Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-11

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden: Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson nya ledamöter i Kollegiet ...

Pressmeddelande den 11 juni 2018

Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson har utsetts till nya
ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiet utvecklar
och förvaltar svensk kod för bolagsstyrning och regler för
aktiemarknaden. Verksamheten ingår som ett av tre sakorgan i
Föreningen för god sed, där samtliga organ för näringslivets
självreglering inom aktiemarknadsområdet samlats.

Ledamöter har till uppgift att bidra till Kollegiets arbete med sin
personliga kunskap och erfarenhet inom svensk bolagsstyrning och har
utsetts av styrelsen i Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden. Valberedningen har bestått av Patrik
Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden, Petra Hedengran, vice ordförande i
Aktiemarknadsbolagens förening, Anne Wigart, Senior Legal Adviser
Svenskt Näringsliv samt Arne Karlsson, ordförande i Kollegiet för
svensk bolagsstyrning.

"Vi är mycket glada att så respekterade och kompetenta personer
accepterat erbjudandet om att bli ledamöter i Kollegiet för svensk
bolagsstyrning. Samtliga har lång erfarenhet från att leda och rådge
organisationer inom den publika sfären. Samtliga har dessutom verkat
inom områden som är relevanta för kollegiets verksamhet och åtnjuter
stort förtroende inom såväl svenskt näringsliv som offentlig sektor",
säger Patrik Tigerschiöld, ordförande Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden.

Karin Apelman tillträder den 21 juli som generalsekreterare för FAR.
Karin var generaldirektör för EKN mellan 2007-2016 och var fram till
våren 2018 styrelsemedlem i Handelsbanken, Svenska Kraftnät, Bliwa
Livförsäkring och Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning. Hon har tidigare haft flera uppdrag inom
svenskt näringsliv och i offentlig verksamhet, bland annat inom
Luftfartsverket och Swedavia.

Louise Lindh är VD i Fastighets AB L E Lundberg. Hon är därutöver
Styrelseordförande i J2L Holding och styrelseledamot i LE
Lundbergsföretagen, Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden och
Holmen.

Gun Nilsson är VD för Melker Schörling AB och var tidigare CFO för
IP-only, Sanitec Group, Nobia Group samt VD för Gambro Holding och
CFO och vVD för Duni. Hon är därutöver ledamot av styrelsen i
Hexagon, AAK, Hexpol, Loomis och Bonnier Holding.

I samband med utnämningarna kommer följande ledamöter lämna rollen som
ledamöter för Kollegiet; Peter Clemedtson, Annika Lundius, Olle
Nordström, Lars Thalén.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Tigerschiöld, ordförande Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden

Telefon: 08-50 88 22 75
Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation
inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar
genom sina tre sakorgan;Aktiemarknadsnämnden som gör uttalanden om
god sed på aktiemarknaden,Kollegiet för svensk bolagsstyrning som
utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden och regler för
aktiemarknaden och Rådet för finansiell rapportering som anpassar och
utvecklar god redovisningssed samt regelbunden finansiell
rapportering.

Föreningens uppgifter består i att utse ledamöterna i de olika
sakorganen samt att bevilja budget för verksamheterna.

Självregleringen innebär att näringsliv och andra intressenter på
marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på
värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att skapa och
upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska
marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv
värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag,
investerare och övriga intressenter. Riksdagen och Finansinspektionen
har, som en följd av modellens fördelar, valt att delegera viss
myndighetsutövning och normgivning till självregleringen.

Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens
utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening,
Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring,
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt
Näringsliv.

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen.

Om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ska främja en god utveckling av
svensk bolagsstyrning. En huvuduppgift inom ramen för detta är att se
till att Sverige fortlöpande har en relevant, effektiv och väl
fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag.

Kollegiets uppgift är således att vara normgivande för god
bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag. Däremot har Kollegiet
ingen övervakande eller dömande roll när det gäller hur enskilda
bolag tillämpar koden.

Övervakning av att koden tillämpas på ett sätt som står i
överensstämmelse med respektive börsavtal är en uppgift för de
marknadsplatser där bolagens aktier är noterade. Sedan är det
kapitalmarknadens aktörer som avgör i vilken grad ett enskilt bolags
sätt att följa eller avvika från kodens regler inger förtroende från
ett investerarperspektiv.

Utöver att förvalta koden ska Kollegiet även på andra sätt främja en
god utveckling av svensk bolagsstyrning samt verka för ökad kunskap
om och förståelse för svensk bolagsstyrning på den internationella
kapitalmarknaden. Kollegiet är också remissorgan i
lagstiftningsärenden m.m. inom sitt ansvarsområde.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/foreningen-for-god-sed-pa-vardepappersmarknade...
http://mb.cision.com/Main/14778/2543422/856511.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.