Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

FrontOffice Nordic AB: Kvartalsrapport 1 2016

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

* Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 865
* Periodens resultat uppgick till KSEK -531
* Resultat per aktie: SEK -0,04
* Eget kapital per aktie: SEK 0,23

Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var
marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter. Under perioden
har en nyemission delregistrerats men är ännu inte slutregistrerad av
Bolagsverket. Antalet aktier anges till 13 000 000 miljoner i rapporten, det
antal aktier som bolaget har efter det att emissionen registrerats till
fullo.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 2 865 KSEK. Det redovisade resultat för
perioden uppgick till -531 KSEK. Försäljningen har minskat, främst beroende
på att internarbetet med noteringen i kombination med flytt till större
lokaler lett till färre påbörjade projekt under perioden än normalt. Under
normal produktion så är omsättningen tämligen opåverkad av
säsongsvariationer.. Det som eventuellt kan skapa vissa fluktuationer mellan
kvartalen är om vissa högintensiva perioder hamnar på en eller andra sidan
kvartalsskiftet. Sådana perioder kan vara tid före eller efter en längre
ledighet (jul-nyår, industrisemester, påsk etc), och även vissa tillfällen då
skatt och moms förfaller till betalning vid ett kvartalsskifte.

Ju större klientföretag som anlitar FrontOffice, desto mer utfört arbete
debiterar bolaget. I och med gårdagens pressmeddelande om att FrontOffice
startar ett gemensamt investmentbolag tillsammans med Peter Gyllenhammar AB
så ökar FrontOffice förmåga att leverera lösningar för allt större företag.
Information om de klientföretag som är våra kunder kan lätt inhämtas från
offentliga handlingar. FrontOffice har som policy att ge ut pressreleaser
endast om det är något utöver det vanliga som styrelsen vill berätta om
tillsammans med sina klienter. Ibland vill dessa klienter inte medverka med
sina namn, eller önskar att FrontOffice helt avstår från att berätta om deras
fall. FrontOffice går alltid våra klienters önskemål till mötes i denna fråga
om integritet.

Resultatet är svagt under perioden. Även när det gäller resultatet så har det
påverkats av noteringsprocessen samt även till viss del av flytten till nya
lokaler på Birger Jarlsgatan 60. All distraktion från huvuduppgiften, att
hjälpa bolag ur obestånd och till finansiering, gör att mängden debiterbara
timmar blir färre. Även en bit in i Q2 så har vi tillgång till färre
debiterbara timmar än normalt, av samma orsak som i denna rapportperiod.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,04 SEK per aktie.

Investeringar

FrontOffice gjorde inga investeringar under perioden januari-mars 2016.

Avskrivningar

Inga avskrivningar gjordes för perioden januari till och med mars 2016.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 963 KSEK i likvida medel och inga utnyttjade
krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla
FrontOffice oberoende av traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med
banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation
där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget
så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller
finansbolag. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande
skulder om 2 242 KSEK. De långfristiga skulderna utgörs till stor del av
inlånade medel från huvudägare. Efter periodens slut har dessa skulder
kvittats mot aktier enligt samma villkor, kurs 2,50 SEK, som den senaste
nyemissionen. I och med detta saknar koncernen långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per 31 mars 2016 uppgick FrontOffice egna kapital till 2 990 KSEK.

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2016 till 42 procent.

Aktiekapitalet är fördelat på 13 000 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11.
Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och resultat. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar
till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till
en röst på bolagsstämman.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF
under kortnamnet FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 31 mars
2015 hade bolaget cirka 320 aktieägare.

Med målsättningen att garantera att det alltid ställs köp- och säljkurser så
har Bolaget tecknat ett avtal om likviditetsgaranti med Mangold
Fondkommission AB. Denna kommer att avvecklas så snart styrelsen känner att
handeln är organiskt likvid. En likviditetsgaranti skall ses som en tjänst
till minoritetsägare som önskar snabbt sälja sitt innehav. Styrelsen har för
avsikt att arbeta aktivt med att öka antalet ägare i bolaget för att snabbare
uppnå en likvid handel i aktien.

