Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Footway Group AB: Kallelse till årsstämma i Footway Group AB

Aktieägarna i Footway Group AB (publ), org. nr 556818-4047,
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017, kl
9:30 i Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, 164 40 Kista.

Rätt att delta vid stämman samt anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017, samt

- anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till Bolaget senast onsdagen den 3 maj 2017, till adress Footway Group AB, "Årsstämma", Box 1292, 164 29 Kista eller via e-post till: bolagsstamma@footway.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Om aktieägare ska företräds av ombud måste ombudet ha en skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och
övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska
vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida,
www.footway.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman (rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 3 maj 2017 då sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om
1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen;

3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och vissa anställda i Footway-koncernen.

13. Avslutande av stämman.
Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 b.)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret
2016. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna
med ett belopp om 8 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning).
Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar
för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2017, 10
oktober 2017, 10 januari 2018 samt 10 april 2018, med en fjärdedel av
Preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Utbetalning
beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och revisor
samt arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9-11)

Aktieägare representerande ca 85 procent av rösterna i Bolaget har
presenterat följande förslag:

Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Sanna Suvanto-Harsaae, Mia
Arnhult och Patrik Hedelin samt nyval av Henrik Grim och Tore Tolke.
Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Felix Erhardt och nyval av
Johan Englund. Sanna Suvanto-Harsaae föreslås även fortsättningsvis
till styrelsens ordförande.

Den till nyval föreslagne Henrik Grim är en del av investeringsteamet
på Northzone, baserad i Stockholm. Han har tidigare erfarenhet som
managementkonsult på McKinsey & Company, där han arbetade med
klienter inom främst digital strategi samt marknadsföring- och
säljstrategi i retail och telekom. Innan Northzone kommer Henrik
senast från mobilspelsbolaget King, där han arbetade med datadriven
strategi och affärsutveckling inom deras portfölj av spel. Henrik
innehar en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH i
Stockholm.

Den till nyval föreslagne Tore Tolke började på Industrifonden 2007
och hans primära fokusområde är e-handel. Han har en master i
Internationella affärsstudier från Stockholms universitet, med
inriktning mot små och medelstora företag. Med en bakgrund inom bank
har Tore arbetat som investeringsansvarig på olika VC-firmor sedan
1998. Han har tidigare varit engagerad i ett antal bolag som grundare
och investerare, bland annat Scandinavian Air Ambulance och Coffee
Cup.

Revisor

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås nyval
av Mazars, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor.

Arvode

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 150 000 kronor. För
övriga ledamöter förslås inget arvode utgå. Arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och vissa anställda i Footway-koncernen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av ett
incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av
teckningsoptioner till dotterbolag som därefter vidare överlåter
teckningsoptioner till ledande befattningshavare och vissa anställda
i Bolaget eller i vissa av dess dotterbolag på nedanstående villkor
("Incitamentsprogram 2017/2021"). Överlåtelse av teckningsoptionerna
till deltagarna ska ske till teckningsoptionens marknadsvärde (dvs.
optionspremien).

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos ledningen och anställda kan förväntas bidra till
ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt
bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta,
motiverade och engagerade medarbetare. Vidare förväntas ett
ägarengagemang höja deltagarnas motivation samt samhörigheten med
Bolaget. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för
Bolaget och dess aktieägare.

Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2021
beräknas uppgå till totalt cirka 3,2 procent av aktiekapitalet och
antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier
i Bolaget) förutsatt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Detta förslag har beretts i Styrelsen.

A. Emission av teckningsoptioner till dotterbolaget ("Option Serie H")

Emissionen omfattar 2 000 000 teckningsoptioner som ger rätt att
teckna lika många Stamaktier i Bolaget. Om alla optionerna utnyttjas
medför det en ökning av aktiekapitalet med 200 000 kronor. För
beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma dotterbolaget
Footway AB, 556844-9051, med rätt och skyldighet för dotterbolaget
att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och
anställda i Footway-koncernen i enlighet med Incitamentsprogram
2017/2021. Överteckning kan inte ske. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas
inom ramen för incitamentsprogrammet.Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Nyteckning av Stamaktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av
emissionsbeslutet till och med den 15 april 2021.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) Stamaktie i
Bolaget till en teckningskurs om 13 kronor.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av
tillhandahållen villkorsbilaga (se under rubriken Handlingar nedan).

Av villkorsbilagan framgår bland annat att teckningskursen liksom
antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av
kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa
andra fall.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

B. Vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Ledande befattningshavare och vissa anställda i koncernen kommer, inom
ramen för Incitamentsprogram 2017/2021, att erbjudas att förvärva
teckningsoptioner. indelat i två olika kategorier:

Kategori A (Nyckelpersoner, f.n. ca 5 personer) erbjuds att förvärva
vardera cirka 300000 teckningsoptioner; samt

Kategori B (Övriga anställda, f.n. ca 25 personer) erbjuds att
förvärva vardera cirka 50000 teckningsoptioner.

Deltagarna kan välja att anmäla sig för ett lägre antal
teckningsoptioner än vad som anges ovan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett
pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black &
Scholes-optionsvärderingsmodell.

De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter en första
tilldelning får tilldelas framtida anställda till vid var tid
gällande marknadsvärde enligt ovan angivna principer, varvid det ovan
angivna antalet anställda i respektive kategori kan komma att ändras.
Rätt till tilldelning i Incitamentsprogram 2017/2021 förutsätter att
den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom
senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller
meddelats att anställningen ska avslutas.

Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, äger rätt att justera
fördelningen av teckningsoptioner och bestämma de villkor som ska
gälla vid överlåtelse och återköp av teckningsoptioner.

Beslut enligt punkt A-B ovan ska fattas som ett beslut och är således
villkorade av varandra. För giltigt beslut krävs biträde av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 63
623 472 aktier, varav 63 073 132 Stamaktier och 550 340
Preferensaktier, med totalt 63 128 166 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomis...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.