Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Follicum: Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

Sammanfattning av bokslutskommunik?

Tolv m?nader (2015-01-01 - 2015-12-31)

? ?vriga r?relseint?kter uppgick till 396 TSEK (3 047 TSEK).
? Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 021 TSEK (-6
183 TSEK).

? Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,90 SEK (-0,70 SEK).
? Soliditeten uppgick till cirka 85,1 % (94,8 %).
Fj?rde kvartalet (2015-10-01 - 2015-12-31)

? ?vriga r?relseint?kter uppgick till 1 TSEK (1 179 TSEK).
? Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 708 TSEK (-3
038 TSEK).

? Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,47 SEK (-0,34 SEK).
Definitioner

? Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 003 234
aktier per 2015-12-31. (fg ?r 8 843 210 aktier).

? Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
? I parentes ovan beskrivs motsvarande period f?reg?ende ?r.
? Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

V?sentliga h?ndelser under f?rsta kvartalet

? I februari avslutades tv? kortare toxicitetsstudier med gynnsamma
resultat.

? Resultaten av studierna ovan visade att FOL-005 inte ger upphov
till n?gra negativa effekter eller skador vid administrationsst?llen.
Dessa studier l?g sedan till grund f?r de mer omfattande och l?ngre
toxicitetsstudierna som p?b?rjades i mars 2015.

? Follicum kunde i mars kommunicera resultatet av
xenotransplantationsstudien, d?r Bolagets l?kemedelskandidat FOL-005
visade kraftigt h?rv?xth?mmande egenskaper.

? I mars startade Follicum tv? omfattande toxicitetsstudier. Dessa
var en f?ruts?ttning f?r att den kliniska studien skulle kunna
p?b?rjas.

? Follicum meddelade senare i mars att VINNOVA-programmet kunde
avslutas tidigare ?n planerat, eftersom det avl?pt ?ver f?rv?ntan.
Det VINNOVA-finansierade programmet hade d? p?g?tt sedan november
2013.

V?sentliga h?ndelser under andra kvartalet

? Follicum h?ll ?rsst?mma den 29 april 2015. St?mmokommunik?
publicerades den 30 april 2015 och finns p? bolagets hemsida samt p?
www.aktietorget.se.

? I b?rjan av maj meddelade Follicum att man haft ett framg?ngsrikt
vetenskapligt r?dgivningsm?te med det tyska l?kemedelsverket, BfArM.
BfArM l?mnade inga anm?rkningar p? det bakgrundsmaterial som Follicum
presenterade, vilket indikerade att Follicum - f?rutsatt att inget
ov?ntat skulle ske i toxicitetsstudierna - skulle kunna arbeta enligt
plan med start av klinisk studie vid ?rsskiftet 2015/2016.

? Follicum meddelade i juni att man etablerat tv? samarbetspartners
f?r att ta fram den produkt som anv?nds i studien. PolyPeptide Group
tillverkade Follicums substans och Recipharm AB formulerade och
producerade den produkt som anv?nds i den kliniska studien. I de
senares uppdrag ingick ?ven att utveckla och validera de
analysmetoder som kr?vdes i samband med kvalitetsgranskningen av den
f?rdiga produkten.

?
V?sentliga h?ndelser under tredje kvartalet

? Den 1 september meddelade Follicum att de tv? toxicitetsstudier
som p?g?tt sedan i mars avslutats utan att n?gra negativa effekter
observerats.

? I september inledde Follicum ett samarbete med Clinical Research
Center for Hair and Skin Science i Berlin, avseende bolagets kliniska
fas I/IIa-studie.

? Bolaget meddelade den 13 september att den tyska forskargrupp som
genererat viktiga delar av Follicums forskningsdatan p? human hud
utsetts att h?lla en presentation p? World Congress for Hair Research
i Miami i november.

? Europapatentverket utf?rdade den sista september ett prelimin?rt
godk?nnande ("Intention to Grant") avseende Bolagets patentans?kan
r?rande stimulering av h?rv?xt.

