Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Follicum: Follicum: Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Idag, den 21 januari 2019, inleds nyttjandeperioden för de
teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) som emitterades i
samband med Follicum AB:s (publ) ("Follicum") företrädesemission
2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 februari 2019.
Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje
teckningsoption av serie 2018/2019 teckna en ny aktie i Follicum till
en kurs om 2,20 SEK per aktie. Som tidigare kommunicerats är
sammanlagt 7,3 MSEK av teckningsoptionerna, motsvarande 47 procent av
det totala emissionsbeloppet om cirka 15,5 MSEK, garanterade genom
teckningsförbindelser (från bl a personer ur styrelse och ledning,
huvudägare samt ett flertal större teckningsoptionsinnehavare) samt
garantiåtaganden.

"Det kapital vi kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av
serie 2018/2019 är viktigt. Kapitalet skall användas till det vi
beskrev i prospektet, nämligen att den skall fördelas på de båda
projekten så att full utvecklingsfart kan bibehållas inom ramen för
dessa resurser. Det är mycket viktigt att vi även fortsatt kan hålla
det höga tempot i båda projekten", säger Jan Alenfall, VD.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO 2)

· Teckningstid: 21 januari - 15 februari 2019 (genom samtidig
kontant betalning senast enligt datum angivet på anmälningssedeln
eller enligt information från förvaltare)

· Antal utestående teckningsoptioner av serie 2018/2019: 7 030 391
stycken.

· Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för
varje teckningsoption teckna en ny aktie i Follicum till en kurs om
2,20 SEK per aktie.

· Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie
2018/2019 tillförs Follicum cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader
om cirka 0,5 MSEK.

· Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 februari 2019.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019, folder
samt anmälningssedel finns tillgängliga på Follicums
(www.follicum.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/se)
respektive hemsidor.

Investerarträffar

· Stockholm den 7 februari 2019 kl 12:00 - 13:00. Arctic Securities
kontor på Biblioteksgatan 8, Stockholm, anmälan via email till
invitation.sweden@arctic.com.

· Lund den 29 januari 2019 kl 13:20 - 13:50. Aktiespararnas event
"Aktiedag i Lund", anmälan via hemsida
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-29-januari-0

Viktiga tidpunkter

· Teckningsperiod inleds: 21 januari 2019.
· Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 februari 2019.
· Teckningsperiod avslutas: 15 februari 2019.
· Planerad kommunikation av utfall: v. 8/9 2019.
· Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 11 2019

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie 2018/2019
Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto
eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 21 januari till och med
den 15 februari 2019. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En
folder innehållande en sammanfattning av villkor för
teckningsoptioner av serie 2019/2019 utsändes till samtliga som har
sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes
anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för
teckningsoption av serie 2018/2019. Anmälningssedel finns även att
tillgå på Follicums (www.follicum.se) och Arctic Securities
(www.arctic.com/se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Arctic Securities
ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på
anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet
till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den
21 januari till och med den 15 februari 2019 under förutsättning att
anmälningssedel samt likvid är Arctic Securities tillhanda senast
enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och
betalning har registrerats hos Arctic Securities ersätts
teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos
Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner av serie 2018/2019 som inte avyttras
senast den 13 februari 2019, alternativt nyttjas senast den 15
februari 2019, förfaller utan värde. För att dina teckningsoptioner
inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt
säljer dina teckningsoptioner.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum är Arctic Securities AS, filial
Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till
Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i Follicum kommer endast att ske genom det
informationsmemorandum som Follicum kommer att offentliggöra. Ingen
åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än
Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är
tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier
har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte
erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och
enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka
insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011
och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget
2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicum--idag-inleds-nyttjandeperi...
https://mb.cision.com/Main/12117/2721925/979267.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.