Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Follicum: Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30), inom parentes jämfört med samma
period förra året

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (174 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 580TSEK (-22
340 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,64 SEK).
· Soliditeten uppgick till cirka 93,7% (76,6 %).
Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (14 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 834 TSEK (-8
012 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,23 SEK).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769
aktier per 2019-09-30 (35 151 957 aktier).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Follicum meddelar den 10 juli 2019 att Bolagets kapitalisering är
fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 56 MSEK.

· Follicum meddelar den 11 juli 2019 att Bolaget erhållit ett
godkännande av patentansökan gällande stimulering av hårtillväxt i
Korea.

· Follicum meddelar den 13 september 2019 att Swedish Growth Fund AB
i enlighet med vad som tidigare kommunicerats beslutat att avveckla
sin verksamhet och dela ut sitt innehav i Follicum till fondens
delägare.

· Follicum meddelar den 17 september 2019 att Bolaget erhållit ett
Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att
stimulera hårtillväxt med FOL-005. Beskedet innebär ett preliminärt
godkännande för den amerikanska patentansökan.

· Follicum meddelar den 26 september 2019 att Bolaget inleder ett
samarbete med Bioglan för produktion av FOL-005-kräm till kommande
klinisk studie på patienter med håravfall. Formuleringen kommer att
användas i den kliniska fas II-studien mot håravfall som beräknas
starta i början av 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Follicum meddelar den 21 oktober att toxstudier inför kommande
klinisk studie på patienter med håravfall framgångsrikt slutförts.

· Follicum meddelar den 24 oktober att Bolaget erhållit
Eurostars-anslag för utveckling av bolagets first-in-class-behandling
av diabetes.

VD Jan Alenfall kommenterar

Det tredje kvartalet 2019 har inneburit flera strategiska framsteg för
Follicum där vi har kunnat kommunicera viktiga värdeskapande
händelser till marknaden. Jag vill nu ta tillfället i akt och
kommentera några av de väsentliga händelserna.

I början av juli avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att en riktad
emission slutfördes i Bolaget. Genom kapitaliseringen tillfördes
Follicum cirka 56 MSEK, och jag vill tacka samtliga som deltagit i de
båda emissionerna. Vi är väldigt glada för det fortsatta förtroende
för vår verksamhet som visas i denna finansiering, vilken även har
gett oss nya strategiska ägare vilka adderar styrka till
verksamheten. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att genomföra vår
första studie med den topikala formuleringen i hårprojektet samt
fullfölja vårt prekliniska arbete i diabetesprojektet.

Under det senaste kvartalet har vi erhållit godkännande av det
koreanska patentverket avseende stimulering av hårtillväxt, en viktig
och växande marknad, som vi ser som betydelsefull för Follicums
framtida verksamhet. Patentet innebär att vi nu har skydd för vår
molekyl FOL-005 och ytterligare peptider på flera viktiga marknader i
världen, bland annat den amerikanska, europeiska och kinesiska. Vi
har även kunnat meddela marknaden att vi i september erhöll ett
preliminärt godkännande för det utvidgade skyddet för FOL-005 på den
amerikanska marknaden. Detta preliminära godkännande är mycket
glädjande och innebär ett viktigt steg i vår globala strategi då det
kommer att kunna ge ytterligare kommersialiseringsmöjligheter i USA
som är en av de största marknaderna för Follicum.

Vi kunde i slutet av september meddela marknaden att vi inleder ett
strategiskt samarbete med Bioglan AB för produktion av FOL-005-kräm
till kommande klinisk studie på patienter med håravfall. Genom
samarbetet med Bioglan, som vi känner stort förtroende för, är
förberedelserna inför den nya kliniska studien nu i full gång. Det är
en styrka för oss att arbeta tillsammans med ett välrenommerat bolag,
med ett gediget "track record", som tillverkar produkter åt ett stort
antal läkemedelsbolag.

Efter kvartalets utgång kunde vi meddela att vi framgångsrikt avslutat
de kompletterande toxikologistudierna som ska ligga till grund för
kommande klinisk studie med den topikala formuleringen av FOL-005.
Utfallet av såväl de nya som de tidigare toxstudierna visar att
FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller skador.
Den kommande kliniska studien är planerad att genomföras i Tyskland
där vi sedan tidigare har goda kontakter. Vi ämnar lämna in ansökan
om start av fas IIa-studien på alopeci-patienter med den nya
formuleringen till det tyska läkemedelsverket under senare delen av
hösten 2019. Detta är resultatet av ett målinriktat och gediget
arbete och vi ser fram emot den kommande studien.

Vårt prekliniska arbete inom diabetes väcker stort intresse och vi
kunde efter periodens utgång meddela att vår ansökan om
Eurostars-anslag godkänts för projektet, utveckling av en
first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för
projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische
Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ)
ingår. Anslaget om knappt 0.7 MEUR med projektstart 1 december 2019
tillför extra resurser till Bolagets utveckling av en peptid-baserad
behandling av diabetes.

Avslutningsvis önskar jag Carl-Johan Spak välkommen som ny
styrelsemedlem i Follicum. Carl-Johan har en bakgrund inom
läkemedelsindustrin, där han har mer än 30 års erfarenhet. Vi ser
fram emot den erfarenhet och expertis Carl-Johan kommer att bidra med
till Follicums strategiska arbete framöver. Vi fortsätter nu arbetet
med FOL-005 samt med diabetesprojektet och ser fram emot de kommande
månadernas fortsatta utveckling.

Kommande finansiella rapporter

Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-20

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 21 november 2019
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-delarsrapport-2019-01-01-...
https://mb.cision.com/Main/12117/2969237/1147889.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.