Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Forestlight: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr 556668-3933,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 juni 2014
kl. 10.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i
Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 19 juni 2014. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 19 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 19 juni 2014. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@forestlight.se, per telefon 08-660 43 30 alternativt via brev till Forestlight Entertainment AB (publ), Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD-presentation.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning;

b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
samt revisor och revisorssuppleant.

2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, samt revisor
och eventuella revisorssuppleanter.

4. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören
och andra ledande befattningshavare.

5. Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning.
6. Beslut om försäljning av dotterbolag
7. Årsstämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som tillsammans kontrollerar knappt 75 % av aktierna
föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå
KB, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (b): Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10 - 12: Fastställande av antal styrelseledamöter, revisor,
arvoden och val av styrelse samt styrelseordförande

Antal styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3)
styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att
Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan
revisorssuppleant.

Arvoden

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens
ledamöter. Arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att Peter Levin, Peter Ekelund och Annika
Torell Österman omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Peter
Ekelund omväljs som styrelsens ordförande.

Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Örlings
PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

Punkt 13: Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning
till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som
godkändes av årsstämman 2013 skall godkännas av årsstämman 2014.

Punkt 14: Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning

Aktieägare som tillsammans kontrollerar knappt 75 % av aktierna
föreslår att årsstämman 2014 godkänner väsentligen samma procedur för
utseende av valberedningens ledamöter som godkändes av årsstämman
2013.

Punkt 15: Beslut om försäljning av dotterbolag

För att ytterligare minska Bolagets exponering föreslår aktieägare som
tillsammans kontrollerar knappt 75 % av aktierna i Bolaget en
försäljning av det kvarvarande dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr
556662-6313, ("DP") som också äger 100 % av aktierna i Aktiebolaget
Fido Film Stockholm, org.nr 556572-4282, ("Fido").

Fido har sedan årsskiftet övertagit hyresavtalet med AMF som ett led i
att minska åtagandena för Bolaget och skapa förutsättningar för att
kunna genomföra en lyckad rekonstruktion i Bolaget.

Fido har under 2012 samt 2013 visat negativa resultat om -4,4 mkr samt
-3,7 mkr. Under åren 2010 och 2011 förlorade Fido ca 0,6 mkr per år.
Under 2013 genomgick Fido en företagsrekonstruktion som avslutades
och vann laga kraft den 17 mars 2014. Under sista kvartalet 2013
visade Fido en god försäljning och ett gott resultat men under första
kvartalet i år har Fido visat ett negativt resultat om -468 tkr.
Fidos resultatutveckling och nyligen genomförda rekonstruktion med
kvarvarande åtagande om utbetalning av ackordslikvid till Fidos
fordringsägare den 30 juni 2014 kan kräva tillskott för
ackordslikvidens fullgörande. Bolaget saknar idag möjlighet att
tillskjuta medel till Fido om sådant behov skulle uppkomma. Bolaget
är i behov av att Fido kan fullgöra sitt åtagande att erlägga
ackordslikvid för att kunna genomföra rekonstruktionen av Bolaget. I
anledning därav förordas en försäljning av Fido i syfte att dels
trygga förutsättningarna för Bolaget att erhålla ackordslikvid från
Fido dels erhålla en ersättning som behövs för genomförande av
Bolagets rekonstruktion.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen, får inte
ett publikt aktiebolag överlåta aktier eller andra värdepapper i ett
dotterbolag till det publika bolaget till bland annat
styrelseledamöter eller VD i koncernbolag, utan att överlåtelsen har
godkänts av bolagsstämman i det publika bolaget.

Bolagsstämman föreslås således godkänna överlåtelsen av samtliga
aktier i DP till Bolagets VD tillika styrelseledamot Peter Levin och
styrelseledamoten Annika Torell för 500 000kr. Priset är baserat på
en marknadsvärdering utförd av Grant Thornton. Stämman föreslås även
godkänna att det uppdras åt styrelsens ordförande att för Bolagets
räkning avsluta affären.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 52 469 142 stycken och motsvarande antal röster.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och beslutsförslag i sin
helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på
adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.forestlight.se,
senast tre (3) veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare
som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2014

Forestlight Entertainment AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se
(https://connect.ne.cision.com/peter.levin@forestlight.se)

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med
fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin.
Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North.
Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/forestlight/r/kallelse-till-arsstamma-i-forest...
http://mb.cision.com/Main/4981/9591793/249459.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.