Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

FRILL: RÖRELSERESULTATET -0,7 MLN KR I 4 KV (-0,1)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Glasstillverkaren Frill, vars aktie är noterad på First North och som i december slutförde förvärvet av Bezzt, redovisar en omsättning på 0,1 miljoner kronor (4).

Frills rörelseresultat för perioden uppgick till -0,7 miljoner kronor (-0,1) och resultatet per aktie var 0 kronor (0).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 25,8 miljoner kronor (28) och de likvida medlen vid periodens utgång uppgick till 8,2 miljoner kronor (18).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -0,4 miljoner kronor (-0,2).

I samband med förvärvet av Bezzt initierades en strategi för att stärka verksamheten och de varumärken som är kopplade till bolaget.

Förvärvet redovisas enligt principerna för omvänt förvärv, där Bezzt ses som den redovisningsmässiga förvärvaren och Frill som den förvärvande parten.

Efter förvärvet äger aktieägarna i Bezzt 53 procent av aktierna i Frill och tidigare aktieägare i Frill äger 47 procent.

Presenterad information i koncernredovisningen utgörs därför, fram till förvärvsdagen den 15 december 2020, av siffror kopplade till Bezzt-koncernen.

Resultat från Frill Holding-koncernen medräknas i resultaträkningen endast från den 15 december 2020. Koncernens jämförelseår utgörs alltså av Bezzt. Samtliga upplysningar kopplade till moderbolaget avser det legala moderbolaget Frill Holding.
Författare Direkt-SE