Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-06

Företrädesemission i Stockwik Förvaltning övertecknad mer än 5 gånger – även övertilldelningsemissionen fulltecknad

Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) - noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap - har slutfört en företrädesemission och en övertilldelningsemission. Tilldelning har även kunnat göras i övertilldelningsemissionen till följd av överteckning i företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs 12,48 MSEK före emissionskostnader och genom övertilldelningsemissionen tillförs 1,87 MSEK före emissionskostnader, således sammantaget 14,35 MSEK före emissionskostnader.

Sammanräkningen av resultatet i Stockwiks företrädesemission om 12,48 MSEK före emissionskostnader, i vilken teckningsperioden löpte ut den 2 juli 2020, visar att 402.752 aktier av de 430.237 erbjudna aktierna i företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 93,6 procent av företrädesemissionen. Återstående aktier i företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har anmälningar om att teckna 1.803.195 aktier utan stöd av teckningsrätter emottagits. Detta ger en total teckning i företrädesemissionen om 512,7 procent. Tilldelning av 64.535 aktier inom ramen för övertilldelningsemissionen om 1,87 MSEK före emissionskostnader har därmed till följd av överteckning i företrädesemissionen kunnat genomföras, motsvarande 100 procent av övertilldelningsemissionen. Stockwik har enligt avtal ingångna i maj 2020 erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen. Garantiåtaganden har inte ianspråktagits. Företrädes- och övertilldelningsemissionen är således fulltecknade och Stockwik tillförs 12,48 + 1,87 MSEK = 14,35 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett enligt tilldelningsprinciper, beskrivna i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 14 juni 2020. De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och erhållit tilldelning kommer att erhålla en avräkningsnota, vilken sänds ut den 6 juli 2020. Inget meddelande kommer att tillsändas dem, som inte erhållit någon tilldelning. Tilldelade aktier betalas kontant enligt besked på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive banks eller annan förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kommer Stockwiks aktiekapital att öka med 247.386,0 SEK från 2.151.189,5 SEK till 2.398.575,5 SEK och antalet aktier kommer att öka med 494.772 aktier från 4.302.379 aktier till 4.797.151 aktier.

De nya aktierna förväntas registreras vid Bolagsverket vecka 32 2020. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) förväntas infalla under vecka 32 2020. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm Small Cap under vecka 32 2020.

"Den genomförda kapitalanskaffningen på 14,35 MSEK före emissionskostnader utgör en väsentlig byggsten i finansieringen av det framåtriktade förvärvet av Admit liksom av fortsatt övrig expansion och framtida satsningar inklusive förvärv. Genom förvärvet av Admit - ett kvalitetsföretag med över 20 års historik - adderar Stockwik en verksamhet med höga rörelsemarginaler och ytterligare tillväxtpotential organiskt och via förvärv och tar härigenom ytterligare ett viktigt steg i sin expansion och värdebyggande. Ett förvärv av Admit bedöms ge en positiv påverkan på resultatet före skatt redan under 2020 om 1,3 MSEK. Stockwik förväntas efter förvärvet av Admit från en stabil bas fortsätta att uppvisa god tillväxt organiskt och via prisvärda förvärv inom befintliga och nya verksamheter under lönsamhet samt stigande kassaflöden och resultat och följaktligen fortsätta att addera ytterligare värden", säger David Andreasson, Stockwiks VD och koncernchef.

RÅDGIVARE

Consensus Asset Management är finansiell rådgivare i företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 16:10 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”). Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Stockwik har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Stockwiks aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bilaga

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.