Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Follicum: Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 13 juni 2016

kl. 10.00 på Scheelevägen 22 i Lund.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 7 juni 2016, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 juni 2016
skriftligen till Follicum AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan
kan också göras per telefon 046-19 21 97 eller per e-post
info@follicum.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas
av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 7 juni 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.follicum.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 10 003 234 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorn (punkterna 9, 10)

Aktieägare representerande cirka 56 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att arvode skall
utgå med 180 000 kronor till Fredrik Buch och med 80 000 kronor till
Jürgen Heitman. Vidare har styrelsen föreslagit att ett
revisionsbolag skall utses till bolagets revisor samt att arvode till
revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 56 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Fredrik Buch, Claus Andersson, Lars
Bruzelius, Jürgen Heitman och Anna Hulthgård Nilsson omväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik
Buch Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som
hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+--------------------------+-----------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+--------------------------+-----------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra |
|AktiekapitalAktiekapitalet|lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 |
|skall utgöra lägst |kronor. |
|500 785,20 kronor och | |
|högst 2 003 140,80 kronor.| |
+--------------------------+-----------------------------------------------+
|§ 5 Antal aktierAntalet |§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst|
|aktier skall vara lägst |10 000 000 och högst 40 000 000. |
|4 173 210 och högst | |
|16 692 840. | |
+--------------------------+-----------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund samt
på bolagets webbplats (www.follicum.com) från och med tre veckor före
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2016

Follicum AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97

E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB

Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som
i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma
hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser.
Bolagets kliniska fas I/IIa-studie inleddes i januari 2016 och är
beräknad att avslutas under samma år. Bolagets målsättning är att
generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en
försäljning eller utlicensiering av FOL-005 efter en framgångsrik fas
I/IIa-studie.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/kallelse-till-arsstamma-i-follicum-...
http://mb.cision.com/Main/12117/2007631/514754.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.