Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Frisq: Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större
upphandlingar

VD Martin Irding kommenterar det första kvartalet

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större
upphandlingar

FRISQ befinner sig, som tidigare kommunicerats, i en fas där fokus
skiftar från leveranser av pilot- och Proof of Concept-projekt till
införsäljning av den första standardiserade och skalbara versionen av
FRISQ Care. Samtidigt fokuserar delar av FRISQ:s organisation på
förberedelser inför större upphandlingar tillsammans med partners.

Hittills har bolagets intäkter i stor utsträckning utgjorts av
implementationstunga pilot- och Proof of Concept-projekt med syfte
att skapa trovärdighet för FRISQ som leverantör samt att visa att
FRISQ Care kan skapa stora värden inom vitt skilda diagnosområden,
både i den privata och offentliga sjukvården. Dessa projekt har varit
viktiga för vidareutvecklingen av FRISQ Care och för att färdigställa
kritiska integrationer mot de stora journalsystemen.

Under det första kvartalet 2019 har fokus successivt skiftat från
leveranser av pilot- och Proof of Concept-projekten till
införsäljning av FRISQ:s nu etablerade standardprodukt. Denna
omställning har medfört begränsade intäkter i det första kvartalet.
Men genom att medvetet och successivt öka fokus på att leverera den
standardiserade och därmed skalbara produkten FRISQ Care kan vi
framöver förvänta oss kortare införsäljningsprocesser och mindre
omfattande implementeringsarbete. Detta öppnar upp för snabbare
utrullning och goda möjligheter till större återkommande intäkter
framöver.

I kombination har vi under det första kvartalet ökat fokus på att
delta i större upphandlingar/affärer som typiskt sett har ordervärden
överstigande 100 Mkr. Detta arbete accelereras av att flera
nyckelpersoner nu kan fokusera på de stora affärerna istället för på
mindre enskilda pilot- och Proof of Concept-projekt.

Det är min övertygelse att ökat fokus på försäljning av
standardprodukter i kombination med att aktivt driva större
upphandlingar är nyckelfaktorer för att skala upp FRISQ:s förmåga att
generera stora intäkter och vinster framöver.

Etableringen av FRISQ i USA

Under det första kvartalet genomförde FRISQ i linje med befintligt
bemyndigande en viktig riktad nyemission som tillför bolaget 67 Mkr
före emissionskostnader. Emissionen möjliggör den konkreta
etableringen av FRISQ på världens största vård- och omsorgsmarknad,
USA. Arbetet med bolagsbildning och att organisera teamet i USA är i
full igång. Emissionslikviden kommer givetvis också användas till att
vidareförädla produkten samt att förbereda FRISQ, tillsammans med
utvalda partners, inför förestående upphandlingar av digitala
vårdplanslösningar i Sverige.

Nya kundavtal

Under det första kvartalet tecknade FRISQ avtal om återkommande
intäkter med Ryggkirurgiskt Centrum (RKC). RKC är en av Sveriges
ledande kliniker inom ryggkirurgi. Utöver kvalitativ ryggvård
bedriver RKC forskning med koppling till Karolinska Institutet (KI),
samt universiteten i Uppsala och Linköping. Avtalet med RKC är
ytterligare ett exempel på FRISQ Care:s bredd och relevans inom olika
diagnosområden. RKC kommer inledningsvis använda FRISQ Care till att
optimera omhändertagandet av patienter.

Dessutom har ytterligare ett avtal om långsiktigt samarbete med
Karolinska Institutet (KI) tecknats under det första kvartalet.
Samarbetet syftar till att stötta den kliniska studien ProBio inom
prostatacancer vilket innebär att FRISQ Care för första gången
används i en klinisk studie för att utröna effekten av genetisk
profil vid val av läkemedel. Prostatacancer är den vanligaste
cancerformen i Sverige och varje år drabbas fler än 10 000 män. Genom
FRISQ Care blir datahanteringen enklare och smidigare både för
patienter och forskare i studien. Nästan alla kliniker som behandlar
prostatacancer i Sverige kommer att delta i ProBio-studien, med start
vid Capio S:t Görans sjukhus. FRISQ:s långsiktiga ambition är att
genomföra fler kliniska studier i ordinarie vård, så kallade
real-world studies. Vi ser generellt stora möjligheter till
användning av FRISQ Care i kliniska studier, inte minst vid
utvärdering av nya innovativa biomarkörer och läkemedel. Därför är
det särskilt spännande att nu få arbeta med en banbrytande studie som
ProBio som kan göra skillnad för de många patienterna med
prostatacancer. Som kommunicerats tidigare samarbetar FRISQ redan med
KI kring en klinisk studie där FRISQ Care understödjer
kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2.

Fortsatt tydligt strategiskt fokus

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete och ambition att
fokuserat beskriva FRISQ:s verksamhet och mervärden fortsätter jag
som utlovat längre fram i denna delårsrapport att beskriva vår
progress inom våra tre strategiska fokusområden:

1) Byggandet av Showcase Sverige
2) Utvecklingen av vår globala närvaro
3) Arbetet med att vidareutveckla FRISQ:s unika produkt

Framåtblick

En av de fortsatt viktigaste prioriteringarna för FRISQ är att
utveckla och förfina FRISQ:s standardiserade kunderbjudanden
ytterligare. Detta är en förutsättning för att FRISQ Care ska kunna
skalas upp och för att nya säljare effektivt ska kunna ta produkterna
till kunderna på bred front. Vår målsättning är att standardiserade
stabila produkter ska generera återkommande intäkter till god
bruttovinst, både i Sverige och USA. Med förhoppning om ett
framgångsrikt 2019 ser jag fram emot att fortsätta FRISQ:s resa
tillsammans med er.

