Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Formpipe: Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 26 april 2019

Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna
skall ske med 0,60 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018, samt att
avstämningsdag skall vara den 30 april 2019. Utbetalning av utdelning
beräknas ske den 6 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Styrelsens
ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor, arvoden samt principer för
utseende av valberedning
Stämman beslutade följande:

Att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att fastställa arvodet till 380 000 kronor för styrelsens ordförande och
till 190 000 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman valda
ledamöterna som inte är anställda i bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning
till styrelsen om 1 330 000 kronor).

Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Att omvälja styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson,
Martin Henricson, Peter Lindström och Bo Nordlander samt nyvälja Erik
Syrén. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Bo
Nordlander.

Erik Syrén är född 1978 och har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds
Universitet. Erik är CEO för noterade CRM-företaget Lime Technologies AB
(publ), där han har varit med och drivit bolaget de senaste 19 åren. Erik
är även styrelseledamot i det snabbväxande mjukvaruföretaget Wiraya
Solutions AB och Syringa Capital AB samt verkställande direktör och
styrelsesuppleant i Remotex Technologies AB, Hysminai AB och Netoptions
Sweden AB.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som
bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2020. Som
huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för
avsikt att utse den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att
valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall
kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med
detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den
sista handelsdagen i juni under innevarande år (dvs. det år då den
årsstämma vilken har fastställt förevarande principer har avhållits) och
övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna
tidpunkt. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring
kan tas i beaktande. Dessa aktieägare utser vardera en representant som
jämte styrelseordföranden skall utgöra valberedning för tiden intill dess
att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Namnen på
de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020.

För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
ej önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren
eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen
består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall
vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i
bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan
person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.
Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande
för valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot,
skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med
utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt
efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens
sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att
valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller tre
månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna
väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största
aktieägarna eller ägargrupperna, framställer önskemål om att ingå i
valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen
genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter
förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta
att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sju
ledamöter.

Vid behov skall bolaget kunna svara för skäliga kostnader för
valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier och konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut
i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett
belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2019. Emissioner skall kunna
ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av
andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller
kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på
marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att
uppnå intresse för teckning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva
och överlåta egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier på
i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed
avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning
skall erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq
Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i
övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag
eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av bolagets
innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och
förbättra kapitalstrukturen i bolaget för att därigenom skapa ökat värde
för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning
helt eller delvis med bolagets egna aktier. I det senare fallet skall
bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna
förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en
ökad intressegemenskap mellan säljare och bolaget i den fortsatta
verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i
huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna
gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2019, eller där ändring sker i
ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett något separat
ersättningsutskott utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om
ersättning och andra anställningsvillkor.

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan
rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen
skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt
incitamentsprogram, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner.
Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande
till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för
hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker
kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och
skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässig. Den rörliga ersättningen skall beakta individens
ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen
är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av
styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 40 procent
utöver fast lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade
maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till
2018 har reserverats för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära
anslutning till årsstämman 2019. Bolaget har infört aktierelaterade
incitamentsprogram riktat till hela personalen (inklusive verkställande
direktör och övriga ledande befattningshavare) avsett att främja bolagets
långsiktiga intressen. Styrelsen skall löpande utvärdera huruvida
ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha
premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande
direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder.
Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen. Vid den
verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets
sida 6 månaders uppsägningstid och 6 månaders avgångsvederlag. Andra
inkomster som den verkställande direktören uppbär under den period

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.