Anställda

Per den 31 mars 2016 hade FrontOffice 11 anställda, varav 6 män och 5 kvinnor.
Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid.

Tillgång till personer med den profil FrontOffice söker är minst sagt
begränsad. Detta är källa till oro för bolagets konkurrenter. Vi har valt att
mitigera problemet genom att fokusera på vår egen processmetodik. Genom denna
så kan jurister såväl som ekonomer snabbt bli turnaround-konsulter.
FrontOffices mer seniora medarbetare bidrar ofta med erfarenhetskomponenten i
engagemanget med klienten.

FrontOffice rekryterar löpande nya medarbetare och har för avsikt att
väsentligt öka mängden debiterbara timmar under året.

Väsentliga händelser under perioden

FrontOffice arbetssätt med att finna, bearbeta och finansiera bolag i behov av
våra tjänster skiljer sig markant från marknadens övriga konkurrenter, vilket
gör att 65 procent av alla de företag som FrontOffice hjälper överlever en
rekonstruktion. Detta skall jämföras med ett snitt på 18 procent för alla de
företag som genomför en rekonstruktion.

En direkt effekt av publiciteten runt emissionen är att intresset ökat för de
tjänster koncernen erbjuder, i första hand från större företag. Att arbeta
med större företag innebär i allmänhet en större mängd debiterbara timmar för
FrontOffice.

Bolaget har under 2015 och under rapportperioden bistått två publika bolag
vars aktier handlas på svenska marknadsplatser. FrontOffice har även hjälpt
dessa bolag att säkerställa långfristig finansiering, något som sannolikt
räddat båda dessa företag från fortsatt obestånd.

Under januari fattade bolaget beslut om att flytta till större och mer
ändamålsenliga lokaler på Birger Jarlsgatan 60.

Den 27 januari 2016 fattade bolagets styrelse beslut om att ansöka om att
uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Sedan starten 2013 har
ambitionen varit att uppta bolagets aktier till handel på lämplig
marknadsplats.

Som tidigare kommunicerats genomförde FrontOffice Nordic AB (publ) en
nyemission om två miljoner aktier, till ett totalt belopp om 5.0 Mkr. Den
emission som påbörjades under det fjärde kvartalet 2015 och var riktad till
allmänheten blev övertecknad. Emissionen innebar att vi fick 183 nya
aktieägare. Emissionen av 2 000 000 aktier innebär även att FrontOffice
Nordic AB (publ) har 13 000 000 efter det att emissionen registrerats på
Bolagsverket.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 19 maj 2016 upptogs B-aktierna i FrontOffice till handel på NGM Nordic MTF
under kortnamnet FRNT MTF B.

Samma dag så meddelades att Bolaget slutit avtal med Peter Gyllenhammar AB
avseende en riktad emission av 1 425 000 preferensaktier till aktiekursen
3,50 SEK. Samarbetet avser även grundande av ett investmentbolag där
FrontOffice har ett 20 procentigt ägande och Peter Gyllenhammar AB äger 80
procent.

Framtid

För räkenskapsåret 2016 har FrontOffice tidigare prognostiserat en omsättning
om 19 000 tkr. Marginalen förväntas vara fortsatt positiv. Det är en
procentuellt väldigt stor omsättningsökning jämfört med 2015. Även om
styrelsens mål är att växa snabbt så kommer FrontOffice inte att försaka
vinst till förmån för tillväxt. Det är en uttalad policy att dela ut minst 50
procent av genererade överskott.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning, K3.

Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de
redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av
posterna under eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att
förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det
marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna.
Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital
redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna
kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det
att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive
nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och
materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med
avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt
följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Halvårsrapport, avseende det första halvåret 2016 19 augusti 2016

Rapport avseende tredje kvartalet 2016 18
november 2016

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder
tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder
sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i
ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av
avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik.
FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.