Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-02

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden: Annika Poutiainen utsedd till ordförande för Nämnden för svensk red...

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett
Annika Poutiainen till ordförande för Nämnden för svensk
redovisningstillsyn.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nyinrättat organ inom
ramen för den svenska självregleringen på aktiemarknaden som ska
utföra övervakning av svenska noterade bolags finansiella
rapportering. Nämnden tar över granskningsansvaret från börserna
Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Management NGM AB från och med
den 1 januari 2019.

Förändringen är en följd av att Finansinspektionen väljer att utnyttja
möjligheten i lagstiftningen att delegera granskningen av regelbunden
finansiell information till "ett organ med representativa företrädare
på redovisningsområdet" inom ramen för svensk självreglering på
aktiemarknaden. Finansinspektionen behåller dock som central behörig
myndighet enligt öppenhetsdirektivet det yttersta ansvaret för
tillsynen och befogenheten att ingripa vid eventuella överträdelser.

"Ordförandeskapet är en stor ära för mig och jag tar mig an uppdraget
med stor ödmjukhet. Jag ser fram emot att med svensk självreglering
skapa delaktighet och främja regelefterlevnad på aktiemarknaden
samtidigt som aktiemarknaden kan dra nytta av den expertkunskap inom
redovisningsområdet som självregleringen har tillgång till på ett mer
effektivt och direkt sätt. Nämnden för svensk redovisningstillsyns
syfte är att bidra till förtroendet och effektiviteten på
värdepappersmarknaden och därigenom till en mer hållbar
finansmarknad", kommenterar Annika Poutiainen.

Annika Poutiainen har närmare 20 års erfarenhet från övervakning av
börsbolag och värdepappersmarknaden. Hon har bland annat arbetat som
finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen, varit nordisk
marknadsövervakningschef på Nasdaq och innehaft ett antal
förtroendeposter, bland annat som ledamot i Aktiemarknadsnämnden men
även internationellt i arbetsgrupper inom ESMA, EU:s
tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden. Sedan 2014 har hon
främst arbetat som oberoende ledamot i börsstyrelser. Hon har varit
styrelseledamot i Hoist Finance AB och Saferoad A/S och är i
dagsläget styrelseledamot i Swedbank AB och eQ Oyj.

"Med rekryteringen av Annika Poutiainen kommer vi att ha en ordförande
med djup kunskap av övervakning av börsnoterade bolag kombinerat med
god erfarenhet från näringslivet", säger Patrik Tigerschiöld,
ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. "Hon
har framgångsrikt och med stor integritet utvecklat och tillämpat
tillsynen av börsnoterade bolag och är mycket lämpad att ta sig an
redovisningstillsynen och det ansvar som nu tillkommer svensk
självreglering på aktiemarknaden."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tigerschiöld
Ordförande Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Telefon: 08-50 88 22 75
Annika Poutiainen
Ordförande Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Mobil: 070 552 2364
Om Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Kraven på redovisningstillsynen finns i öppenhetsdirektivet[1] och
IAS-förordningen[2]. ESMA. EU:s tillsynsmyndighet för
värdepappersmarknaden har tagit fram riktlinjer för hur tillsynen ska
bedrivas[3]. Öppenhetsdirektivet har genomförts i svensk rätt genom
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Idag utövar börserna Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM
AB samt Finansinspektionen redovisningstillsynen i Sverige. Börserna
handhar ansvaret för de bolag som är upptagna till handel hos dem och
Finansinspektionen handhar ansvaret för bolagen som har Sverige som
hemmedlemsstat men är upptagna till handel på en reglerad marknad
inom EES utanför Sverige.

Riksdagen antog den 20 juni 2018 regeringens förslag i prop.
2017/18:242 till en ny ordning för redovisningstillsyn som innebär
att börsernas skyldighet att övervaka redovisningsinformationen
slopas. Istället införs en möjlighet för Finansinspektionen att
delegera ansvaret för den löpande granskningen av samtliga bolag som
har Sverige som hemmedlemsstat till ett "organ med representativa
företrädare på redovisningsområdet". Finansinspektionen har det
yttersta ansvaret för övervakningen av regelbunden finansiell
information i noterade företag och befogenheter att ingripa vid
eventuella överträdelser. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari
2019.

