Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Friman: Kallelse till årsstämma i Robert Friman International AB (publ)

Aktieägarna i Robert Friman International AB (publ), 556737-4037
kallas härmed till årsstämma 2016-04-18 klockan 09.00 i bolagets
lokaler på Långgatan 35 i Gnosjö.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
2016-04-12, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast
kl. 16.00,2016-04-12 per post under adress Robert Friman Int. AB, Box
90, 335 22 Gnosjö eller via e-mail ir@robertfriman.se. Vid anmälan
ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att
medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant
deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast 2016-04-12. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran
härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.robertfriman.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande
fall revisor och revisorssuppleanter

11. Beslut om sammanläggning av aktier

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

13. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Tillhandahållande av handlingar
Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor,
Långgatan 35, 335 31 Gnosjö, samt på Bolagets webbplats
www.robertfriman.se. Styrelsens fullständiga förslag och räkenskaper
enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med 4 april 2016 att
hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Långgatan 35,
335 31 Gnosjö, samt på Bolagets webbplats www.robertfriman.se. Kopior
av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär
och därvid uppger sin postadress.

Gnosjö 14 mars 2016

Styrelsen
Robert Friman International AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/friman/r/kallelse-till-arsstamma-i-robert-frim...
http://mb.cision.com/Main/11573/9933310/487864.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.