan-follicums-peptider-bli-ett-vinnarrec...)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks
verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta
inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/biostock-artikel--kan-follicums-pe...
https://mb.cision.com/Main/12117/2894069/1099175.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.