Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-12

FXI: Delårsrapport FX International AB (publ)

Juli - september 2016

· Nettoresultat av valutahandel: 1,72 % (2,07 %).
· Rörelseresultat: -60 tkr (-76 tkr).
· Finansiella intäkter och kostnader: -46 tkr (17 tkr).
· Resultat före skatt: -106 tkr (-76 tkr).

VD Kommentar

Som tidigare har kommunicerats har FXI under det senaste året lagt ned
omfattande arbete på att skapa en fondstruktur för valutahandel. En
fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital
från kvalificerade investerare.

FXI arbetar nu med att starta två olika fonder inom valutahandel. Den
första kommer att lanseras den 2 januari 2017 och heter Valor Global
FX. Den kommer att lanseras med som lägst 3 MEUR i startkapital och
det finns dessutom avtalsförbindelser om att tillföra fonden
ytterligare 7 MEUR senast i juni 2017.

Den andra fonden som vi avser att lansera heter Genova Global FX.
Fondstukturen finns på plats men vi har ännu inte det avtal om
startkapital som krävs för att lansera den. Det är med anledning av
detta FXI nu genomför en nyemission med företräde för befintliga
aktieägare. FXI avser att avsätta ca 10 MKR av emissionslikviden till
startkapital för fonden. Kvarvarande belopp avser att täcka bolagets
rörelsekostnader fram tills positivt kassaflöde uppnås. I den mån
överskott uppstår kommer även detta belopp att tillföras fonden.

Under perioden har företaget arbetat med marknadsåtgärder för att
engagera kapital till den planerade fonden Genova Global FX. Det sker
genom en liten men effektiv försäljningsorganisation som till
merparten är provisionsbaserad.

När väl fonderna är lanserade kommer FXI, via vår samarbetspartner
Coppin Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt
återförsäljarnät för marknadsföring av fonderna mot institutionella
investerare.

FXI går nu in i en spännande fas av tillväxt. Jag ser en stor
potential i de fonder som nu är startklara och det är nu dags för FXI
att bli en aktör att räkna med på kapitalmarknaden.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett komplement till
kapitalmarknadens aktörer. FXI ser en lovande marknad för resning av
kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande
förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa
investeringar.

Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa
förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när
många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt
värderade i en marknad med negativ ränta och stora risker, särskilt
politiska, som dämpar intresset för placeringar i aktier.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och
diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta
handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste
kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av
vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg korrelation
mot jämförelseindex medrisknivåer som lämpar sig väl för optimering
av stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

Under kvartalet uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 1,72 %
av förvaltat kapital. Nettoresultatet av valutahandeln under perioden
1 juli 2010 till och med den 30 september 2016 är en uppgång med
310,27%.

Bolagets och externa experters bedömning är att valutahandeln fungerar
väl och tillhör en av de absolut bästa valutastrategierna som finns i
Europa.

NAV kursen den 30 september 2016 uppgick till 410,27. Innan köpet av
handelsplattformen Genova FX fanns ett licensavtal mellan FXI och
Genova AB som innebar att Genova AB erhöll 25% av resultatet utöver
25% av den årlig avkastning programvaran presterade. NAV beräkningen
beräknades efter samtliga handelsomkostnader. I samband med köpet av
handelsplattformen efterskänkte Genova AB dessa fordringar på FXI.
Den historiska NAV beräkningen har justerats för detta.

Övriga väsentliga händelser under perioden

Inga övriga väsentliga händelser har skett under perioden utöver det
som framgår av VD-kommentaren.

Kommentarer till bokslutsperioden

Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade
årsredovisning.

Koncernens resultaträkning

Värden angivna i TSEK

Not 2016-07-01
2016-09-30
Nettoresultat av 1 12
valutahandel

Övriga intäkter 90
Löpande kostnader 2 -162
Avskrivningar av materiella
och immateriella -134
anläggningstillgångar
Rörelseresultat -194

Finansiella intäkter och 3 -46
kostnader
Rörelseresultat efter -240
finansiella intäkter och
kostnader

Resultat före skatt -240

Skatt
Periodens resultat -240

Noter
1. Resultat av valutahandel
inklusive avdrag för
courtage och
transaktionskostnader.
2. Revisionskostnader och
andra kostnader som inte är
direkt relaterade till
valutahandeln.
3. Räntekostnader och
kursvinst eller kursförlust
som uppstår när utländska
konton redovisas i SEK.

Koncernens balansräkning

Värden angivna i TSEK

TILLGÅNGAR Not 2016-09-30 2016-07-01
Immateriella 5 182 5 465
anläggningstillgångar
Materiella 77 84
anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar 708 775
Kassa och bank 792 833
SUMMA TILLGÅNGAR 6 759 7 157

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 745 1 119
Långfristiga skulder 4 703 4 703
Kortfristiga skulder 1 311 1 335
SUMMA EGET KAPITAL OCH 6 759 7 157
SKULDER

Bolagets resultat- och
balansräkning har inte
granskats av bolagets
revisor.
Antal aktier vid
periodens utgång är 3 402
577 st.

Moderbolagets resultaträkning

Värden angivna i TSEK

Not 2016-07-01 2015-07-01
2016-09-30 2015-09-30
Nettoresultat av 1 12 4
valutahandel

Övriga intäkter 90 0
Löpande kostnader 2 -162 -97
Rörelseresultat -60 -93

Finansiella intäkter och 3 -46 17
kostnader
Rörelseresultat efter -106 -76
finansiella intäkter och
kostnader

Resultat före skatt -106 -76

Skatt
Periodens resultat -106 -76

Noter
1. Resultat av valutahandel
inklusive avdrag för
courtage och
transaktionskostnader.
2. Revisionskostnader och
andra kostnader som inte är
direkt relaterade till
valutahandeln.
3. Räntekostnader och
kursvinst eller kursförlust
som uppstår när utländska
konton redovisas i SEK.

Moderbolagets balansräkning

Värden angivna i TSEK

TILLGÅNGAR Not 2016-09-30 2016-07-01
Immateriella 203 218
anläggningstillgångar
Materiella 77 84
anläggningstillgångar
Finansiella 5 381 5 381
anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar 708 775
Kassa och bank 792 833
SUMMA TILLGÅNGAR 7 161 7 291

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 147 1 253
Långfristiga skulder 4 703 4 703
Kortfristiga skulder 1 311 1 335
SUMMA EGET KAPITAL OCH 7 161 7 291
SKULDER

Bolagets resultat- och
balansräkning har inte
granskats av bolagets
revisor.
Antal aktier vid
periodens utgång är 3 402
577 st.

Kommande rapporttillfällen

+--------------------------------+---------------+
|Delårsrapport oktober - december|12 januari 2017|
+--------------------------------+---------------+
|Delårsrapport januari - mars |12 april 2017 |
+--------------------------------+---------------+
|Bokslutskommuniké 2014 / 2015 |31 augusti 2017|
+--------------------------------+---------------+

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

--------

FX international AB (publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med
förvaltning och rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är
registrerat hos Finansinspektionen.

Verksamheten baseras på algoritmbaserad valutahandel med stöd av egen
tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget avser att ansvara
för placeringar i planerade hedgefonder inriktade för handel med
valutor samt separata kundportföljer.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som baseras
på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad
avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras
handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell
intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder
väsentligen skiljer sig från traditionella
förvaltningsorganisationer.

Helsingborg den 2016-10-12

Lars Eriksson, VD

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD Johan Wiklund, styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04 Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se E-post: johan.wiklund@fxi.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fxi/r/delarsrapport-fx-international-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/11630/2099560/573781.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.