Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

FundedByMe: Bokslutskommniké 2020-01-01 - 2020-12-31

KONCERNENS RESULTAT

Sammanfattning av andra halvåret 2020 jämfört med första halvåret

  • Underliggande resultat förbättrades med 2,4 MSEK till -3,9 MSEK (-6,3)

  • Intäkterna minskade med 15% till 6,9 MSEK (8,2)

  • Rörelsens kostnader minskade med 25% till 10,8 MSEK (14,5)

  • Rörelseresultatet uppgick till -17,1 MSEK (-8,2). Det försämrade resultatet är en effekt

av extranedskrivning av goodwill samt kostnader av engångskaraktär som belastat

rörelseresultatet med 13,2 MSEK (2,0)

  • Resultat före skatt uppgick till -17,7 MSEK (-8,2)

Sammanfattning av perioden helåret 2020 jämfört med helåret 2019

  • Underliggande resultat förbättrades med 6,9 MSEK till -10,1 MSEK (-17)

  • Intäkterna minskade med 26% till 15,2 MSEK (20,5)

  • Rörelsens kostnader minskade med 33% till 25,3 MSEK (37,5)

  • Rörelseresultatet uppgick till -25,3 MSEK (-25,6). Extranedskrivning av goodwill samt kostnader

av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 15,2 MSEK (8,6).

  • Resultat före skatt uppgick till -25,9 MSEK (-32,6), en förbättring med 6,7 MSEK

 

VD-ord

Fjolåret var mycket omvälvande på många plan. Pandemin slog brett och påverkade allt ifrån enskilda människor till stora företag i en aldrig tidigare skådad omfattning. Detta påverkade givetvis även våra kunder. Koncernens verksamhet är i många delar beroende av finansmarknadens aktiviteter kring kapitalanskaffningar och dessa påverkades snabbt av det osäkra läget vilket ledde till intäktstapp från tidig vår till början av hösten.

I den miljön påbörjade FundedByMe ett förändringsarbete med tydligt fokus på lönsamhet. Bolaget har sedan i maj en helt ny styrelse, under hösten började en ny CFO och i november tillträdde jag som VD.

En precisering av strategin har tagits fram och den har redan börjat ge effekt. Den nya strategin innebär ökat fokus på våra prioriterade målgrupper och ökad kostnadseffektivitet så att verksamheten drivs med tydligt fokus mot lönsam tillväxt. Målet är att bli den ledande samarbets­partnern vid kapitalanskaffningar för onoterade och mindre noterade bolag och samtidigt vara ledande inom IR tjänster i samma segment.

FundedByMe:s verksamhet inom crowdfunding påverkades av pandemin och antalet kapitalanskaffningsprojekt som entreprenörsföretag gjorde på plattformen minskade förvisso, men å andra sidan ökade den genomsnittliga volymen per genomförd kampanj kraftigt. Vi tog in över 60 mkr åt våra kunder och medianvolymen ökade till 2,5 mkr.

För IR-verksamheten inom Laika, som primärt vänder sig mot bolag som är noterade eller står inför en notering, blev påverkan av pandemin väsentlig. Det blev näst intill tvärstopp för kapitalanskaffningar under våren och sommaren. Däremot kom aktiviteten succesivt igång under hösten och vi kunde skönja en påtaglig uppgång mot slutet av året.

Koncernens verksamhet inom Feminvest utvecklades väl under året trots pandemin. Feminvest riktar sig till ett kvinnligt nätverk av investerare och företagsledare. Tack vare digitala lösningar, såsom podcasts har nätverket vuxit till över 30.000 perso­ner, vilket vi är väldigt stolta över.

För gruppen som helhet minskade omsättningen med 26 procent till 15 mkr, samtidigt som de löpande kostnaderna reducerades med nästan 33 procent till 25 mkr. Det underliggande resultatet förbättrades väsentligt men innebar ändå en förlust om 10 mkr att jämföra med 17 mkr förra året. Under årets sista månader repade sig omsättningen och kostnadsre­duktionen fortsatte.

Resultatet före skatt uppgick till -26 mkr (-33). Resultatet inkluderar engångseffek­ter kopplat till omstruktureringskostnader, nedskrivningar av kundfordringar och goodwill på mer än 15 mkr.

Starkt bidragande till den förbättring vi kunde skönja mot slutet av året var också den kursändring som arbetats fram efter sommaren. Ett tydligt fokus på kost­nadskontroll och ökad försäljning bidrog starkt till förbättringen. Tillsammans med betydligt lägre kostnader gör att jag med tillförsikt ser fram emot fortsatt positiv utveckling under 2021. Dock kan man inte bortse från att det finns en viss risk för nya negativa effekter från pandemin.

Under 2020 genomförde FundedByMe två nyemissioner om sammanlagt 7,2 mkr. I januari 2021 genomförde bolaget ytterligare en riktad nyemission om 5,4 mkr. Dessa kapitaltillskott ger oss en bra grund för det fortsätta arbetet att driva verksamheten mot lönsamhet. Det är också mycket glädjande att investerare och större ägare visat förtroende för oss och den strategiska inriktning vi har valt.

Anders Sahlgren

VD FundedByMe

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Januari

EU-direktivet avseende crowdfunding inom EU, där enhetliga uppsättningar av regler inom EU vid kapitalanskaffningar upp till 5 M€, kommuniceras till marknaden.

Januari

Samarbetsavtal ingås med företagsinkubatorn eXpres­sion Umeå.

Mars

På grund av Covid-19 återlanseras tillfälligt FundedByMe:s sk "donations-baserade" (rewards-based) crowdfunding verksamhet för att stötta företag i kris.

Mars

Peter Ottosson ny ekonomichef

Mars

Crowdfundingrekord slås av Kale United som når 3,8 MSEK på mindre än 36 timmar

April

Samarbetsavtal signas med Halmstads Kommun samt Helsingborgs kommun

April

Nyemission á cirka 4 MSEK genomförd

April

Nytt avtal avseende geografisk expansion till Sydafrika genom partnerskap med Thrive Business Innovation Group från Kapstaden.

Maj

Ny styrelse invald med Per Anders Fasth som ordförande, Christian Lindell, Haqvin Svensson, Anders Lundström som ledamöter. Till valberedning valdes Tor Bonnier ordf, Björn Wennerlund samt Johan Olsson.

ANDRA HALVÅRET

September

Riktad nyemission om 3,0 MSEK till strategiska investerare genomförs.

Oktober

Sertac Bendav utses till ny CFO.

Oktober

Extra bolagstämma för utökat mandat till styrelsen om att emittera aktier.

Oktober

Mia Rolf blir ny styrelseledamot.

November

Anders Sahlgren, tidigare Head of Sales, tillträder som VD (tf). Anders ersätter bolagets medgrundare Daniel Daboczy.

December

FundedByMe presenterar uppdaterad strategi. Den nya stra­tegin utgör grunden för resan framåt och består av tre steg, (i) konsolidering och fokusering, (ii) lönsam tillväxt och ut­veckling, och (iii) internationalisering och scale-up. Strategin presenterades på den digitala pressträffen Pressträff Direkt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Januari

Riktad nyemission om 5,4 MSEK genomförs till strategiska och större investerare.

Författare Cision