Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

FundedByMe: Kallelse Årsstämma FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, org. Nr. 556871-1823

Aktieägarna i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB kallas härmed till
årsstämma den 14 Maj 2020, klockan 14.00 till 15.30 på adress Birger
Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Inregistrering sker från 13.45.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är
fredagen den 8 maj 2020. Aktieägare som önskar delta i stämman måste,
senast fredagen den 8 maj 2020, anmäla sitt deltagande och eventuellt
ombud eller biträde till Bolaget. Anmälan sker skriftligen till
FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), Att: FundedByMe,
Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post till
bolagsstamma@fundedbyme.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta vid och rösta för sina aktier vid stämman, begära
att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före avstämningsdagen, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även
uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska
kan laddas ned från Bolagets webbplats:
https://fundedbyme.com/fullmakt

Ärenden

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:

- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

- Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall
revisorn

11. Val av styrelse och revisor

12. Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att
emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill
tiden för nästa stämma

13. Avslutande av stämman

Övriga frågor eller information. Valberedning: Valberedningen har
bestått av Tor Bonnier, Björn Wennerlund, Johan Olsson

Förslag till styrelsesammansättning:

· Per Anders Fasth - Styrelseordförande
· Christian Lindell - ordinarie ledamot
· Haqvin Svensson - ordinarie ledamot
· Anders Lundström - ordinarie ledamot
· Klara Leander - ordinarie ledamot

Förslag till ny valberedning:

Det föreslås att valberedningen till stämman i maj 2021 skall vara

· Tor Bonnier, Ordf.
· Björn Wennerlund
· Johan Olsson

_________________________________________________________________________

Beslutsförslag:

Punkt 2 -

Val av ordförande för stämman: Daniel Daboczy föreslås som ordförande
för bolagsstämman.

Punkt 10 -

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall
revisorn: Styrelsen föreslår att arvode skall erläggas i enlighet med
tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 4
basbelopp för styrelseordföranden per kalenderår samt att arvode
skall erläggas med 2 basbelopp för respektive ledamot.

Styrelsen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 11 -

Val av styrelse:

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås inval av
styrelseledamöter enligt fullständig lista med kandidater och deras
CV:s, som kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor med
adress Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm senast tre veckor före
stämman.

Till ordförande föreslås: Per Anders Fasth. Till ledamöter föreslås
inval av: Christian Lindell, Haqvin Svensson, Anders Lundström samt
föreslås omval av Klara Leander.

Per-Anders Fasth har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i finansiell
miljö och suttit i bla Skandiabankens samt Piraeus bank styrelse.
Christian Lindell har över 25 års erfarenhet inom professional
services, primärt management consulting, i ledande positioner
internationellt, med fokus på finansiella sektorn och
kapitalmarknaden. Christian är idag vd i, EIX Asset Management
Partners, inom fondförvaltning av ett nytt tillgångsslag inom
Alternativa investeringar. Haqvin Svensson: Haqvin Svensson är
civilekonom och har gedigen erfarenhet av företagsledning,
organisation, finansiering och ekonomistyrning i stora och små
företag, både i privat och affärsdrivande offentlig sektor. Anders
Lundström har bland annat suttit många år i Söderbergh & Partners
styrelse Klara Leander är investment manager inom Doberman Ventures
som nyligen förvärvats av EY. Klara sitter i FundedByMe:s styrelse
sedan 2019.

Val av revisor:

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås som revisor omval
av BDO Mälardalen AB med påskrivande revisor Per Svensson.

Punkt 12 -

Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att
emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill
tiden för nästa stämma:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission, utgivning av teckningsoptioner eller upptagande
av konvertibelt lån. Bemyndigandet skall vara begränsat till högst 10
000 000 aktier (i förekommande fall efter utnyttjande av utgivna
teckningsoptioner eller konvertering av konvertibelt lån).

Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med
villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor.

Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att
teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet
till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport-
och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt
kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital
till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget eller anses vara marknadspåverkande, lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till FundedByMe
Crowdfunding Sweden AB, via mail bolagsstamma@fundedbyme.com.
Frågorna skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 maj 2020.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag enligt punkterna ovan samt övriga handlingar
kommer i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm senast
tre veckor före stämman.

Handlingarna skickas också elektroniskt utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin mailadress samt per post
utan kostnad till de aktieägare som uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom
fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund
erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity
crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den
globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och
Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation),
samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i
Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen
når tillsammans över 269,000 registrerade globala
investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza
(FBM MTF B)
(https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/938325/fundedbyme-crowdfundi...)
eller Nordnet (FBM MTF B)
(https://www.nordnet.se/marknaden/aktiekurser/16655943-funded-by-me-crowd...).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fundedbyme/r/kallelse-arsstamma-fundedbyme-cr...
https://mb.cision.com/Main/16593/3086622/1228726.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.