Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Frisq: FRISQ genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Frisq Holding AB ("FRISQ" eller
"Bolaget") har idag beslutat att, under försättning av extra
bolagsstämmans efterföljande godkännande, genomföra en nyemission om
högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie
med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kan högst tillföra
Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till
Företrädesemissionen. Därtill har styrelsen lämnat en
överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst
1 111 111 aktier motsvarande högst cirka 10 MSEK vilket innebär en
total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK. Företrädesemissionen
förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas
den 30 januari 2020 och för vilken kallelse kommer att offentliggöras
genom ett separat pressmeddelande idag. Bolaget har erhållit
teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar samt emissionsgarantier som
omfattar hela Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs i
syfte att vidareutveckla FRISQ Cares skalbarhet och för att skapa
förutsättningar för att kunna medverka i större och långsiktigt
lönsamma affärer.

Företrädesemissionen i sammandrag

·
Emissionsvolym och transaktionskostnader: Företrädesemissionen
omfattar högst 7 175 460 aktier. Vid full teckning i
Företrädesemissionen tillförs FRISQ cirka 64,6 MSEK före avdrag för
kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Kostnaderna,
inklusive kostnader för ersättning till garanter om cirka 3,6 MSEK,
beräknas uppgå till cirka 8 MSEK, vilket tillför Bolaget en
nettolikvid om cirka 56,6 MSEK (i det fall garantiersättning betalas
ut kontant, se "Tecknings- och garantiåtaganden" nedan).

·
Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts
till 9,00 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka
37 procent jämfört med stängningskursen för aktien i FRISQ på Nasdaq
First North Growth Market den 10 januari 2020.

· Tecknings- och garantiåtaganden: FRISQ har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK från befintliga aktieägare,
avsiktsförklaringar från Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken
Fonder om cirka 9,6 MSEK samt emissionsgarantier om cirka 36,1 MSEK
av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka en
femtedel teckningsförbindelser lämnade av styrelse- och
ledningspersoner som äger aktier i FRISQ där samtliga nuvarande
aktieägare deltar i nyemissionen. Detta innebär att cirka 44 procent
av Företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och
avsiktsförklaringar och resterande delen av Företrädesemissionen
garanteras genom lämnade emissionsgarantier vilket innebär att
Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Emissionsgarantiersättningen utgår genom kontant ersättning uppgående
till tio procent av det garanterade beloppet alternativt lämnas
ersättning genom nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande tolv
procent av det garanterade beloppet. I det fall garantiersättningen
erläggs kontant uppgår ersättningen till cirka 3,6 MSEK. För att
möjliggöra betalning av garantiersättning i form av nyemitterade
FRISQ-aktier kommer den extra bolagsstämma som ska besluta om
Företrädesemissionen föreslås att även bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av aktier för betalning till de
emissionsgaranter som väljer att erhålla sin ersättning genom aktier

· Överteckningsoption: Styrelsen har, i händelse av överteckning i
Företrädesemissionen, lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet
att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier motsvarande högst
cirka 10 MSEK. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och
överteckningsoptionen utnyttjas till fullo kommer totalt högst 8 286
571 aktier emitteras och tillföra Bolaget högst cirka 74,6 MSEK före
avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Beslut om
att utnyttja överteckningsoptionen kommer att genomföras med stöd av
bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 4 juni 2019.

· Avstämningsdag och rätt till deltagande i Företrädesemissionen:
Den som på avstämningsdagen den 31 januari 2020 är införd i den av
Euroclear Sweden AB för FRISQs räkning förda aktieboken äger
företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i
relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10)
teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth
Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29
januari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First
North Growth Market utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen
är den 30 januari 2020

· Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd och utan stöd av
teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 februari till
och med den 18 februari 2020.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med
den 4 februari till och med den 14 februari 2020

· Handel med BTA: Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") kommer
att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4
februari 2020 fram till dess att. Företrädesemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket
beräknas ske vecka 10 (2-6 mars), 2020.

· Tilldelningsprinciper: Aktier som tecknas utan stöd av
teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat
aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra personer som
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand
emissionsgaranter.

"Vi har nu en kommersialiserbar och unik produkt som möjliggör stora
vinster för hälso- och sjukvården globalt, samtidigt som produkten
används i skarpt läge av den svenska sjukvården. Detta tillfälle
måste vi ta tillvara på, och vill därför skapa förutsättningar för en
snabbare, och samtidigt mer hållbar tillväxt och lönsamhet", säger
Martin Irding, VD för FRISQ Holding AB.

