Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

FundedByMe: ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I PEPINS HAR ACCEPTERATS AV 87% - SAMGÅENDET MELLAN FUNDEDBYME OCH PEPINS GENOMFÖRS

Pressmeddelande från FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)

28 oktober 2021

ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I PEPINS HAR ACCEPTERATS AV 87%-SAMGÅENDET MELLAN FUNDEDBYME OCH PEPINS GENOMFÖRS

FundedByMe har valt att frånträda villkoret om 90 procents anslutning och övriga villkor i erbjudandet anses uppfyllda. För de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet förlängs acceptfristen med två veckor till den 11 november.

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) ("FundedByMe") lämnade den 23 juni 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Pepins Group AB (publ) ("Pepins") att överlåta samtliga sina aktier i Pepins till FundedByMe ("Erbjudandet"). För varje innehavd aktie i Pepins erhålls 2,43 A-aktier i FundedByMe. Aktierna i FundedByMe handlas på NGM Nordic SME och aktierna i Pepins handlas på Alternativa Listan.

Enligt det slutliga utfallet i Erbjudandet har accepter erhållits för totalt 15432 833 aktier i Pepins, motsvarande cirka 86,98 procent av aktiekapitalet och rösterna i Pepins. FundedByMe har valt att frånfalla villkoret om att Erbjudandet skulle accepteras av aktieägare som innehar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Pepins efter full utspädning och Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat i alla hänseenden. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under acceptperioden beräknas ske omkring den 11 november 2021.

FundedByMe förlänger acceptfristen för Erbjudandet till den 11 november 2021 kl. 15.00 CET så att de aktieägare i Pepins som ännu inte accepterat Erbjudandet ges möjlighet att göra så.  Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas ske omkring den 19 november 2021. FundedByMe förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

FundedByMe kommer, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 16 augusti 2021, att emittera 15432 833 A-aktier till de aktieägare i Pepins som har accepterat Erbjudandet vilket resulterar i en utspädning av kapitalet om 37 procent och rösterna om 42 procent för befintliga aktieägare i FundedByMe.

Under den förlängda acceptfristen gäller samtliga övriga i erbjudandehandlingen angivna villkor.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på FundedByMe:s hemsida https://www.pepins.fundedbyme.com/ och på hemsidan för Aktieinvest FK AB https://www.aktieinvest.se/emission/pepins2021/.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade FundedByMe inte några aktier eller finansiella instrument i Pepins. FundedByMe har inte heller därefter förvärvat några aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet. FundedByMe har inte något innehav av finansiella instrument som ger FundedByMe en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Pepins.

Rådgivare

FundedByMe har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Aktieinvest FK som emissionsinstitut.

Stockholm den 28 oktober 2021

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)

Styrelsen

[Denna information är sådan som FundedByMe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2021, kl. 10.45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: anders.danielsson@fundedbyme.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. FundedByMe kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

FundedByMe kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Författare Cision