Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

Freedesk AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Freedesk AB (publ)

Aktieägarna i Freedesk AB (publ), org.nr 559019-4261 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2018
kl. 11.00 på Järngatan 23, Lomma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att
delta i stämman, vara införd i den av Euroclear förda aktieboken
senast den 9 oktober 2018.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla
sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den
9 oktober 2018, på adress Järngatan 23, 234 35 Lomma med angivande av
"extra bolagsstämma", per telefon 040-403840 eller via e-post till
kontakt@thefreedesk.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn,
person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna
adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Avser aktieägare att
medföra biträden ska även antalet biträden anges i anmälan (högst
två).

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av styrelseledamot.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 6 Val av styrelseledamot

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna
i Bolaget föreslår att till ny styrelseledamot väljs Hans Peder Loid.
Hans Peder Loid (civ.ing, född 1941) har uppdrag som ledamot i andra
styrelser, exempelvis AppSpotr AB och EkapAIF AB.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall och maximalt
för en emissionsvolym om enmiljonetthundratusen (1 100 000) kronor.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt
kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital
till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lomma den 24 september 2018

Freedesk AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:
Stefan Westergård, VD
Telefon: 040-44 30 15
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla
lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet.
Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt
att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom
bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga
uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk
har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk
LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter
från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active
sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/freedesk-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/15043/2626287/914816.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.