Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-12

Forestlight: Kallelse till extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr
556668-3933, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 14 juli 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås
lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall:

(i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 8 juli 2015.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid
före onsdagen den 8 juli 2015 tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med
förvaltaren bör därför tas i god tid före detta datum;

(ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 8
juli 2015 på adress Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm, per e-post
till info@forestlight.se, per telefon 08-660 43 30 eller per fax
08-660 43 38. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn,
person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde
(högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas enligt
fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till
ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt
kopia av registreringsbeviset eller motsvarande, måste skickas till
Bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt
är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem
år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga på Bolagets hemsida, www.forestlight.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, beslut om
styrelsearvoden, val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

8. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
9. Beslut om att godkänna apportemission beslutad av styrelsen.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.

11. Beslut om försäljning av dotterbolag.
12. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Information om styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8 och 9
Ärendena i punkterna 7, 8 och 9 skall anses som ett förslag och
föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett
beslut.

Punkt 7 - Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer,
beslut om styrelsearvoden, val av styrelse, styrelseordförande och
revisor

Mot bakgrund av förslaget om godkännande av apportemission i punkt 9
nedan föreslår huvudägare i Bolaget en förändring av sammansättningen
av styrelsen samt nyval av revisor i Bolaget. Förslag på styrelsens
sammansättning, revisor och arvoden kommer att presenteras senast på
stämman.

Punkt 8 - Beslut om ändringar av bolagsordningen
För att möjliggöra apportemissionen som styrelsen beslutat om den 12
juni 2015 och som är föremål för stämmans godkännande enligt punkt 9
nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att
bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000
kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 7 000 000 kronor och
högst 28 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande
lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000
000 kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras
från nuvarande lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier
till lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier.
Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000."

Vidare föreslås Bolagets nya firma ska vara "Wifog Holding AB (publ)"
eller annan liknande firma som kan registreras hos Bolagsverket.
Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Bolagets firma är Wifog Holding AB (publ)."

För att möjliggöra apportemissionen enligt punkt 8 nedan och den
verksamhetsförändring för Bolaget som förvärvet kommer att medföra
föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens § 3 får följande
lydelse:

"Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra
och sälja mobil- och internetapplikationer samt idka därmed förenlig
verksamhet."

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman (i)
godkänner apportemissionen i enlighet med punkt 9 nedan och (ii)
beslutar om bemyndigande enligt punkt 10 nedan.

Punkt 9 Beslut om att godkänna apportemission beslutad av styrelsen
Styrelsen har den 12 juni 2015, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande, beslutat att öka Bolagets aktiekapital med lägst cirka 6
670 587,447380 kronor och högst cirka 12 209 557,381365 kronor genom
nyemission av lägst 700 000 000 och högst 1 281 250 000 aktier i
huvudsak på följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier har aktieägarna i Wifog AB, org.nr
556572-4621.

2. Teckning av aktier sker genom teckning på teckningslista under
perioden från och med den 15 juni 2015 till och med den 30 juni 2015.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 30 juni 2015
genom tillskjutande av två (2) aktier i Wifog AB för fem (5) nya
aktier i Bolaget. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

4. Vid full teckning beräknas värdet på apportegendomen uppgå till
160 000 000 kronor, vilket gett en teckningskurs om cirka 12,4878 öre
per aktie.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma godkänner denna
apportemission.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman (i)
beslutar att ändra bolagsordningen enligt punkt 8 ovan och (ii)
beslutar om bemyndigande enligt punkt 10 nedan.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal
motsvarande maximalt 250 000 000 aktier i Bolaget. Betalning skall, i
enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom
kvittning och/eller genom tillskjutande av apportegendom. Vid
emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen
fastställas till marknadsmässiga villkor.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att (i) extra bolagsstämma
beslutar att ändra bolagsordningen enligt punkt 8 ovan; (ii) extra
bolagsstämma i efterhand godkänner apportemissionen i enlighet med
punkt 9 ovan.

Punkt 11 - Försäljning av dotterbolag
På årsstämman den 26 juni 2014 beslutades att godkänna överlåtelsen av
samtliga aktier i dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr 556662-6312,
till Bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamot Peter
Levin och styrelseledamoten Annika Torell för 500 000 kronor. Priset
baserades på en marknadsvärdering utförd av Grant Thornton. Det
uppdrogs åt styrelsens ordförande att för Bolagets räkning avsluta
affären, men detta skedde aldrig.

På extra bolagsstämman den 3 mars 2015 beslutades, mot denna bakgrund,
att bolaget skulle sälja (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som
bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film
Stockholm, org.nr 556572-4282, och (iii) inventarier bokförda i
bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till
samma personer som vid årsstämman 26 juni 2014. Köpeskillingen
uppgick till ett sammanlagt belopp om 500 000 kronor. Priset var
baserat på en uppdaterad marknadsvärdering daterad den 26 januari
2015, utförd av Grant Thornton. Beslutet föll dock då det var
villkorat av Wifog AB, org.nr 556572-4621, registrerade en riktad
emission med Bolagsverket om sammanlagt 30 000 000 kronor senast den
30 april 2015, vilket inte skedde.

Mot denna bakgrund och med anledning av den föreslagna ändringen av
verksamhetsinriktningen och förvärvet att Wifog AB under punkterna 7
och 8 ovan, föreslår huvudägare i Bolaget att Bolaget säljer (i) Dog
Pound AB, (ii) en fordran som Bolaget har på Dog Pound AB:s
dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr 556572-4282,
och (iii) inventarier bokförda i Bolaget men som används av
Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell.
Köpeskillingen föreslås uppgå till ett sammanlagt belopp om 500 000
kronor. Priset är baserat på en marknadsvärdering daterad den 26
januari 2015, utförd av Grant Thornton. Inga väsentliga händelser har
inträffat som är ägnade att påverka detta värde.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om överlåtelser av
aktier i ett dotterbolag till ett publikt bolag alltid godkännas av
bolagsstämman i det publika bolaget om överlåtelsen sker till
styrelseledamöter, VD eller andra anställda i det publika bolaget
eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående.
Mot bakgrund av att Peter Levin och Annika Torell, genom sina
positioner som styrelseledamöter och VD i Bolaget direkt omfattas av
dessa bestämmelser, är stämmans beslut enligt denna punkt giltigt
endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkterna 8 och 10 erfordras att beslutet
biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl
de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För
giltigt beslut enligt punkten 11 erfordras att beslutet biträds av
aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de angivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan
och på Bolagets hemsida, www.forestlight.se, senast tre (3) veckor
före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som så begär.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga
handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida
senast två (2) veckor före stämman och sänds även de till de
aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen
och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2015
Forestlight Entertainment AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kont...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.