En ny nämnd, Nämnden för svensk redovisningstillsyn, har inrättats av
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen för god
sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisationen inom den
svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom
sina tre sakorgan; Aktiemarknadsnämnden
(http://www.aktiemarknadsnamnden.se/), Kollegiet för svensk
bolagsstyrning (http://www.bolagsstyrning.se/) och Rådet för
finansiell rapportering
(http://www.radetforfinansiellrapportering.se/). Nämnden för svensk
redovisningstillsyn är ett nytt självständigt sakorgan inom
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Nämnden för svensk redovisningstillsyn kommer att tillämpa
redovisningstillsyn efter förebild av den tyska
redovisningstillsynsnämnden Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung
(FREP). Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har
tillsammans med Finansinspektionen gjort studiebesök i Tyskland och
Storbritannien, och har hämtat kunskap särskilt från Tyskland som har
en ordning för redovisningstillsyn som fungerat framgångsrikt i över
tio år.

Nämnden ska granska sådan regelbunden finansiell information som
börsbolagen är skyldiga att lämna samt anmäla till Finansinspektionen
när det finns anledning att anta att ett bolag överträtt reglerna.
Överträdelser som bedöms som ringa hanteras genom att bolaget går med
på att i sina framtida finansiella rapporter rätta till felet, eller
publicera en särskild rättelse. Om bolaget inte följer en sådan
uppmaning ska nämnden besluta att överlämna ärendet till
Finansinspektionen, som då gör en självständig prövning.
Finansinspektionen har alltid det yttersta ansvaret för
redovisningstillsynen och befogenheter att ingripa mot eventuella
överträdelser.

Nämndens handläggning av ärenden är i huvudsak skriftlig. Nämnden
kommer i sin handläggning följa bestämmelser i förvaltningslagen om
bland annat jäv och dokumentation av uppgifter och beslut.

Nämnden kommer att delta i Esmas europeiska erfarenhetsutbyte inom
ramen för arbetsgruppen European Enforcers Coordination Sessions
(EECS), forumet för koordinering av åtgärder och tolkning av de
internationella redovisningsstandarderna International Financial
Reporting Standards (IFRS), tillsammans med Finansinspektionen.

Annika Poutiainen har utnämnts till nämndens ordförande och kommer att
leda nämndens arbete. Under hösten 2018 kommer en vice ordförande,
fem ledamöter och en kanslichef att rekryteras. Samtliga ledamöter
kommer vara anställda hos nämnden och ha arbetet där som sin
huvudsyssla. Eventuella bisysslor kommer noga prövas så att inte
ledamöternas oberoende äventyras.

Finansieringen av Nämndens verksamhet sker genom avgiftsuttag från de
bolag som faller inom ramen för redovisningstillsynen.

Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation
inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar
genom sina tre sakorgan;

Aktiemarknadsnämnden som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden,
Kollegiet för svensk bolagsstyrning som utvecklar och förvaltar
bolagsstyrningskoden och regler för aktiemarknaden och Rådet för
finansiell rapportering som anpassar och utvecklar god
redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering.

Föreningens uppgifter består i att utse ledamöterna i de olika
sakorganen samt att bevilja budget för verksamheterna.

Självregleringen innebär att näringsliv och andra intressenter på
marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på
värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att skapa och
upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska
marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv
värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag,
investerare och övriga intressenter.

Riksdagen och Finansinspektionen har, som en följd av modellens
fördelar, valt att delegera viss myndighetsutövning och normgivning
till självregleringen.

Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens
utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening,
Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring,
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt
Näringsliv.

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen.

----------------------------------------------------------------------

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15
december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar
om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad.

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder.

[3] Esmas riktlinjer om tillsyn över finansiell information, 28
oktober 2014 (ESMA/2014/1293).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/foreningen-for-god-sed-pa-vardepappersmarknade...
http://mb.cision.com/Main/14778/2632664/919097.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.