Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

FrontOffice Nordic AB: Halvårsrapport 2017

Sammanfattning januari-juni 2017 (jämförelse samma period föregående
år)

·Periodens nettoomsättning uppgick till TSEK 5 679 (TSEK 6 127)

·Periodens resultat uppgick till TSEK 3 281 (TSEK -152)

·Resultat per aktie: 0,21 SEK (-0,01 SEK)

·Eget kapital per aktie: 1,21 SEK (0,46 SEK)

VD kommentar

Det första halvåret 2017 präglas av en ökad aktivitet av transaktioner
på koncernnivå. Arbetet med att notera intressebolaget Abelco gav
resultat i och med att handeln i Abelco påbörjades den 24 maj på NGM
MTF. Efter genomförd notering så fattade styrelsen i FrontOffice
beslutet att skilja bolagen åt genom att dela ut halva innehavet till
FrontOffice aktieägare. Denna utdelning skedde med avstämningsdag den
16 augusti.

De av styrelseledamöterna förvärvade preferensaktierna har under
perioden omvandlats till B-aktier och bolagets löpande räntekostnader
minskar därmed med TSEK 300 årligen sedan beslutsdagen den 24 maj.

Omsättningen i dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB ligger
något under budget vilket har sin förklaring i att arbetet med Abelco
och dess notering har tagit stora resurser i anspråk. Utfallet av
denna omfördelningen av resurser har visat sig lyckosamt och
koncernen kan därför leverera en vinst för perioden om TSEK 3 281,
vilken till största del är hänförlig till att marknadsvärdet av
Abelco-investeringen per 30 juni 2017 översteg anskaffningsvärdet.

Avseende The Great Wild så pågår just nu en emission som värderar
bolaget till MSEK 30 före genomförd emission. FrontOffice innehav är
28 % före emissionen.

Eftersom innehavet i The Great Wild klassificeras som innehav i ett
intressebolag så är posten upptagen till anskaffningsvärde i
balansräkningen. Totalt investerat belopp uppgår TSEK 1 653

Under perioden har jag klivit in i styrelsen på FundedByme
(www.fundedbyme.com) som räknas som Nordens största
crowdfunding-plattform och inom kort når platsen som nummer 1 i
Europa.

Via 81 000 globala investerare har sedan starten mer än 332 miljoner
kronor samlats in till en mängd företag som sökt kapital. Vad kan vi
förvänta oss av samarbetet? Primärt skall det ses som en bra partner
och komplement till finansiering av våra case men samtidigt som ett
eget fångstnät för bolag som behöver vår hjälp om olyckan skulle vara
framme.

Stockaboo (www.stockaboo.com) är en kraftfull tjänst för aktie- och
finansdiskussioner i realtid. Samarbetet med Stockaboo har pågått
under en längre tid och FrontOffice är det första bolag med vilket
Stockaboo gjorde sin första "15 frågor"-intervju; ett väldigt
uppskattat inslag där aktieägarna får ställa 15 frågor till bolagets
vd som sedan svarar på dessa under en filmad intervju vilken
återfinns på bolagets hemsida. Jag har även klivit in i styrelsen i
Stockaboo i samband med att FrontOffice förvärvat 20% av bolaget
efter periodens utgång till en anskaffningskostnad om TSEK 350.

Här kan vi primärt förvänta oss ett kraftfullt verktyg till våra
kunder för att enkelt kunna kommunicera mellan aktieägare men även
som en kanal mellan bolaget, dess aktieägare och finansiärer. Dvs
verktyget fungerar således även för onoterade bolag som behöver kunna
kommunicera exempelvis inför/under/efter en kapitalanskaffning och
kan med fördel fortsätta att bygga med samma verktyg inför en
börsnotering och som noterat bolag.

Jag vill också rikta fokus till den vinstutdelning som extra
bolagsstämman den 30 juni beslutade om. Räknat på slutkurserna vid
dagen för beslutet så innebar detta en värdeöverföring till våra
aktieägare motsvarande 8,2%. Även om det är alla aktiebolags främsta
syfte att generera vinst och avkastning till sina aktieägare, så är
det en försvinnande liten andel av mindre bolag som lyckas med just
detta. Därför känns det väldigt bra att vårt bolag har lyckats
kvalificera oss den till mycket exklusiva skara bolag som de facto
kan visa på reell avkastning till sina aktieägare.

Sammanfattningsvis så befinner vi oss nu ett läge där FrontOffice kan
fokusera på en ökad transaktionsaktivitet, medan dotter- och
intressebolag kan bereda vägen för dessa transaktioner genom att
leverera ett affärsflöde och generera utdelning i form av bland annat
aktier i The Great Wild. En kraftigt ökad aktivitetsnivå förutspås
under kommande period.

Johan Lund

verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ).

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till TSEK 5 679 (f å TSEK 6 127). Det
redovisade resultatet för perioden uppgick till TSEK 3 281 (f å TSEK
-152).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till 0,21 SEK per aktie (f
å -0,01 SEK).

Resultatet för perioden är starkt och till största delen hänförlig
till den lyckosamma satsningen på Abelco.