?
V?sentliga h?ndelser under fj?rde kvartalet

? I b?rjan av oktober meddelade Follicum att man f?tt de sista
resultaten fr?n VINNOVA-programmet - de som avslutades under v?ren
och som ber?r de specifika v?vnadsanalyserna p? humanhuden tagen fr?n
xenograftstudien p? m?ss. Dessutom meddelade Follicum att
patentans?kan avseende nya fynd p? humant material skickats in till
Patent- och registreringsverket, samt att organisationen f?rst?rkts
med Pontus Dun?r, som kommer att arbeta med preklinisk utveckling.

? Follicum skickade i oktober in ans?kan om start av klinisk fas
I/IIa-studie till det tyska l?kemedelsverket samt till etikkommitt?n.

? Den 17 november avslutades nyttjandeperioden f?r de
teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med
Bolagets listningsemission. Totalt nyttjades 1 160 024
teckningsoptioner av serie TO 1, inneb?rande en nyttjandegrad om
cirka 99,36 procent. Follicum tillf?rdes genom teckningsoptionerna
cirka 6,96 MSEK varav cirka 0,4 MSEK avsatts f?r finansiering av
emissionskostnader.

? Follicums ans?kan om start av den kliniska fas I/IIa-studie
godk?ndes i december av det tyska l?kemedelsverket och etikkommitt?n.

V?sentliga h?ndelser efter periodens utg?ng

? Bolagets kliniska fas I/IIa-studie inleddes den 19 januari 2016,
d? den f?rsta frivilla f?rs?kspersonen fick sin f?rsta behandling.

? Den 2 februari hade den f?rsta f?rs?kspersonen i Follicums
kliniska studie f?tt maximal behandlingsdos - utan att n?gra negativa
effekter p?visats.

VD Jan Alenfall kommenterar

2015 var ett h?ndelserikt ?r f?r Follicum, med viktiga f?rberedelser
inf?r den kliniska fas I/IIa-studie som inleddes i januari 2016.
F?rberedelserna har till st?rsta delen best?tt av att vi slutf?rt
prekliniska aktiviteter och utvecklat den peptidformulering som
anv?nds i den p?g?ende kliniska studien. Studien genomf?rs p?
Clinical Research Center for Hair and Skin Science, som ?r en del av
hudkliniken vid Charit? (Universitetssjukhuset i Berlin, Tyskland).

De prekliniska aktiviteter som har genomf?rts under ?ret har bland
annat varit toxicitetsstudier. Resultaten fr?n dessa visar att
FOL-005 inte ger upphov till n?gra negativa effekter eller reaktioner
vid administrationsst?llena. Toxicitetsstudierna var omfattande och
behandlingarna p?gick dagligen i tre m?nader. Resultaten har givetvis
varit gl?djande, eftersom de inneburit att vi utan f?rhinder kunnat
forts?tta enligt plan med v?r ans?kan om start av v?r kliniska fas
I/IIa-studie. Vi skickade in ans?kan till det tyska l?kemedelsverket
och etikkommitt?n i oktober och fick d?refter ett godk?nnande i
december. Detta var en mycket trevlig start p? det nya ?ret, eftersom
studien nu kunde inledas i b?rjan av 2016!

Vi fick ?ven ett mycket positivt gensvar p? den ?rliga h?rkonferensen
World Congress on Hair Research (WCHR) som h?lls i Miami 18-21
november. ?ver 700 personer fr?n 53 l?nder deltog och de forskare vi
samarbetar med fick tillf?lle att g?ra en muntlig presentation. H?r
kn?t vi viktiga kontakter av stor betydelse f?r Follicums fortsatta
utveckling. I samband med konferensen samlade vi ?ven v?rt
vetenskapliga r?d Scientific Advisory Board (SAB) och vid inval av
nya medlemmar ins?g vi att m?nga framst?ende forskare ?r intresserade
av att ing? i v?rt SAB.

Under fj?rde kvartalet inf?ll nyttjandeperioden f?r de
teckningsoptioner som emitterades i samband med v?r
listningsemission. Teckningsoptionerna nyttjades till 99,36 procent
och gav oss ett tillskott p? cirka 6,96 MSEK f?re det att
emissionskostnader finansierats. Likviden fr?n teckningsoptionerna
ger Follicum resurser att ta projektet med FOL-005 vidare i
utvecklingsarbetet.