"Vi har under de senaste åren sett ett uttalat och växande behov av
FRISQ:s funktioner från både myndigheter, organisationer och företag.
Dessutom har vi etablerat strategiska samarbeten med andra ledande
bolag inom vårdens ekosystem, som bland annat de större globala
journalsystemen, vilket ger oss en stor konkurrensfördel för att
lyckas", säger Mats Lindstrand, ordförande för FRISQ Holding AB.

Bakgrund och motiv

Sjukvården står på global nivå inför utmaningar - i västvärlden
särskilt kopplat till en åldrande befolkning. FRISQ:s mjukvara syftar
till att höja både effektiviteten och sjukvårdens kvalitet, genom att
koppla ihop alla vårdens aktörer digitalt. På så sätt vill man bidra
till att säkra en god sjukvård både i Sverige och internationellt på
både lång och kort sikt.

FRISQ:s SaaS (Software as a service)-lösning, FRISQ Care, låter
vårdteam, patient och journalsystem interagera på en och samma
plattform oavsett behandling eller diagnos - något som tidigare inte
varit möjligt inom sjukvården. Nästa steg för bolaget är att utöka
sin kapacitet för att skala upp verksamheten ytterligare, samt rusta
för större och längre säljprocesser. Emissionen är ett led i denna
strategi.

Bolaget befinner sig i en expansiv fas och deltar i flera större
affärer samtidigt som flera projekt pågår för att vidareutveckla
Bolagets produkterbjudande och optimera Bolagets intäktsmodell.
Företrädesemissionen genomförs i syfte att säkra Bolagets
finansiering för att kunna stärka sälj-, marknadsförings- och
implementeringsorganisationen samt vidareutveckla FRISQ Care under
det kommande året för att tillgodose behoven i större och långsiktigt
lönsamma affärer.

FRISQ Care har genom ett antal piloter och användande i olika
vårdsituationer bevisat sin funktionalitet och kundnytta. FRISQ Care
kan integreras och börja användas av vårdgivare utan långa och
kostsamma uppstartsprocesser och ger användarna kundnytta från första
dagen. Vårdgivarna uppnår effektiviseringar och en jämnare kvalitet
på vården medan patienterna ges möjlighet att vara delaktiga i att
förbättra sin egen hälsa. För att få ytterligare hävstång på den
existerande produkten och möta behoven hos de största aktörerna i
branschen bedömer FRISQ att Bolaget behöver vidareutveckla den
tekniska skalbarheten i SaaS-plattformen.

Mot bakgrund av den befintliga affärsplanen gör Bolagets styrelse
bedömningen att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att
finansiera Bolagets verksamhet under den kommande
tolvmånadersperioden. FRISQ genomför därför Företrädesemissionen som,
förutsatt att den fulltecknas, beräknas tillföra Bolaget
rörelsekapital i sådan utsträckning att rörelsekapitalet bedöms räcka
fram till december 2020.

Bolaget avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen,
efter avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen, i
följande prioritetsordning:

· Cirka 60 procent för vidareutveckling av FRISQ Cares skalbarhet; och
· Cirka 40 procent, för att stärka organisationen för att kunna delta i större och mer lönsamma affärer.

Företrädesemissionen

Styrelsen i FRISQ har idag beslutat att, under förutsättning av extra
bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en nyemission av
högst 7 175 460 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie, som högst kan tillföra
Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till
Företrädesemissionen.

Teckningskursen om 9,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 37
procent jämfört med stängningskursen för FRISQ aktie på Nasdaq First
North Growth Market den 10 januari 2020. Kostnaderna relaterade till
Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 8 MSEK, inklusive
kostnader för lämnade garantier (cirka 3,6 MSEK i det fall
ersättningen erläggs kontant).

Den som på avstämningsdagen den 31 januari 2020 är införd i den av
Euroclear Sweden AB för FRISQs räkning förda aktieboken äger
företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i
relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen den 31 januari 2020 berättigar till en (1)
teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av
tre (3) nya aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital,
genom nyemission av högst 7 175 460 aktier, att öka med högst 358
773,00 SEK, till totalt 1 554 683,10 SEK,

och antalet aktier och röster kommer att öka från 23 918 202 aktier
och röster till total...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.