Omsättningen under det första halvåret 2017 är något svagare än
förväntat, dels beroende på att första kvartalet var svagare än
budgeterat, men i lika stor utsträckning hänförligt till att
betydande

interna, icke debiterbara, resurser lades på Abelco och dess notering
under halvåret.

Koncernen fortsätter att effektivisera sina sälj- och
leveransprocesser. Detta görs dels med hjälp av KROSS, koncernens
egenutvecklade plattform för att identifiera potentiella
rekonstruktionskunder,

och dels med hjälp av att förnya och förbättra de processer som ligger
till grund för att genomföra kostnadseffektiva rekonstruktioner.

Investeringar under perioden

Reficere Kapital AB

I samband med styrelsens förvärv av preferensaktierna i FrontOffice
från Peter Gyllenhammar AB så förvärvade FrontOffice även det
gemensamägda bolaget Reficere Kapital AB från samma part.

Totalt investerat belopp uppgår per balansdagen till 50 TSEK, varav 40
TSEK har investerats under perioden.

The Great Wild

FrontOffice har sedan start deltagit i flera emissioner i The Great
Wild.

Totalt investerat belopp uppgår per balansdagen till 1653 TSEK, varav
865 TSEK har investerats under

perioden.

Avskrivningar

Under perioden har avskrivningar gjorts om TSEK 45 (f å TSEK 0)
avseende den egna programvaran.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång TSEK 558 (f å TSEK 309) i likvida
medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank
eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av

traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen
för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det
ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget

så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller
finansbolag.

FrontOffice-koncernen hade den 30 juni 2017 långfristiga skulder som
uppgick till TSEK 2 041 (f åTSEK 0).1

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2017 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till
moderbolagets ägare) till TSEK 18 467 (f å TSEK 5 990 ).

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 79,0 procent (f å
76,0 procent).

Aktiekapitalet är fördelat på 15 290 996 aktier med ett kvotvärde om
SEK 0,10. Det finns två

aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och resultat. Totalt finns det

2 000 000 aktier av serie A, samt 13 290 996 aktier av serie B.

Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster
och aktier av serie B, ISIN-kod

SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

Det är aktier av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic
MTF.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM
Nordic MTF under kortnamnet

FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 30 juni 2017 hade
bolaget cirka 800

aktieägare.

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade FrontOffice 10 anställda, varav 3 män och 7
kvinnor. Utöver detta har

koncernen tre konsulter anställda på heltid.

Väsentliga händelser under perioden

FrontOffice Nordic AB (publ) köpte ut samägt investmentbolag från
Peter Gyllenhammar AB (PGAB).

Styrelsen i FrontOffice köpte även samtliga preferensaktier av PGAB.
Samtliga preferensaktier har under perioden omvandlats till B-aktier.

Extra bolagsstämma den 30 juni beslöt om vinstutdelning till
aktieägarna. En aktie i FrontOffice, oavsett aktieslag, gavs rätten
att erhålla en aktie i Abelco.

Den 14 juni beslöts att avveckla ägandet i Börshajen. Transaktionen
var delvis slutförd den 28 juni. Sista delen av transaktionen
slutfördes efter periodens utgång, den 10 juli.

The Great Wild, ett av FrontOffice Nordic ABs intressebolag, som med
sin plattform matchar jägare med jaktmarker, har i mars 2017 blivit
ett publikt bolag. I samband med ombildandet till ett publikt

bolag stängde The Great Wild en mindre finansieringsrunda riktad till
ett fåtal investerare. En ny namnkunnig styrelse har tillträtt
bestående av Daniel Söderberg (EyeOnID), Pontus Frode

(ChargeAmps), Johan Lund (FrontOffice) samt Markus Tunholm (tidigare
nordenchef Casumo, nu marknadschef The Great Wild).

The Great Wild har med sin app intagit positionen som nordens största
digitala plattform för jakt.

Företaget siktar nu mot notering på NGM Nordic MTF.

The Great Wild lanserades hösten 2015 som en marknadsplats och digital
plattform riktad till jaktintresserade och markägare. I ett land där
skogsnäring och därmed viltvård betyder extremt

mycket ligger The Great Wild helt rätt i tiden med sin produkt.
Framgångarna har inte låtit vänta på sig och har under perioden
uppnått en position som Nordens största digitala plattform för

jaktintresserade.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den beslutade vinstutdelningen av Abelco-aktier genomfördes med
avstämningsdag 16 augusti.

FrontOffice förvärvade 20% av aktier och röster i Stockaboo AB för
TSEK 350. FrontOffice CFO avslutade sin anställning i koncernen med
sista arbetsdag 31 juli.

Bolaget har därefter upphandlat en extern byrå med lång erfarenhet av
redovisning för noterade bolag.

Framtid

FrontOffice är nu en fungerande förvärvsplattform som genom sina
dotter- och intressebolag scannar marknaden efter intressanta objekt.
Bygget av plattformen kommer att fortsätta organiskt men även genom
förvärv av relevanta företag. Första utdelningen av lyckad
investering är nu genomförd. Fler investeringar under hösten är att
vänta.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning, K3

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Det innebär
att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagi...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.