Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Forestlight: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (publ), ORG.NR. 556668-3933

Koncernen

· Nettoomsättningen blev 12 975 TSEK (22 478) under kvartalet och 51
200 TSEK (86 064) under januari-december.

· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev 1 431 TSEK (-17
422) under kvartalet och -8 292 TSEK (-19 681) under
januari-december.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 249 TSEK (-45 227) under
kvartalet och -30 598 TSEK (-63 470) under januari-december.

· Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 6 613 TSEK
(4 526) vilket inkluderar en förskottsbetalning om 2 139 TSEK från
kund till dotterbolaget Fido.

· Kontrollstämma 2 avhölls i moderbolaget den 4 december 2013. Det
egna kapitalet var återställt och stämman fattade ett enhälligt
beslut om fortsatt drift.

· Koncernen saknar idag kapital och likviditet för den kortsiktiga
och långsiktiga finansieringen. Styrelsen fortsätter arbetet med att
söka lösa bolagets finansiering för att säkerställa fortsatt drift
och utveckling.

väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Moderbolaget har i slutet av rapportperioden lagt fram ett
underhands-ackordsförslag som inte godtogs av alla fordringsägarna,
till följd av detta kunde underhandsackordet inte genomföras. Efter
rapportperioden har moderbolaget därför ansökt om formell
rekonstruktion, vilket bifölls av Stockholms Tingsrätt den 3 mars
2014. En lyckad rekonstruktion i moder-bolaget är en förutsättning
för att kunna finansiera den fortsatta verksam- heten.

· Efter rapportperiodens slut har ett krav om tilläggsköpeskilling
om ca 3 MSEK avseende verksamhetsåret 2011 i Noble Entertainment
riktats mot moderbolaget. Styrelsens uppfattning är att kravet är
oskäligt.

· Dotterbolaget Fido avslutade den rekonstruktion som inleddes i
juni 2013. Beslutet har vunnit laga kraft den 17 mars 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se
(https://connect.ne.cision.com/peter.levin@forestlight.se)

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag. I
koncernen ingår bl.a. studioverksamheten där produktion av
datoranimerad film utgör den primära verksamhetsgrenen. Fido är en av
Skandinaviens största och mest välrenommerade animations- och
visualeffects-studios och har hela världen som sitt arbetsfält.
Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North.
Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/forestlight/r/bokslutskommunike--1-januari---3...
http://mb.cision.com/Main/4981/9559328/225971.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.