Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Follicum: Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 673 TSEK (-5
270 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,23 SEK (-0,53 SEK).
· Soliditeten uppgick till cirka 85,0% (83,1 %).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 005 172
aktier per 2017-03-31. (fg år 10 003 234 aktier).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

Väsentliga händelser under första kvartalet

Follicum erhöll i januari 2017 godkännande av patentansökningar i
Japan och i Ryssland. De båda patenten skyddar Bolagets peptider
generellt och för reglering av hårväxt specifikt i de båda länderna.

I februari 2017 meddelade Follicum att den kliniska fas I/IIa-studiens
säkerhetsdata analyserats och att de visar att FOL-005 tolereras väl.
Analys av effektdata planerades att rapporteras under det andra
kvartalet 2017.

Den 27 mars 2017 publicerade Follicum kallelse till årsstämma, vilken
hölls den 26 april 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av april 2017 publicerades Bolagets årsredovisning för
räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen blev då tillgänglig via
Bolagets (www.follicum.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se)
respektive hemsidor.

Den 10 april 2017 rapporterade Follicum att den nyligen avslutade
kliniska fas I/IIa-studien visat en stimulering av hårväxt.

Den 11 april 2017 informerade Follicum om förslag angående
styrelseförändringar inför årsstämman. Förslaget innebar att
styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant, samt att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen
Heitmann och Anna Hultgårdh Nilsson omväljs som styrelseledamöter
samt att Elisabeth Svanberg nyväljs som styrelseledamot. Claus
Asbjørn Andersson har avböjt omval som styrelseledamot.

Den 26 april 2017 hölls årsstämma i Follicum. Stämman beslutade om
styrelseförändringar i enlighet med ovanstående förslag. Därutöver
beslutade stämman bland annat om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier. Stämmokommuniké finns att tillgå på
Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.

Den 8 maj 2017 meddelade Follicum att Bolaget utökar forskningsarbetet
till att även omfatta diabetes. Follicum har lämnat in patentansökan
som avser substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner.
Upptäckten gjordes vid prekliniska studier av verkningsmekanismen för
befintliga substanser. Studierna visade positiv effekt på frisättning
av insulin.

Övriga händelser

Stiftelsen för Strategisk Forskning ("SSF") beslutade under perioden
att dela ut 400 MSEK till fyra projekt inom programmet "Industrial
Research Centres". Follicum är partner i ett av de projekt som
tilldelades anslag. Projektet, som genomförs vid Lunds universitet,
rör individanpassad medicin mot diabetes och leds av professor Maria
F. Gomez. Anslaget som tilldelats detta projekt uppgår till cirka 100
MSEK fördelat över flera år. Follicums del i projektet berör
möjligheten att behandla sjukdomens komplikationer.

VD Jan Alenfall kommenterar

Under den inledande perioden av året har vi informerat om två nya
patent; patentmyndigheterna i Japan resp. Ryssland har godkänt den
ansökan som skyddar Follicums peptider generellt och reglering av
hårväxt specifikt. Patentskyddet gäller till och med år 2032 och
kompletterar det patentskydd Follicum redan har i Europa, Japan, USA,
Australien och Hong Kong.

"… kompletterar det patentskydd Follicum redan har
i Europa, Japan, USA, Australien och Hong Kong."

Under det första kvartalet kunde Follicum kommunicera positiva nyheter
från den kliniska studie som genomförts i Tyskland. Först
kommunicerades att studiens säkerhetsdata visade att FOL-005
tolereras väl och inte ger upphov till några negativa reaktioner
eller biverkningar. Detta var det primära syftet med studien och är
givetvis ett väldigt viktigt delmål för den fortsatta utvecklingen av
FOL-005 och de individer som behandlas med produkten.

"Redan i början av året visade studiens säkerhetsdata
att FOL-005 tolereras väl..."

Senare kunde Follicum kommunicera att studien visade en statistiskt
säkerställd hårstimulerande effekt vid en viss dosnivå vid
behandling av friska frivilliga försökspersoner. Dessa resultat är
mycket lovade, eftersom det är svårt att demonstrera
behandlingseffekter i små studier. Follicum kommer i det fortsatta
arbetet att söka optimera behandlingsdosen samt skapa en lämplig
beredningsform för att administrera behandlingsdosen. Nu pågår en
avslutande uppföljningsperiod av studien och slutrapport väntas under
andra halvan av 2017. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med såväl
genomförandet som resultatet av den lyckade studien.

" Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med såväl genomförandet
som resultatet av den lyckade studien."

I maj lämnade Follicum in en patentansökan inom området diabetes, som
täcker en ny klass av substanser. Bolaget ingår som partner i ett
stort forskningsprojekt som tilldelats upp till 100 MSEK från
Stiftelsen för Strategisk Forskning. Projektet, som utförs i
samarbete med flera stora aktörer, rör diabetes och syftar till att
hitta prediktiva biomarkörer relevanta för diabetes och
komplikationerna som orsakas av denna sjukdom. Vi gläds åt bidraget
och den hjälp patienter som lider av diabetes kan få i framtiden tack
vare detta forskningsprojekt!

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Follicum AB

Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor - både män
och kvinnor - och kan vara ett stort problem såväl fysiskt som
psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar
eller hämmar hårväxt utan några biverkningar. De alternativ som finns
är inte heller tillämpliga för både kvinnor och män. Follicums
huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl
stimulera som hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid
mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med
huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats. Bolaget har
under Q1 2017 avslutat sin kliniska fas I/IIa-studie där framför allt
säkerhet men även effekt av FOL-005 har studerats.

Follicum och FOL-005 - en tillbakablick

Follicum grundades 2011 baserat på forskning av Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, båda verksamma vid Bio Medicinskt Centrum i Lund.
Utgångspunkten i bolaget blev att isolera den eller de delar av det
kroppsegna proteinet Osteopontin som reglerar hårväxt. Efter ett
omfattande utvecklingsarbete skapades den nuvarande
läkemedelskandidaten FOL-005. FOL-005 är en mindre del av proteinet,
en så kallad peptid, där två aminosyror tagits bort och ersatts av en
tredje. Målet med denna läkemedelskandidat är att reglera hårväxt hos
både kvinnor och män.

För att utveckla potentialen i FOL-005 har Follicum tillsammans med
forsknings- och utvecklingspartners skapat en unik process för att
studera hårväxt - både i laboratorium och i levande livet. Processen
kan kortfattat beskrivas i fem punkter:

· Inledande studie på levande möss (2012)
· Studie på mänsklig hud i provrör (2013)
· Studie på mänsklig hud transplanterad på möss (2015)
· Toxicitetsstudie tre månader (2016)
· Klinisk fas I/IIa-studie på försökspersoner (genomförd 2016-2017)

Den inledande studien på levande möss gav vid handen att FOL-005
stimulerade hårväxt. Efterföljande studier på mänsklig hud har
emellertid visat att FOL-005 hämmat hårväxt redan vid låga doser.
Dessa resultat bekräftades i den följande studien där mänskliga
hudbitar hade transplanterats på möss. Som förberedelse för den
kliniska studien i Berlin genomfördes under 2016 en tre månaders
toxicitetsstudie som inte visade på några biverkningar.

Under andra halvåret 2016 fram till februari 2017 genomfördes en
klinisk studie på försökspersoner i Berlin. Studiens mål var att
bekräfta säkerheten i läkemedelskandidaten samt förhoppningsvis se
effekten av läkemedelskandidaten hos försökspersoner. Bolaget
meddelade i april 2017 att en stimulering av hårväxt påvisats vid en
av doserna som administrerats i studien. Dessutom tolererades FOL-005
mycket väl.

Aktien

Aktien i Follicum noterades på AktieTorget den 25 november 2014.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en
handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i
Follicum till 16 005 172 stycken.

Största aktieägare per 2017-03-31

Nedan presenteras de största ägarna per den 31 mars 2017.

Namn Aktier (st.) %
Sunstone LS Ventures Fund III 2 747 034 17,16
Lund University Bioscience AB 2 320 370 14,50
Avanza Pension 1 595 496 9,97
Atherioco AB 437 499 2,73
Mats Invest AB 435 000 2,72
Pontus Dunér 428 000 2,67
Stiftelsen Akademihemman 383 515 2,40
Flerie Invest AB 355 085 2,22
Nordnet Pensionsförsäkring 316 269 1,98
Kudu AB 231 568 1,45
Callipa AB genom Jan Alenfall 224 379 1,40

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 "K3" samt Årsredovisningslagen, samma
redovisningsprincip som Follicums senaste årsredovisning är upprättad
i enlighet med.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 24 maj 2017

Follicum AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97

E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/delarsrapport-2017-01-01-till-201...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.