Martin Irding
VD FRISQ

Finansiell utveckling

· De totala intäkterna uppgick till 1,0 Mkr (0,8) varav
nettoomsättning utgjorde 0,6 Mkr (0,6)

· Likvida medel per 31 mars uppgick till 21,7 Mkr (30,8)
· I linje med befintligt bemyndigande gjordes i mars en riktad
nyemission som tillför FRISQ 61,6 Mkr netto - Likviden inbetalades i
april

· Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,5)
Utveckling inom våra fokusområden

Showcase Sverige

· Nya kundavtal med Ryggkirurgiskt Centrum och Karolinska Institutet
· Successiv övergång från Proof of Concept-projekt till avtal om
återkommande intäkter

· Fortsatt arbete i Västra Götalandsregionen och Region Stockholm
Global närvaro

· Etablering på världens största vård och omsorgsmarknad - USA
· FRISQ och Qlik samverkar på HIMSS - världens största IT/Tech-mässa
för hälso- och sjukvården

Vår unika produkt

· FRISQ redo för licensförsäljning av standardprodukt
· Vidareutvecklat användargränssnitt och innehåll
· Globalt skalbar SaaS-lösning etablerad

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

· FRISQ tecknade avtal med kunden Ryggkirurgiskt centrum (RKC) om
försäljning av en standardiserad produkt med återkommande intäkter.
RKC kommer bl a använda FRISQ Care för att optimera omhändertagandet
av patienter. Inför operationen kan patienten genom FRISQ Care få
relevant information och kan samtidigt ge viktig information till
vårdteamet. Efter operationen ges patienten rehabiliteringsstöd och
kan utvärdera sin vårdupplevelse. För FRISQ innebär avtalet med RKC
det första samarbetet med en vårdgivare inom kirurgi och ortopedi.
Detta visar på FRISQ Care:s bredd och relevans.

· FRISQ har inlett ytterligare ett långsiktigt samarbete med
Karolinska Institutet (KI) för att stötta den kliniska studien ProBio
inom prostatacancer. Samarbetet innebär att FRISQ Care nu för första
gången används i en klinisk studie för att testa effekten av genetisk
profil vid val av läkemedel. Det finns idag olika läkemedel för
prostatacancer, men de har ofta begränsad effekt i kombination med
höga kostnader och många biverkningar. Studien ProBio syftar till att
undersöka effekten av ny biomarkörsbaserad diagnostik för val av
läkemedel och FRISQ Care kommer då att utgöra digitalt stöd. Genom
FRISQ Care blir det enklare för studiedeltagarna att själva
rapportera och utvärdera data. För forskarna i studien innebär FRISQ
Care reducerad administrativ börda och smidigare datahantering.
Nästan alla svenska kliniker som behandlar prostatacancer kommer att
delta i studien, med start vid Capio S:t Görans sjukhus. FRISQ:s
långsiktiga ambition är att genomföra liknande studier i ordinarie
vård (s k Real-World Studies).

· I februari lyfte Socialstyrelsen i sin rapport "Att kunna följa
patientens väg genom vården - Sätt att koppla samman vårdhändelser i
patientens vårdprocess" fram FRISQ Care och FRISQ:s samarbete med
Västra Götalandsregionen (VGR) som ett lärdomsprojekt med stor
potential för kvalitetsförbättringar både ur patient- och
vårdgivarperspektiv. Rapporten beskriver hur Sverige sedan länge haft
behov av sammanhängande vårdplaner mellan olika vårdgivare men att
det hittills saknats tekniska lösningar. Detta behov berörde även
statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring där han
förklarade att sammanhängande och transparenta vårdplaner är ett av
regeringens mål under mandatperioden.

· I linje med styrelsens beslut att lansera FRISQ på den
nordamerikanska marknaden presenterade FRISQ tillsammans med Qlik
produkter på HIMSS-mässan i Orlando, Florida. Qlik har ledande
verktyg för datavisualisering, analys och artificiell intelligens
inom vården i USA. HIMSS är den största mässan i världen för
informations- och teknologilösningar för den globala hälso- och
sjukvårdsindustrin. Mässan har varje år fler än 45 000 besökare från
över 90 länder. FRISQ och Qlik demonstrerade hur produkterna från
respektive bolag fungerar tillsammans för att skapa nya och bättre
förutsättningar för hälso- och sjukvårdens personal att fatta
effektiva beslut och för att bedriva verksamheten.

· I mars genomfördes en riktad nyemission med stöd av bemyndigandet
från årsstämman den 17 maj 2018. Emissionen tillför FRISQ 67 miljoner
kronor före emissionskostnader. Nettolikviden avses främst att
användas till att etablera FRISQ i USA samt för att fortsatt stödja
bolagets utveckling och verksamhet, såsom deltagande i större
upphandlingar tillsammans med utvalda partners. Genomförandet av
emissionen innebär en utspädningseffekt om 18,3 procent genom att
antalet aktier ökar med 3 700 000 till 23 918 202. Teckningskursen
uppgick till 18 kr per aktie. Aktietecknarna utgörs bl a av
investerare av institutionell karaktär samt vissa större befintliga
aktieägare.

Väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång

· I linje med styrelsens tidigare beslut om lansering på den
nordamerikanska marknaden, fortsatte FRISQ under det andra kvartalet
arbetet med att förstärka den fysiska närvaron i USA. Ett dotterbolag
i USA är nu under etablering.

· Nettolikviden 61,6 Mkr från den i mars genomförda riktade
nyemissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj
2018 i...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.