Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 29 oktober 2021

Pressmeddelande Stockholm 2021-11-04 Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 29 oktober 2021
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("Emittenten", "Bolaget"), meddelar idag att antalet stamaktier har minskat med 451 874 aktier under oktober 2021.

 

Emittenten ska enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) offentliggöra sådan förändring den sista handelsdagen i den kalendermånad förändringen ägt rum. På grund av administrativa och tekniska problem har Emittenten inte haft möjlighet att fullgöra sina skyldigheter i utsatt tid.

 

Under oktober månad registrerades den indragning av egna stamaktier som Bolaget förvärvat, inom ramen för det återköpsprogram som genomförts under perioden sedan årsstämman 2020. Indragning av de egna stamaktierna beslutades om vid årsstämman den 30 september 2021 och makuleringen av stamaktierna registrerades hos Bolagsverket den 26 oktober 2021.

 

Eftersom Bolaget samtidigt genomförde en fondemission motsvarande den summa som de indragna stamaktierna utgjorde av Bolagets aktiekapital är aktiekapitalet efter indragningen oförändrat. Fullständig information om detta återfinns på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

 

Fördelning av utgivna aktier och röster i Coeli Private Equity AB per 2021-10-29

Stamaktier  7 650 502

Stamaktier serie II 1 400 000

Totalt antal aktier 9 050 502

 

Coeli Private Equity AB:s stamaktier är upptagna till handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Coeli Private Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 4 november 2021 klockan 12:45 CET.Dokument: Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 29 oktober 2021

1246262  04.11.2021 

Författare EQS Newswire