Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Future Gaming Group: Kommuniké från årsstämma i Future Gaming Group International AB

Idag, den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Future Gaming Group
International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade
härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av
antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till
styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga
ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att
styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett
revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Val av styrelse skedde i enlighet med ett vid stämman framfört
förslag, innebärande att stämman beslutade att Stefan Vilhelmsson och
Victor Sahlstedt omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att
Martin Bengtsson och Alexei Faskhoutdinov nyväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman att utse
Stefan Vilhelmsson. Att notera är att bolagets revisor Grant Thornton
Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae, vid årsstämman 2017
valdes till slutet av den årsstämma som hålls 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av
aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna ska
emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom
nyemission av högst det antal aktier som ryms inom nuvarande
bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med
apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet ska stå till styrelsens förfogande att användas till
utgivande av aktier som betalning av tilläggsköpeskilling inom ramen
för tidigare företagsförvärvs avtalskontext samt till utgivande av
aktier som betalning för nya företagsförvärv.

Nyemissioner enligt detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för
nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att
teckna aktierna.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli
bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan
komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Stockholm i maj 2019

Future Gaming Group International AB

STYRELSEN

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market
noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead
generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller
prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger
och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One
Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna
SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/11674/2808506/1041047.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.