Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-02

FrontOffice Nordic AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946 kallas härmed
till extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 16
oktober 2018 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10
oktober 2018. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier
genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast
onsdagen den 10 oktober 2018 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB
inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före
denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande
Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om
deltagande göras till bolaget senast onsdagen den 10 oktober 2018 kl
17.00. Anmälan kan göras via e-post till info@frontofficenordic.se,
eller per post till FrontOffice Nordic AB, "Bolagsstämma", Birger
Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn,
person-nummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör
för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda
under ovanstående adress senast den 16 oktober 2018.
Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.frontofficenordic.se/investor-relations/bolagsstamma/

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Nyval till styrelsen

7. Val av revisor

8. Övriga frågor

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar enligt nedan.

Punkt 1
Att till ordförande vid stämman utse Linus Löfgren (extern legal
rådgivare).

Punkt 6
Att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.

Att välja Johan Gorecki som ordinarie styrelseledamot intill
nästkommande årsstämma.

Information om föreslagen ledamot

Johan Gorecki (f.1974)
Johan är medgrundare av GlobalForum och har haft uppdrag inom Modern
Times Group (MTG), som styrelseledamot i FundedByMe och i
riskkapitalbolagen Meta Group och Seaf. Han är även grundare och
styrelseledamot i bl.a. Springfellow AB samt Corporate
Finance-ansvarig hos RNB Retail and Brands AB (publ). Johan har bred
erfarenhet och expertis inom affärs- och konceptutveckling samt
kapitalanskaffning inom bl.a. IT/tech, retail och e-commerce.

Punkt 7
Att, med entledigande av nuvarande revisor Jenny Gentele, till revisor
välja Ernst & Young AB med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.
Byte av revisor föreslås av effektivitetsskäl i syfte att uppnå de
skalfördelar för bolagsgruppen som Ernst & Youngs revisionsprocess
möjliggör.

Handlingar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den
som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som
anmälan till bolagsstämman skall göras enligt ovan.

Styrelsen
FrontOffice Nordic AB (publ)

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i
bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden
har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra
med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar,
skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina
investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase
som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i
marknadens dolda guldkorn"

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/kallelse-till-extra-bo...
http://mb.cision.com/Main/15152/2633095/919434.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.