Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Follicum: Delårsrapport 2016-07-01 - 2016-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2016-01-01 - 2016-09-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 TSEK (325 TSEK).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 137 TSEK (-14 313 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,88 SEK (-1,62 SEK).

· Soliditeten uppgick till cirka 86,1% (77,5%).

Tredje kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 TSEK (0 TSEK).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 165 TSEK (-2 725 TSEK).

Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,32 SEK (-0,31 SEK).

Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 005 172 aktier per 2016-06-30. (fg år 8 843 210 aktier).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

· I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Den 14 september meddelade Follicum att första fasen av Bolagets
formuleringsarbete var slutförd, samt att rekrytering till den
pågående kliniska fas I/IIa-studien var klar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 22 november informerade Follicum om att samtliga av deltagarna
i den pågående kliniska fas I/IIa-studien kommer att vara
färdigbehandlade i januari 2017. Med anledning av studietekniska
dröjsmål beräknas slutbehandlingen för några få deltagare istället
bli i januari 2017. Tidigare kommunicerad tidpunkt för den planerade
slutbehandlingen var före årsskiftet 2016/2017. Styrelsen i Bolaget
bedömer att justeringen inte medför någon försening avseende
resultatrapportering av studien, vilken är avsedd att ske tidigt
under 2017.

VD Jan Alenfall kommenterar

Ännu ett kvartal har passerat och arbetet inom Follicum har
fortskridit enligt plan. Avseende den pågående kliniska fas
I/IIa-studien som vi genomför vid universitetssjukhuset Charité i
Berlin har vi kunnat rapportera att rekryteringen till studien kunde
slutföras i september. Den del av studien som pågår just nu kallas
för multipeldos-delen och inkluderar två behandlingsgrupper som
består av totalt 32 personer. Behandlingstiden för varje enskild
patient är i multipeldos-delen tre månader. Rekryteringen skedde av
säkerhetsskäl i omgångar och de deltagare som rekryterades före
sommaren inledde även behandling före sommaren. De sista personer som
inkluderades i september inledde behandling kort efter inklusion. Vi
har valt att inkludera två extra deltagare till studien för att
säkerställa att behandlingsgrupperna, även om det skulle ske något
avhopp, kan bli fullständiga efter behandlingsperioden. Studien går
som nämnt framåt enligt plan och vi avser att rapportera studiens
resultat i två steg - det första steget är behandlingsperiodens
utfall och det andra steget är efter en tremånadersuppföljning.
Avsikten med uppföljningen, som är en period utan behandling, är att
säkerställa att ingen biverkan inträffar efter att behandlingen är
slutförd. Efter uppföljningen kommer vi att kunna rapportera
slutresultatet av studien i sin helhet.

"Studien går som nämnt framåt enligt plan och vi avser att rapportera
studiens resultat i två steg - det första steget är
behandlingsperiodens utfall och det andra steget är efter en
tremånadersuppföljning."

Som jag talat om tidigare är den studiedesign vi tillämpar i vår
kliniska fas I/IIa-studie relativt unik, då även analys av
behandlingseffekten ingår, vilket är ovanligt i så pass tidiga
studier som den vi nu genomför. Först och främst studerar vi dock
säkerhet och tolerabilitet vid administrering för att kunna
fastställa en säker dos inför fortsatta kliniska studier. Särskilt
vill jag belysa att vi inte har identifierat några toxiska effekter,
vilket än så länge tyder på en god säkerhetsprofil för FOL-005. Före
det att studien är avslutad och resultaten är analyserade lämnar vi
inga definitiva besked. Intill dess att studien är färdig hålls data
oåtkomligt för oss helt enligt god sed för kliniska prövningar
(current Good Clinical Practice, cGCP). Som ett andra mål för studien
studeras potentiell effekt att hämma eller stimulera hårväxt på de
behandlade hudytorna under behandlingstiden och efter
tremånadersuppföljningen. Om vi ser någon effekt är det en bonus, men
huvudfokus är att studera säkerheten. Om vi kan påvisa effekt kan det
bli möjligt att förkorta tiden för utvecklingsprogrammet avsevärt.
Formulerings-utvecklingsarbetet har intensifierats och vår ambition
är att utveckla en dermal formulering (tex kräm eller gel). Arbetet
är omfattande och tidskrävande men vi räknar med att ha de först
prototyperna klara under nästa år enligt vår plan.

"Vi har inte identifierat några toxiska effekter, vilket än så länge
tyder på en god säkerhetsprofil för FOL-005."

Vi ser framemot fortsättningen av 2016 och början av 2017, med
slutbehandling av studiedeltagarna och rapportering av resultaten som
den viktigaste målsättningen!

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Follicum AB

Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor - både män
och kvinnor - och kan vara ett stort problem såväl fysiskt som
psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar
eller hämmar hårväxt utan några biverkningar. De alternativ som finns
är inte heller tillämpliga för både kvinnor och män. Follicums
huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl
stimulera som hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid
mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med
huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats. Bolaget
befinner sig nu i klinisk fas då en klinisk fas I/IIa-studie inleddes
i januari 2016. Behandlingsmetoden har per dateringen av denna
rapport inte gett några biverkningar eller negativa reaktioner på
försökspersonerna.

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 "K3", samma redovisningsprincip som
Follicums senaste årsredovisning är upprättad i enlighet med.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Bokslutskommuniké för 2016 2017-02-24

· Årsstämma 2017-04-26

· Delårsrapport 1, 2017 2017-05-24

· Delårsrapport 2, 2017 2017-08-24

· Delårsrapport 3, 2017 2017-11-24

· Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-22

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 25 november 2016

Follicum AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97

E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/delarsrapport-2016-07-01---2016-09-...
http://mb.cision.com/Main/12117/2130559/595091.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.