I februari 2016 fick den f?rsta f?rs?kspersonen i Follicums kliniska
studie maximal behandlingsdos - utan att n?gra negativa effekter
p?visades. Detta positiva resultat uppn?ddes i den kliniska fas
I/IIa-studie som inleddes 19 januari 2016. Vi r?knar med att studiens
resultat kan kommuniceras under ?ret.

Jan Alenfall

VD, Follicum AB

Follicum AB

H?ravfall och o?nskad h?rv?xt drabbar miljontals m?nniskor - b?de m?n
och kvinnor - och kan vara ett stort problem s?v?l fysiskt som
psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar
eller h?mmar h?rv?xt utan n?gra biverkningar. De alternativ som finns
?r inte heller till?mpliga f?r b?de kvinnor och m?n. Follicums
huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna s?v?l
stimulera som h?mma h?rv?xt p? ett mycket effektivt s?tt redan vid
mycket l?ga doser. I de toxicitetsstudier som utf?rts med
huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats. Bolaget
befinner sig nu i klinisk fas d? en klinisk fas I/IIa-studie inleddes
i januari 2016. Behandlingsmetoden har per dateringen av denna
rapport inte gett n?gra biverkningar eller negativa reaktioner p? de
allra f?rsta f?rs?kspersonerna.

Milstolpar FOL-005

2016

? F?rdigst?llande av fas I/IIa-studie.
? Resultat fr?n den kliniska fas I/IIa-studien kommuniceras.
? Utlicensiering eller f?rs?ljning av projektet p?b?rjas. Bolaget
s?ker en

akt?r med resurser att genomf?ra kliniska fas IIb- och fas III-studier
och

medf?ljande marknadsgodk?nnande.
Aktien

Aktien i Follicum noterades p? AktieTorget den 25 november 2014.
AktieTorget ?r en bifirma till ATS Finans AB, som ?r ett
v?rdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2015 uppgick
antalet aktier i Follicum till 10 003 234 stycken.

St?rsta aktie?gare per 2015-12-31

Follicum hade per 2015-12-31 totalt 638 aktie?gare. Nedan presenteras
de tio st?rsta ?garna.

Namn Antal aktier %
Sunstone LS Ventures fund III 2 315 465 23,15
Lund University Bioscience AB 2 313 370 23,13
Avanza Pension 449 889 4,50
Aherioco AB 427 500 4,27
Pontus Dun?r 427 500 4,27
Stiftelsen Akademihemman 383 515 3,83
Michael Mattsson 314 528 3,14
Nordnet Pensionsf?rs?kring 229 194 2,29
Jan Alenfall genom Callipa AB 214 380 2,14
Kudu AB 182 230 1,82

F?rslag till disposition av ?rets resultat

Styrelsen och den verkst?llande direkt?ren f?resl?r att ingen
utdelning l?mnas f?r r?kenskaps?ret 2015-01-01 - 2015-12-31.

?rsredovisning tillg?nglig

Follicums ?rsredovisning f?r r?kenskaps?ret 2015-01-01 - 2015-12-31
kommer att publiceras p? Bolagets (www.follicum.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) hemsidor i senast i samband med kallelse till
?rsst?mma. ?rsst?mma i Bolaget ?r planerad att h?llas den 12 maj 2016
i Lund.

Principer f?r bokslutskommunik?ns uppr?ttande

Denna bokslutskommunik? har uppr?ttats i enlighet med
Bokf?ringsn?mndens allm?nna r?d BFNAR 2012:1 "K3", samma
redovisningsprincip som Follicums senaste ?rsredovisning ?r uppr?ttad
i enlighet med.

Granskning av revisor

Bokslutskommunik?n har inte varit f?rem?l f?r granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

Follicum uppr?ttar och offentligg?r en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter ?r planerade enligt f?ljande:

? Del?rsrapport 1, 2016 2016-05-27
? Del?rsrapport 2, 2016 2016-08-26
? Del?rsrapport 3, 2016 2016-11-25
? Bokslutskommunik? f?r 2016 2017-02-24

Avl?mnande av bokslutskommunik?

Lund, den 24 februari 2016

Follicum AB

Styrelsen

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97

E-post: info@follicum.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/bokslutskommunike-2015-01-01---2015...
http://mb.cision.com/Main/12117/9923702/481294.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.